کون دادن به بکن خشن

هر سال دو بار بر ميگشتيم شهرمون.خونمون يه شهر ديگه بود.
پسر خالم از بچگي کونمو ميکرد.يه روز رفتيم باغشون اونجا سطل گذاشت زمين و گفت دستاتو بذار روش و خم شو.شلوار منو در آورد و اومد پشتم کيرشو گذاشت لاي کونم.اون موقع کونم يه دونه مو ام نداشت.به کيرش تف زد و آروم گذاشت رو سوراخم.بهش گفتم چيکار ميخواي بکني؟
گفت: ميخوام بکنم توش.
گفتم: آخه تاحالا که توش نميکرديم
گفت :يواش ميکنم.تف زياد ميزنم دردت نياد.
آروم فشار داد.منم شل کردم.يه کميش که رفت تو .سوراخم داغ شد.حس ميکردم ديگه بيشتر از اين جا نميشه.گفتم آي درش بيار.پسر خالمم کيرشو در آورد و بازم بهش تف زد.
گفت هنوز نصف نوکشم نکردم.کيرش کلفت بود.
دوباره گذاشت آروم فشار داد.دردم ميومد اما انقد گذاشت و در آورد که يه جا احساس کردم سوراخ کونم داره ميترکه.

پسر خالم گفت آهان.الان همشو کردم تو.يه ذره ديگه کيرشو تکون ميداد ميمردم از درد.بهش گفتم باشه حالا بکش بيرون.درش آورد وکونم يه صداي فلچ کرد.
قبلا ميذاشت لاي کونم رفتو برگشتي حال ميکرد.
بهم گفت ميخوام اين دفه توي کونت اون کارو بکنم.
گفتم باشه.
برام جالب بود که کيرش مياد تو بدنم.ديگه درد نداشتم.اونم هي تلمبه ميزد و آخرشم آبشو همون تو کونم آورد.
بهم گفت اگه اين جوري بذاري توشو بکنم وآبمو بريزم توت کيرت گنده ميشه.منم باورم شد.
ما که بر گشتيم شهر خودمون من با دو سه تا از بچه هاي همسايه و يکي از همکلاسيام هر از چندي يه حالي با هم ميکرديم.اما همه هم سن بوديم.
هرسالم که ميرفتيم شهرمون .پسر خالم کونمو ميکرد.کيرشم حسابي کلفت شده بود.اما انقد با حوصله تو کونم جاش ميکرد که فقط يه کم اولش درد داشتم و بقيه اش حال ميداد.

اما قسمت هارد کرده شدن من:
18 سالم که بود ديگه رفته بودم تو خط دوست دختر و بيرون چرخيدن.قدم 173 بود.60 کيلو.موهامم بلند.با پوست سفيد
يه گيم نت تازه پيدا کرده بوديم و پاتوق اونجا بود.پسره که گيم نت و باز کرده بود اسمش پوريا بود.26 سالش بود.آدم خفن و با کلاسي به نظر ميرسيد.
بين دوستام با من بيشتر صميمي شد.منم متال باز بودم.هر گروهيو اسمشو گفتم بهم گفت اجرا زنده ها و آلبوماي کاملشونو داره.يه روز تو گيم نت اومد پيشم گفت يه ده تا قرص اکس برام اومده بيا بريم خونه ما دوتاشو بزنيم و موزيک بازي کنيم.من با اينکه با تيريپش حال ميکردم
اما از هر گونه دراگ ميترسيدم.و با اين که اصلا به پوريا نميومد که اهل پسر کردن باشه يه حسي بهم ميگفت نکنه ميخواد با اکس گيجم کنه منو بکنه و بياد جلو همه بگه.
پيچوندم و نرفتم.
تا يه هفته بعدش که عصر تو خيابون پوريا رو ديدم.کلي باهام حرفيد مخمو زد که برم خونشون.يه جوري ميگفت که اصلا حدسم نميشد زد هدفش چيه.فرداش رفتم خونش.نشستيم پشت کامپيوترش يه يک ساعتي کليپ و اجرا زنده نگاه کرديم تا اينکه گفت الان ميخواي يه فيلم بذارم؟
گفتم:آره

گفت:فيلم چي ؟ هنري؟اکشن؟سکسي؟
گفتم: سکسي
گفت:سکس مرد با زن ؟يا زن با زن ؟ يا مرد با مرد؟
ناخود آگاه گفتم: مرد با مرد
ديدم يه نگاه با لبخند بهم کرد.يه فيلم گي گذاشت که پسره داشت واسه اون يکي ساک ميزد.
دستشو برد کيرشو از زير شلوارش گرفت و به من گفت تو ام کيرتو در بيار.منم در آوردم.کيرمو گرفت و گفت تو ام واسه من جلق بزن.
کيرشو گرفتم.تا اون موقع کير به اون کلفتي نديده بودم.کير 14 سانتي پسر خالم با کلي ناز و نرمش به سختي توم جا ميشد.پوريا کيرش دو برابر مال پسر خالم کلفت بود.راحت 20 سانتم دراز بود.
يه کم که براش ماليدم گفت پاشو.خودشم بلند شد از تو کمد ديواري اتاقش دوتا کاندوم برداشتو باز کرد.يکيشو کشيد رو کيرش يکيشم داد به من گفت بکش رو کيرت که آبتو بياري.فيلم سکسي ميبيني راست ميشه.جلق نزني دل درد ميگيري.منم کيرم نيمه راست بود.کشيدم کاندومو.اومد روبروم گفت بيا از جلو بذاريم لاي پاي همديگه.يه کم اون گذاشت.يه کم من گذاشتم که گفت برگرد.من ديگه فهميدم قصدش کردنه.گفتم:ميخواي چيکار کني پوريا؟
خنديد گفت :هيچي توام.
چون از کيرش ميترسيدم اصلا آمار ندادم که من ميدم و سکس دوس دارم.
اومد از روبرو گذاشت لاي پام و انقد خودشو مالوند بهم که آبش اومد و ريخت تو کاندوم.يه کم بعدش با ماشينش داشت منو ميرسوند خونه و تو راه يه حرفايي زد که من فهميدم آدم دهن لقي نيست که اگه سکس کنيم بره جايي بگه.رسيدم خونه و بعد ناهار موقع خواب ظهر به کيرش فکر کردم.خيلي برام بزرگ بود اما ميخواستم بدونم چقدر بيشتر از کير پسر خالم حال ميده بهم.تصميم گرفتم دفه ي بعد کونمو بگيرم طرفشو بذارم کارشو بکنه.
دو روز بعدش پوريا بهم زنگ زد و گفت: مياي خونمون؟
گفتم: آره.
صبحش که بيدار شدم رفتم حموم تمام موهاي کونمو از ته زدم.تو آينه نگاش کردم.خيلي سکسي شده بود.سفيد و خوش طرح.خودم کيرم براش راست ميشد.وقتي رسيدم خونشون
مادر پوريا از پشت آيفون درو باز کرد.رفتيم اتاقش.درو بست.يه کمي موزيک بازي کرديم بعدش مثل سري پيش گفت: فيلم بذارم؟
گفتم:چه فيلمي ميخواي بذاري؟
گفت:تو چي ميگي؟
گفتم:سکسي بذار.

فيلم سکسي زن ومرد گذاشت و تا پلي شد زود دستشو گذاشت رو کيرم و گفت خودتم دوس داري.
بلندم کرد شلوارشو در آورد و منم شلوارمو کشيدم پايين.گفت بر گرد.شرتمو در آورد و کيرشو گذاشت لاي چاک کونم.همونجوري منو خوابوند و دراز کشيد رووم.کيرش تا کمرم ميرسيد.
يه کم که مالوند در گوشم گفت :بذارم توش؟
گفتم :چه جوري؟
گفت :ميخوام کيرمو بکنم تو سوراخ کونت.
گفتم: باشه.فقط آروم.
از روم بلند شد و رفت ژل ليز کننده ورداشت.يه کاندومم کشيد رو کيرش.داشتم کيرشو نگاه ميکردم.اين قد دراز بود کاندوم تا آخرشو نپوشونده بود.حسابي ام کلفت بود.اصلا حواسم نبود چه جوري قراره تو کونم جا بشه.
کونمو قمبل کردم به طرفش.اومد پشتم.به کيرش ژل زده بود.نوکشو گذاشت رو سوراخم و محکم فشار داد.خیلی دردم اومد.خودمو کشیدم جلو.دوباره سرشو گذاشت دم سوراخم و میخواست همش یهو بره تو که من بازم در رفتم.
گفتکبیا خودت بکنش تو.
کیرشو گرفتم و گذاشتم رو سوراخم و یه کم اومدم عقب.فایده نداشت.جا نمیشد.
کلفتی سر و تهش یکی بود و اگه نوکش میرفت تموم بود اما نصف نوکشم نتونستم جا کنم تو خودم.
بهش گفتم یه کمی صبر کن.به کیرش یه کم دیگه ژل زد و آروم گذاشتش رو سوراخم.منم فکر کردم داره آروم مکنه که کونم جا باز کنه.خودمو شل کردم.
یهو کیرشو محکم فشار داد تو و با یه دست شکممو گرفت و با دست دیگش کمر کیرشو گرفته بود و با یه حرکت تند بیشتر از نصف کیرش اومد تو کونم.قشنگ حس کردم سوراخم پر شد.
گفتم: بکش بیرون.خیلی درد دارم.
گفت :الان تموم میشه.یکم که کیرش موند تو گفت:آبمو بیارم؟
دردم یه ذره ام کم نشده بود.
فکر کردم داره آبش میاد.گفتم: آره.
اون یه ذره از کیرشم که بیرون مونده بود رو هم کرد تو کونم و شروع کرد کونمو گاییدن.
خیلی محکم و بی رحمانه تلمبه میزد.دو طرف کونمو گرفته بود و کیرشو تا نوک میکشید بیرون و هارد تا دسته میچپوند تو کون من که کم کم داشتم مزه کیر گنده رو میفهمیدم.
یه جوری محکم میکرد تو و در میاورد انگار باهام خصومتی چیزی داره.
منم دیگه درد نداشتم و بد جوری حس کرده شدن داشت بهم حال میداد.
همون جوری که میکرد گفت:دیدی آخرش کردمت؟تو کونی خودم شدی.تاحالا اینجوری کردنت؟
خیلی حشری شده بود.یه لحظه منو محکم کشید عقب و کیرشو فشار داد و منو سفت بغل کرد.و همونجوری نگه داشت.گفتم: چرا نمیکنی؟

گفت :این کارو با همه اونایی که کردم میکنم.شل کن خودتو.
یه دستشو گذاشت رو شکمم و کیرشو حسابی فشار داد تو.دو سه سانت بیشتر کیرش اومد تو کونم و حس میکردم تا کمرم رسیده.یه کم دیگه محکم و عمیق تلمبه زد .از نبض زدن کیرش
تو سوراخم فهمیدم آبش اومده.درش آورد و یه بار دیگه تا آخر کرد تو و گفت اینم واسه این که تموم بشه.و کشید بیرون.
تمام

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا