عشق توخالی

سلام من 27 سالمه داستانم مربوط به دو سال پیشه. چند ماهی بود که طلاق گرفته بودم. میرفتم کلاس زبان. خوش بودم. با یکی دوس بودم که همدیگرو دوس داشتیم. اونم مثل من بود. فرهاد کرد بود. بامرام و خوشگل.یه بار سکس داشتیم با هم. خوش بودیم تا اینکه یکی از بچه های زبان بهم زنگید: سارا پسرخاله دوستم امیر، امید دنبال یه دختر خوشگل قد بلند هیکلی با چشمای درشت میگرده منم تورو معرفی کردم. بهش گفتم من خودم دوس پسر دارم گفت: ولش کن اون کلی ازت دوره مامانت نمیذاره باهاش ازدواج کنی اما امید می دونه طلاق گرفتی و گفته فقط باید باوفا، متین و خوشگل باشه. می خواد اگه شد باهات ازدواج کنه. انقدر رو مخم کار کرد آخرش قبول کردم. قرار گذاشتیم.

من تنها رفتم. اونا سه تایی اومدن دنبالم.دلشوره داشتم. دیر کرده بودن ده دیقه بعد رسیدن. سمیه از ماشین پیاده شد. دستمو گرفت سوار ماشین شدیم. نمیدونستم کدومشون امیده. سمیه معرفی شون کرد. اونی که پشت رل نشسته بود امید بود. از آینه نگام میکرد. خجالت می کشیدم. رسیدیم کافی شاپ از ماشین پیاده شد. قدش ازم ده سانتی بلندتر بود. من قدم 174 س هس. کافی شاپ زل زده بود بهم. منم زیر چشمی نگاش میکردم.خیلی خوش تیپ بود. من ساده لباس پوشیده بودم. باهم آشنا شدیم.شمارشو بهم داد. شب باهم تلفنی کلی حرفیدیم. از طلاقم گفتم. بیچاره فرهاد اصلا یادم نبود. امید دلمو برده بود.دو روز بعد بعد کلاس زبان پسرا اومدن دنبالمون امید کت شلوار پوشیده بود. وقتی از ماشین پیاده شد آروم دستمو گرفت و بوسید. حال کردم. تو ماشین امیر گفت خیلی خستس می خواد یکم بخوابه که سمیه گفت بریم خونه علی (دوست امیر). من همین جوری موندم. خواستم بگم نه سمیه نذاشت. امید گفت خونه علی دنحه یکم بشینیم. رفتیم دلم داشت از جاش در میومد.

رسیدیم خونه اول منو دوستم رفتیم خونه اونا پنج دیقه اومدن. رفتیم طبقه بالا. سمیه نشست بغل امیر.من از خجالت و ترس زبونم بند اومده بود. امیر گفت دخترا هوا گرمه راحت باشین. سمیه مانتوشو زود دراورد اما من نه. امید گفت امیر شما برین پایین مهناز از تو خجالت می کشه. اونا رفتنو منو امید کنار هم نشسته بودیم. دستمو گرفت دستش گذاشت رو سینش و گفت عاشقم شده پیشونیمو بوسید. دستشو گذاشت زیر چونم و لبمو بوسید. اول من هیچ کاری نمیکردم. اما اون لبامو میخورد. خیلی با احساس. نفسم داشت سنگین میشد. منم لباشو داشتم می خوردم. چند دیقه ای لبای همو خوردیم. دستشو گذاشت رو سینم و فشارش داد. من عاشق بازی با سینه هامم. به چشمام نگاه کرد و گفت اجازه هس مانتومو دربیاره؟هیچی نگفتم. دکمه هاشو باز کرد. از زیر یه تیشرت قرمز تنگ پوشیده بودم. روسریمو باز کرد. وایسادیم سر پا. دستشو از پشت حلقه کرد. لبای همو می خوردیم. نفسامون سنگین شده بود. بلوزمو دراورد. سوتین سیاه اسپورت تنم یود. از روش سینه هامو می مالید. میگفت سینه هات خوش فرمه سفید و تپول. بند سوتینمو باز کرد و سینه چپمو لیس می زد. خوابیدم رو کاناپه. نوک سینه هامو می مکید. گفت می خواد سینه مو گاز بگیره سیاهش کرد. شکممو بوسید اومد پایین تر. میخواست شلوارمو باز کنه گفتم نه امید گفت : تو مال خودمی زنم میشی. انقدر کس شعر گفت قبول کردم.

آروم شلوارمو کشید پایین. از رو شرت کسمو می مالید حشرم زده بود بالا. شرتمم سیاه بود. درش آورد و زبونشو گذاشت رو چوچولم و لیس میزد. دیوونه شده بودم سرشو فشار می دادم. انگشتشو می کشید کوسم بعد زبونشو کرد سوراخ کوسم. تلمبه میزد. بعد دو تا انگشتشو کرد توش. صدام بلند شده بود. نگام مرد. شلوار و شرتشو زود دراورد. کیرش سفید بود. از کیر سیاه خوشم نمیاد. گفت الان نمیخواد کیرشو بخورم دفه بعد باید ساک بزنم. کیرشو گذاشت کوسم. می کشید توش تا خیس بشه. آروم سرشو فرستاد تو دردم گرفت. لبامو میخورد. کیرشو یهو تا ته فرستاد تو. آروم تلمبه می زد. دستاش رو سینه هام بود.چشمامون خمار خمار بود. شدت تلمبش بیشتر شد. گفت حالت سگی بخواب. خوابیدم. کونمو می مالید. می گفت از پشت کوست معرکست. دوباره کیرش رفت تو. بیست دیقه تلمبه زد. دوباره برم گردوند خوابید روم محکم کیرشو فرستاد سوراخم. وا…ی داشتیم می مردیم از خوشی. یک ساعت تمام تلمبه زد در پوزیشن های مختلف. عرق از همه جاش می ریخت. من چند بار ارضا شده بودم. ازش پرسیدم قرص خورده؟ گفت نه. بالخره آبش اومد. ریخت رو سینه هامو خوابید روم. خسته بودیم. ده دیقه بعد لباسامونو پوشیدیم. امید امیر رو صدا کرد اومدن بالا. امیر گفت فکر کردم مردین. من خجالت کشیدم. سمیه گفت دادی؟ سرمو انداختم پایین. تو ماشین امید قربون صدقم میرفت…

نوشته: ؟

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا