پرند هم دانشگاهی

سلام من اسمم امید 28 سالمه این خاطره که براتون تعریف میکنم مال سال قبل یعنی سال 89 من دانشجوی گرافیکم خودمم یه دفتر کار کچولو دارم با دستگاه چاپ اکثر دانشجوها تو دانشگاه منو می شناسن. تو دانشگاه پایان ترم همه پرینتاشون میارن پیش خودم
بریم سر اصل مطلب :
عصر ساعت 6 تو دفترم بودم داشتم طراحی میکردم که یکی از دانشجوهای دختر دانشگاه امد تو اسمش پرند بود قدش کوتاه بود وخیلی هم لاغر ولی قیافه ملسی داشت بعد از سلام و احوال پرسی یه سی دی داد دستم گفت یه چتد تا پرینت دارم سی دی رو گرفتم فایلارو باز کردم 8 تا کار 50*70 داشت گفتم رو چه کاغذی میخوای گفت هر کدومش که ارزون تره من قیمت بهش گفتم گفت بزنید برام
من شروع کردم به زدن پرینتها چون کاغذ ارزون قیمتی بود یکم کیفیت کار امد پائین دیدم نارحت شد و گفت بقیه ش نزنید فلان استادو که می شناسی که چقدر به رنگ حساسه گفتم خوب بزار کاغذ خوب پرینت بگیرم تا رنگها خوب در بیاد یکم من و من کرد گفت اخه پول زیاد همراه ندارم وضع ظاهریش توپ بود مشخص بود که برا لباس خوب خرج میکنه موندم چی بگم گفتم خوب ایراد نداره بعدن ازتون میگیرم
قبول کرد و من پرینت هاشو زدم ور رفت و 24 هزارتومن به من بدهکار موند

یک هفته از اون روز گذشت توی دانشگاه منو دید و گفت عصر دفترین بیام پیشتون گفتم هستم بیا
عصری امد و گفت یه چند تا کار دیگه هم داره فقط بابام برام پول نفرستاده اگه میشه زحمت اینارو هم بکشید یک جا باهاتون حساب میکنم
قبول کردم وداشتم کاراشو پرینت می گرفتم که سر صحبت باز کرد
گفت خوش به حال دوست دخترت
گفتم چه طور مگه
گفت اخه خیلی مهربون هستین
ممنونم نظر لطف شماست
دوست دخترت از بچه های خود دانشگاهه
دوست دختر ندارم
چرا
فرصت نمیکنم سرم خیلی شلوغه هم کار هم دانشگاه
ولی اینطور که نمیشه ادم از تنهای دق میکنه
فعلا که دق نکردم
به شوخی گفتم اخه کی بامن دوست میشه
گفت تو دانشگاه به هر دختر اشاره کنی باهات دوست میشه
گفتم یکیش خودت دوست دخترم میش
جا خورد …… گفت چرا که نه
اگه بخوای می تونم دوست دخترت باشم
به شوخی گفت نه ممنون من این کاره نیستم
گفت هر طور راحتی
کاراشو تحویل دادم و گفتم پول دستت امد حساب یادت نره
یکم ناراحت شد و رفت با دخترای دانشگاه به خاطر کارم دوست نمیشدم چون اون موقع باید مجانی کار میکردم
گذشت 3 روز بعد یه اسمس ناشناس برام امد
خوندمش فهمیدم پرند
گفتم چی کار داری زنگ زد

روز پنچ شنبه بود ساعت 4بعد از ظهر
گفت واقعیتش کامپیوترم مشکل داره سنگینه نمی تونم ببرم بیرون درست کنن اگه میشه برام درست کنی
گفتم میام از دم در میگیرم
ادرس داد پاشدم رفتم رسیدم دم خونش زنگ زدم به موبایلش گفتم پائینم درو باز کرد گفت اروم بیا بال نمی تونم برش دارم
رفتم بالا درو از کرد رفتم تو یه شلوار لی تنش بو با پیراهن گشاد با یه روسری مثلا
رفتم تو سلام و احوال پرسی کردیم گفت بریم تو اتاق
رفتیم تو اتاق خوابش وای چی می دیدم کلی لباس زنونه شورت و سوتین تاپ هرچی دلت بخواد
خداییش تا اون روز به فکر کردنش نبودم اصل
کامپیوتر نشون داد برداشتم و خدا حافظی کردم و رفتم
تا ساعت 6 با کامپیوترش درست کردم
گفتم بزار یه چرخی تو کامپیوترش بزنم ببینم کار گرافیکی چی داره کپی بگیرم
بعد کلی گشتن وکپی یه فولدر پر عکس از خودش پیدا کردم
چیگری بود لامصب برا خودش اصلا اینطور فکر نمی کردم در بارش ول چیز بودااااااااااااااااااااااااا؟
توی چند تا از عکساش یکم چاق تر و پرتر بود عکساشم کپی زدم و زنگ زدم و بردم کیسو بهش دادم
شب تا صبح تو فکرش بودم نتونستم بخوام
صبح رفتم تو دانشگاه بعد کلاس دنبالش گشتم دیدم نیست نیومده
داشتم از دانشگاه میزدم بیرون که دیدم از یه ماشین هیوندا پیاده شد با خنده خداحافظی کرد فهمیدم یه کاری هست این قضیه
ماشینه که رفت داشت میومد به طرف دانشگاه که جلوش سبز شدم
سلام کردم جواب داد
گفت بیا تو کارت دارم رفتم تو رفتیم بوف دوتا چای گرفتم سر صحبت باز کردم باهاش که اون پسره کی بود گف بیخیال شتر دیدی ندیدی
بهش گفتم چاق تر بودی خوشگل تر بودی
گفت از کجا میدونی من چاق تر ……………
نامرد عکسامو نگاه کردی
با دستش زد به پشتم گفت خیلی نامردی
.
.
.
.
.
بعد اون روز راحتر بودم باهاش
یه هفته گذشت روزه دوشنبه بود بدجور هوس کس کرده بودم
کلی فکر کردم دیدم کسی نیست که یهو پرند یادم افتاد
گفتم زنگ میزنم روراست بهش میگم اگه شد شد اگه نه ………………
زنگ زدم بهش
بعد سلام احوال پرسی نتونستم بگم حرف عوض کردم گفتم قرضتو کی میدی
گفت باور کن خرجم زیاده نمیرسم
یهو گفتم خوب بجاش یه کار دیگه می کنی برام
چیکار

دوست دختر………….؟
دوست دختر چی ؟
دل زدم به دریا گفتم دوست دختر سکس میخوام
یکم سوکوت کرد بعد گفت بزار فکر کنم
و قطع کرد
داشتم دیونه می شدم ابروم تودانشگاه میرفت کلی ب خودم بد بی راه گفتم
عصر شد ساعت 7 بود که پرند اومد تو دفترم
شاخ در اوردم گفتم الانه که کلی فحشم بده که جنده ………
سلام کرد نشست
بی مقدمه گفت تو در مورد من چی فکر میکنی
گفتم هیچی فکر ب به سرت نزنه حتی فکرم نکردم که خدای نکرده تو دختره بدی هستی
سکس یه نیازه هم نیاز تو هم من گفتم اگه خاستی
سکوت کرد بعد گفت من میدونم سکس یه نیازه ولی اینجا ایرانه
گفتم خوب کسی قرار نیست بفهمه
.
.
.
کلی باهم حرف زدیم یک ساعت تمام رو مخش کار کردم
بعد کلی حرف منطق فلسفه راضیش کردیم
گفت یه شرط داره
داشتم بال در می اوردم
گفتم چی گفت تو دانشگاه کسی نباید بفهمه
ابروی هردومون میره
قبول کردم و خداحافظی کردیم
بهش قول دادم تا اخر دانشگاه پیرنت مجانی براش بزنم خندید و رفت
فردا صبح رفتم حموم وبه خودم رسیدم کلی صاف صوف کلی عطر
رسیدم دفتر روز سه شنبه کلاس نداشتیم
اس مس دادم که پیرینت نداری
زنگ زد گفت دیونه و خندید گفتم من بدجور تو کفتم
اولش ناز کرد که کلی کار دارم ولی گفت ساعت 12 بیا خونه ما تو دفتر کارت نمیشه قبول کرم
داشتم از شق درد می ردم رفتم از دارو خونه اسپری بگیرم زن بود خجالت کشیدم برگشتم
ساعت 12 رسیدم دم درشون تک زدم درو باز کرد
رفتم تو وااااااااااااااااااای چی میدیدم
چیگری شده بود

تازه از حموم در امده بو چون بوی خیلی خوبی میداد نشستیم کمی با هم صحبت کردیم برام شربت اورد ونشست کنارم شربت و خوردم گفتم از عسل لبات تو ش ریختی خندید اروم دستمو انداختم دور گردنش صورتشو بوسیدم بعد رفتم سراغ لباش یه چند دقیقه ای لباشو خوردم اونم داشت هم کاری میکرددستشو انداخت دور گردنم و بغلم کردسینه هاش چسبید بهم کوچیک بودن ولی خیلی باحال بود داشتم اتیش می گرفتم اونم داغ شده بود یه تاپ سبز خوشگل تنش بود اروم از تنش در اوردم سوتین نبسته بود شروع کردم به خوردن سینه هاش داشت اروم ناله میکرد صداش خیلی ناز بود اروم رفتم سراغ شکمش بوسیدمش گفت پیراهنتو در بیار کمک کرد درش اوردم
شورع کرد سینه هامو مالیدن رفت سراغشون با زبونش داشت بازی میکرد باهاشون بعد شروع کرد میک زدن خیلی حال میداد امتحان کنید ادم یه چوری میشه دستم بردم به طرف رونش شورع کردم به مالیدن بعد امد سرغ لبام رو کاناپه بودیم امد رو رو پاهام نشست و لب توپ ازم گرفت بعد سینه هاشو اورد جلوی دهنم منم شروع کردم به خوردنشون با دستمم کونشو نوازش میکردم اروم شلوار راحتیشو دادم پائین یه شرت سفید کچولو تنگ تنش بود داشتم از حشر میمردم کیرم داشت میترکید پاشد و شلوارشو کامل در اورد شروع کرد به قر دادن کونش و تکون میداد داشتم دیونه میشدم نمی زاشت نزدیکش بشم بعد کلی قر نزدیکم شد دستشو کشید رو کیرم و اروم کمربندمو باز کرد تو کف شرتش بودم میخواستم ببینم اون زیر چی داره اروم شلوارو شرتمو در اورد خندی گفت نازه بعد یه بوس حسابی از کرم کرد شروع به ساک زدن کرد داشتم منفجر میشدم هر بار که بالا پائین میکرد می گفتم الانه که ابم باید گفتم داره ابم میاد ولم نکرد تند تر ساک زد ابم با تموم قدرت تو دهنش خالی کردم همش بیرون ریخت توی لوان شربت گفتم ببخشید خندید دوباره اومد سراغم خودش بهم میمالید با کسش نشست رو کیرم شروع کر به قر دادن رو کیرم دوباره شق کردم گفتم حالا نوبت منه گذاشتمش رو کاناپاه گفت بریم تو اتاق رو تخت دراز کشید روتخت اروم شرتشو در اوردم وااااااااااااااااااااااااااااااااااااای تو عمرم حتی تو فیلم هاهم همچین کس نازی ندیده بودم کوچولو و تو دل برو سفید مثل برف داشتم بال در میاوردم که یه همچین کسی دستم افتاده شروع کردم به خوردن داشت ناله میکرد اروم میگفت بخور همش ماله خودته بخور تن تر بخور لسیش بزن فکر کنم 10 دقیقه کسش خوردم بدجور اه ناله میکرد لرزید و ارضا شد ابش امد و دهنم خوشمزه بود خداییشبغلش کردم تا نفس تازه کنه کنارش خوابیدم وشروع کردم به نوازش یه چند دقیقه همین طور گذشت بعد اروم اومد روم نشست با کسش روی کیرم
دیدم اره با دستش کیرمو تنظیم میکنه رو کسش گفتم مگه دختر نیست گفت نه گفتم کی گفت ساکت الان وقتش نیست بعدا

اینو گفت یه لحظه احساس کردم کیرم رفت تو دستگاه پرس له شد کسش خیلی تنگ بود بعدا گفت که کسش تنگی دهانه چی چی داره به هر حال صداش در امد دوباره من داشتم پرواز میکردم الان که می نویسم باور کنین دارم از شق درد میمرم داشت رو با لا پائین می کرد
یه چند دقیقه این کارو کرد اومد پائین یکم دیگه برام ساک زد کیرم داشت منفجر میشد خوابید پاهاشو داد بالا صحنه باحالی بود کیرمو کردم تو کوسش شروع کردم به تلمبه زدن اه اوهش رفته بود هوا هی می گفت تند تر تندر جرم بده پارم کن دیدم دوباره ارضا شد برش گردوندم سگی خوابوندم خاستم بزارم کونش نزاشت رفتم سراغ کسش دوباره شروع کردم بعد چند دقیقه داشت ابم میوم برش گردوندم ریختم رو سینه هاش بغلش کردم بوسش کردم و تشکر کردم ازش رفتیم دوش گرفتیم ناهار خوردیم باهم دست پختشم مثل سسکش خیلی خوب بود تا چند ماه قبل هم باهاش سکس داشتم هفته ای چند بار درسش که تموم شد رفت شهرشون
امید وارم خوشتون امده باشه ببخشید اگه غلط املائی داشت نظر بدین اگه خوشتون بیاد بازم از سکس با پرند جونو براتو مینویسم

نوشته:‌ امید

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا