سکس من وسعید و دوستاش

با سلام به همه ببخشید که دیر شد سرم شلوغ بود
سارا هستم بعد از ماجرایی که با سعید داشتم و براتون نوشتم.
می خوام خاطره دیگه ای از خودمو براتون بنویسم.بعد از سکسی که با سعید داشتم و کلی لذت بردم چند بار دیگه سکس داشتیم،
چند وقتی بود که اینطوری خوشحال نبودم.با سعید واقعا بهم خوش میگذشت، الان که بهش فکر میکنم یه حسه خوبی پیدا میکنم.
با هم به مسافرتم رفتیم اونجا بود که پیشنهادی بهم داد که الان ازش خیلی ممنونم چون چیزی بود که خودمم خیلی دوست داشتم.
سر ظهر بود با هم کناره اب بودیم که
گفت:سارا
گفتم:جانم
گفت:تو که سکس دوست داری میخایی کمی تنوع بدیم
گفتم:اره دوست دارم اما چطوری
گفت:سکس گروهی دوست داری

گفتم:اره تو فیلم سکسی که دیدم خوشم اومد اما چند تا دختر پسری که دوست داشته باشنو از کجا پیدا کنیم
گفت:نه منظورم این نبود من 2 تا دوسته خوب دارم که دیدیشون از تو خوششون اومده،گفتم اگه دوست داشته باشی با هم یه سکس داشته باشیم اخه چند باری که با هم فیلم سکسی میدیدیم دیدم از سکس 3 تا مرد با یه زن خوشت میاد.شکه شده بودم درسته خوشم میومد اما تا حالابهش فکر نکرده بودم چون میخواستم کم نیارم
گفتم:قبوله خیلی هم خوشم میاد پریدم تو بغلش و لباشو بوسیدم سعیدم
گفت:مرسی سارا جون.تو چشاش میدیدم که رو ابرا سیر میکنه .بعد گفت زنگ بزنم به دوستام خبر بدم زنگ که زد گفت دوستام کلی خوشحال شدن.
تو ذهنم همش به این جریان فکر میکردم که چطوری می شه وای 3 تا کیر قراره بره به من کلی ذوق میکردم بعد از اوکی من سعید خیلی خوشحال بود همون شب یه سکس خیلی خوب با هم کردیم و فرداش برگشتیم تهران.
رفتیم خونه سعید بعد از کمی استراحت سعید گفت:سارا جون حالا این برنامه را کی انجام بدیم گفتم:چیه عجله داری گفت اره از اولشم دوست داشتم با هم یه سکس 4 نفره داشته باشیم، درسته من قبلا با همین دوستام سکس با یه زنو چندین بار تجربه کردیم اما هیچکدومشون به نازی و تنگی تو نبودن راست میگفت درسته کم کون نداده بودم اما کونم جوری بود که گشاد نمیشد همیشه بعد از سکس مثله اولش میشد از جلو هم که کم داده بودم تنگ بود جوری که همیشه اولش دردم میگرفت بعد خوب میشد و لذت میبردم.
گفتم:پس فردا خوبه گفت:عالیه گفت:میرم به دوستام خبر بدم که خودشونو اماده کنن.بالاخره روزی که انتظارشو میکشیدم رسید البته فکر کنم اونا بیشتر خوشحال بودن.

از خواب که بیدار شدم دیدم سعید صبحانه درست کرده بعد از این که صورتمو شستم سعید صدام کرد گفت بیا صبحونه رفتم پیشش و بوسم کرد صبحانه که خوردیم گفتم سعید میرم بیرون زود میام گفت کجا میری گفتم میرم اپیلاسیون واسه امشب گفت اخ جونو هی ماچم کردبعد رفتمو همه جامو اپیلاسون کردم وبرگشتم خونه نزذیکای ظهر بود.بعد از رسیدن رفتم حموم و حسابی خودمو شستم سعیدم اومد 2 تایی حموم کردیم همش به من نگاه میکرد و قربون صدقم میرفت که چه سینه ای چه بدنی چه کونی داری الهی فدات بشم من کمی لب بازی کردیم بعد اومدیم بیرون بدنمو روغن زدم و موهامو خشک کردم سعید گفت نهار چی میخوری گفتم هر چی که تو بخوری بعد زنگ زد و سفارش داد نهار که اومد خوردیم و بعد من رفتم تو اتاق تا به خودم برسم،ارایش میکردمو از دیدنه خوذم تو اینه لذت میبردم اصلا متوجه گذشت زمان نشده بوذم که با صدای سعید به خودم اومدم گفتم چیه گفت کم کم اماده شو الان دوستام میرسن ساعتمو نگاه کردم دیدم ساعت 7 یه لباسه سکسی که خوده سعید خریده بود رو برداشتم و یه شورتو شوتین مشکی تنم کردم و لباسو پوشیدم اومدم بیرون که دیدم سعید زل زده به من گفتم چیه چیزی شده گفت نه اما تا حالا اینقدر خوشگل نشده بودی گفتم ممنون نشستیم پیشه هم چند لحظه بعد زنگ زدن سعید درو باز کرد دوستاش اومدن اسمن شناختمشون تو مهمونی دیده بودمشون.

بعد سعید معرفیشون کرد.اسمه یکیشون که خیلی خوش هیکل و خوشتیب بود کامران بود اون یکی هم ارش اونم خوشتیپو خوش هیکل بود، بعد نشستن بعد از این که کمی گپ زدیم سعید گفت من میرم مشروبو اوکی کنم چشمه کامرانو ارش به من بو دو هی ازم تعریف میکردن.سعید صدامون کرد و رفتیم تو نشیمن یه کنیاک با 4 تا لیوان کنارشم میوه و نوشیدنی های دیگه نشستیمو شوروع به خوردن کردیم من بعد از 4 پیک گفتم بسمه نمیخام مست بشم میخام همه لذتشو حس کنم با گفتن این حرفم کیره همشون یه تکونی خورد من کناره سعید بودم یه لب ازم گرفت و گفت باشه عزیزم منم که کمی گیج بودم شروع کردم کیره سعیدو از رو شلوار مالوندن کم کم زیپه شلوارشو باز کردم و کیرشو اوردم بیرون بعد کیرشو در اوردم و با زبون با سرش شروع به بازی کردم خودش شلوارشو در اورد و کیر کلفتشو گرفتم دستم و زبونمو بردم رو تخماش و تا نوکه کیرشو لیسیدم کامرانو ارشم کم کم نزدیک شدن به ما و شروع کردن به در اوردنه لباسام یکیشون پیرهنمو در اورد یکیشونم شورتمو کشید پایین و شروع کرد از پشت کسمو مالیدن کامران نشست پیشه سعید و به من اشاره کرد که برم سمته کیرش منم کیره سعید از دهنم در اوردم و رفتم سمت کیر کامران از رو شلوار که بزرگ به نظر میرسید کمی با دست از رو شلوار مالوندمش بعد دکمه شلوارشو باز کردم و زیپشو کشیدم پایین وای چه کیره کلفتو درازی داشت کردمش تو دهنم تا ته نمی تونستم بکنم دهنم شروع به خوردنش کردم سعیدم شروع به مالوندنه سینه هام کرد ارش که داشت کسمو میمالید به سعید گفت کرم نداری سعید گفت نه اما یه ژلی دارم که عالیه بعد سینمو ول کرد و رفت بیارش منم داشتم کیرو تخمای کامرانو میخوردم که سعید اومد و ژل و داد دسته ارش بعد ارش گفت سارا جون خودتو اماده کن که امشب میخواییم یه سکسی داشته باشیم که یادت نره اینو که گفت جوری کیره کامرانو خوردم که گفت اروم همش ماله خودته بعد سعید کیرشو کرد دهنم یهو یه سردی را رو کونم حس کردم برگشتم ببینم چیه که دیدم ارشه داره ژل و میریزه رو سوراخ کونم برگشتم و کیر سعیدو کردم دهنم و با دستم کیره کامرانو میمالیدم میخواستم هر چی که تو فیلم سکسی که 3 تا مردو یه زنو دیدم امشب انجام بدم ارش شروع به مالوندنه سوراخ کونم کرد و سعی میکرد تا انگشتشو بکنه تو به خاطر ژلی که زده بودوقتی انگشتشو کرد تو دردم نگرفت چند بار انگشتشو کرد تو و چرخوند بعد در اورد و وقتی دوباره کرد کمی دردم گرفت که فهمیدم 2 تا از انگشتاشو کرده تو کمی که نگه داشت دردش خوابید و خوشم اومد کیر سعید و کامرانو نوبتی میخوردم زبونمو از زیره تخماشون میکشیدم تا نوکه کیرشون صدای جون جونشون خونه رو پر کرده بود ارشم که داشت قربون صدقه کونم می رفت و می گفت جون چه کونه تنگی داری فکر کنم 3 تا از انگشتاشو تو کونم عقب جلو میکرد و با دسته دیگش میزد رو کونم بعد سعید کیرشو از دهنم کشید بیرون و بلند شد رفت یه مبل داشت که تخت میشدو اورد وسط نشیمن و بازش کرد بعد به من گفت برو روش بخواب تا اونجوری که دوست داری کیرامونو بخوری(این مدلو قبلا با سعید امتحان کرده بودیم من باید جوری میخوابیدم که سرم از تخت میزد بیرون اینجوری میتونستم همه کیره سعیدو بکنم دهنم)گفتم باشه اما کمی دودل بودم اخه کیره کامران از واسه سعید بزرگتر بود وقتی خوابیدم کامران شروع کرد به خوردنه سینه هام و سعید کیرشو کرد دهنم و تا ته میکرد دهنم کمی گلومو اذیت میکرد اما من خیلی خوشم میاد که کیر تا ته بره دهنم،

ارشم داشت کسمو میمالید بعد کامران با زبونش از رو سینه هام رفت پاین و رسید به چوجولم و من به اوج رسیدم بعد احساس کردم که ارش شلوارشو در اورد سعید که کیرشو از دهنم کشید بیرون باورم نمیشد وای کیر ارش خیلی بزرگ بود دراز نبود اما کلفت بود کرد دهنم و به زور میکرد تو اما فقط کمی از کیرش میرفت دهنم،کامرانم بعد از این که کسمو خورد کیرشو داشت میمالید به کسم اروم کرد تو،اه الانم که دارم مینویسم تنم یه جوری میشه یه کیر دهنم یه کیر دستم یه کیر هم کسم بعد سعید تا ته کرد تو و من واسه دومین بار ارضا شدم کیرش تمومه کسمو پر کرده بود و خیلی حال میکردم بعد از چند دقیقه سعید جاشو با کامران عوض کردو کیرشو کرد تو کسم که خیسه خیس بود و شروع کرد به عقبو جلو ارشم کیرشو از دهنم در اورد و جاشو داد به کامران کامرانم اروم کیرشو میکرد دهنم و در می اورد هر بار کمی بیشتر میکرد دهنم بعد کل کیرشو کرد دهنم و عقبو جلو میکرد کیره ارشم دستم بود و میمالیدمش بعدش سعید جاشو داد به ار،ارش کمی کیرشو مالید به کسم بعد اروم اروم کیرشو کرد تو کسم کمی دردم گرفت که با دست کیرشوکشیدم بیرون بعدش اروم اروم کیرشو کرد تو کامرانم کیرشو تا ته کرد دهنم و نگه داشت بعد ارشم کیرشو تا ته کرد دردم گرفت خواستم کاری کنم که کامران کیرشو تو دهنم عقب جلو کرد و نذاشت سرم بیاد بالا ارش وقتی تا ته کرد همونجا نگهش داشت و با دستش شروع به مالوندنه بالای کسم کرد که همین کارش باعث شد که درد جاشو به لذت بده انگار ارشم فهمید شروع کرد اروم کیرشو عقب جلو کردن وای چه لذتی بعد از اینکه هر 3 حسابی از کس کردن،ارش گفت:برگرد کونتو بده بالا (من عاشق این مدلم هم وقتی از کون میکنن هم وقتی از کس میکنن)منم سریع بلند شدم و کونمو دادم بالا بعد سعید رفت پشتو شروع کرد به مالوندنه کونم و ارش و کامران کیرشونو اوردن جلوی صورتم و منم شروع کردم به خوردن کیراشون سعید بازم کمی ژل به کونم زد و با انگشت کرد کونم همینطور ادامه داد،منم نوبتی کیر کامران و ارش میکردم دهنم و حسابی میخوردم سعید کمکم 2 تا از انگشتاشو کرد تو به خاطر ژلی که ارش زده بود و بازم سعید زد راحت میرفت تو بعد حس کردم داره 3 تا از انگشتاشو داره میکنه کرد تو و اروم عقبو جلو میکرد بعدش در اورد و کمی ژل زد و باز خواست بکنه که کمی دردم اومد برگشتم دیذم می خواد 4 تا از انگشتاشو بکنه تو که گفتم:بازم ژل بزن یه خوبی که ژله داشت این بود که کونه ادمو شل میکرد و اذیت نمیشدی سعید بازم ژل زد و باز اول 3 تا و بعدش 4 تا از انگشتاشو کرد تو این بار رفت تو و اروم عقبو جلو کرد بعدش انگشتاشو در اورد و کیرشو مالید به سوراخم و کرد تو به خاطره ژله راحت رفت تو و تا ته کردش تو کونم و شروع به عقبو جلو کردن کیرش تو کونم کرد،ارشم کیرشو که دهنم بودو کشید بیرون و شروع کرد کسمو با دست مالوندن سعید جوری می کرد که با هر بار که میکرد کونم باعث میشد برم جلو و کیره کامران تا ته بره دهنم چه لذتی میداد سعید میکرد کونم و کامرانم دهنم ارشم داشت کسمو میمالید بعد چند دقیقه کامران جاشو با سعید عوض کرد و رفت پشتم و کیرشو مالوند به کونم و سرشو گذاشت دمه سوراخم که برگشتم بهش گفتم اروم اروم بکن

سعید کیرشو کرد دهنم و شروع کرد به عقبو جلو کردن ارشم داشت کسو سینه هامو میمالید،کامران اروم کرد تو که من یه اخ گفتم و کشید بیرون،کیر سعید و از دهنم در اوردم و به کامران گفتم که کردی دیگه در نیار گفت:باشه باز کیره سعید کردم دهنم و کامران سره کیرشو گذاشت رو سوراخم و فشار داد تا رفت تو کمی دردم گرفت اما نشون ندادم و کیره سعید و با ولع میخوردم همین باعث شد که کامران کم کم کیرشو بکنه تو وقتی تا ته کرد کیرشو تو کونم نگه داشت فکر کنم میخواست کونم به کیرش عادت کنه بعد از چند لحظه اروم شروع کرد به عقبو جلو کردن ارش چون کسمو میمالید باعث می شد که حرکته کیره کامران تو کونم لذت بخش بشه

همین باعث شد بهش بگم تندتر بکن جرم بده امشب میخوام جر بخورم،تا اینو گفتم انگار به کامران انرژی
دادم محکم تا ته میکرد کونم بعدش بهم گفت با دستات کونو باز کن منم با دستام لپای کونمو گرفتم و سعی کردم بازشون کنم که کامران کیرشو کشید بیرون و باز کرد تو نمی دونم کونم چقدر باز شده بود چون کیرش راحت رفت تو این کارو چند باری تکرار کرد منم هر بار سعی میکردم بیشتر کونمو باز کنم بعد کرد تو و با سرعت شروع کرد به عقبو جلو کردن خیلی لذت میبردم بعد ارش اومد پشتم و کامران کیرشو کشید بیرون واومد جلوم و ارش کیرشو گداشت رو سوراخ کونم فکر کنم کونم خیلی باز شده بود چون کیرش راحت رفت تو اما تا ته که کرد کمی دردم گرفت اما شروع به عقب جلو کردن که کرد دردش خوابید و داشتم لذت میبردم سعیدم کیرشو میکرد دهنم و با دستش سینه هامو میمالید بعد سعید کیرشو در اورد و کامران کرد تو دهنم سعیدم شروع کرد کسمو مالیدن و اروم در گوشم گفت می خواییم کسو کونتو جر بدیم منم کیره کامرانو از دهنم در اوردم و گفتم امشب هر کاری دوست دارید با من بکنید،بعد کمران منو بلند کرد و کیره ارش از کونم در اومد،کامران خوابید و به من گفت بیا روم منم رفتم نشستم رو کیرش و کیرشو کردم تو کسمو و شروع کردم به بالا پایین کردن سعید رفت پشتم و کمرمو خوابوند و کیرشو گذاشت رو سوراخ کونم و فشار داد دردم گرفت یه کیر تو کسم یه کیر تو کونم باورم نمیشد خیلی داشتم حال میکردم ارشم کیرشو کرد دهنم ولی فقط سرشو میتونستم بخورم بازم ارضا شدم اما دوست داشتم تا صبح منو همینجوری بکنن،

بعد از چند دقیقه ارش کیرشو از دهنم در اورد و جاشو با سعید عوض کرد ترسیدم اخه هم کیره کامران بزرگ بود هم کیره ارش اما راحتتر از اونی که فکر میکردم رفت تو با خودم گفتم مگه چقدر کونم باز شده که کیرش راحت رفت تو اما کسو کونم حسابی پر شده بود سعیدم کیرشو کرد دهنم و شروع کرد به عقبو جلو کردن کامران خوب نمیتونست عقبو جلو کنه اما ارش کیرشو تا ته می کرد تو و کونمو داشت جر میداد یه دفه سرعتشو زیاد کرد و گفت ابش داره میاد که تو کونم خالی کرد وای چه داغ بود بعد کیرشو کشید بیرون و رو مبل ولو شد بعدش کامران منو بلند کرد و از زیرم بلند شد و سعید خوابید و کامران منو نشوند رو کیره سعید و خودشم کیرشو کرد تو کونم چون ابه ارش تو کونم بود کیرش سر خورد تو کونم و شروع کرد به عقب جلو کردن که کامرانم سرعتشو زیاد کرد و ابشو تو کونم خالی کرد بعد سعید گفت منم دارم میام که سریع از روش بلند شدم وکیرشو کردم دهنم که ابش با فشار ریخت دهنم و منم همشو خوردم و همه ولو شدیم رو مبل هر 3 تاشون ازم تشکر کردن اما من از اونا ممنون بودم چون تا اون روز اونقدر حال نکرده بودم 3 بارم ارضا شده بودم رفتم دوش گرفتم و اونا هم دوش گرفتن و بعد شام خوردیمو بعد از یه گپ طولانی کامران و ارش رفتن و منو سعید رفتیم بخوابیم که سعید گفت ممنون ما تا حالا سکس 3 نفره زیاد داشتیم اما اینقدر حال نکرده بودیم،ازم لب گرفتو خوابیدیم،صبح که از خواب بیدار شدم کونم درد میکرد اما لذتی بردم که شاید هیچ وقت دیگه حسش نکنم.منمنون که خاطره منو خوندون اگه خوشتون اومد بگین تا یکی از سکس های عجیبمو براتون بنویسم.

قربونه همتون سارا

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

1 دیدگاه دربارهٔ «سکس من وسعید و دوستاش»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا