سلام من المیرا هسنم 25 سالمه 167 فدمه 62 وزنمه کلا طوری هستم که پسرا جذبم بشن حالا چه کردن چه علاقه من تقریبا 2 سال دوست پسر ثابت داشتم از جلو با هم سکس داشتیم توی تعطیلات خرداد سه سال پیش بود که قرار شمال رو با هم و چند تا از دوستاشو گذاشتیم کلا ما هر وقت بی کار می شدم یا تعطیلی می شد دو سه تا ماشین می شدیم می رفتیم شمال خلاصه ساعت هشت و نیم شب رسیدیم سرایدار عادل دوست پسرم بساط شام رو چیده بود جوجه ها مونده بود. در گوش عادل گفتم فقط مونده جوحه ها رو سیخ کنی بعد منو خندید بعد اخمی کرد. دیدم سعید داره می یاد سعید با اینکه با دوست دختر خودش سحر می اومد شمال ولی همیشه چشش دنبال من بود.

خلاصه اینکه شام روخوردیم بعد به نیم ساعت بسات مشروب خوری راه انداختیم برای ورق من و عادل و سعید و علی رضا هم میز شدیم سحر و کامران هم تماشاچی شدن گاهی هرم نفس های کامران رو بغل گوشم یا پشت سرم حس می کردم من یه تاب و شلوارک پوشیده بودم سینه های برجسته از رو یقه کاملا معلوم بود هر از گاهی مور مور می شدم با هر پک سیگار و یه پیک هنسی حشریتر می شدم شورتم کاملا خیس بود داشتم برای بغل عادل لب گرفتن برای کیر داغش که تا ته بکنه تو کسم می مردم. عادل داشت نگاهم می کرد نمی دونم اما حس کردم نگاه عادل نگرانه به سعید که داشت ورق می نداخت خیره شدم دیدم اونم جور دیگه ای شده بعد ورق هرکی به اتاقی رفت من و عادل هم به اتاق خودمون تا در و بست به جونم افتاد حشری حشری بودیم عادل تاپ منو کشید طوری که بنداش پاره شد بعد شلوارکمو در اورد آآآآآآآآآآآآآآآه چه حشری بودم دل فقط کیرشو لبام فقط لباشو داشت سینه هامو می خورد تو چشام خیره شد و گفت امشب می خوام تمامی بدنتو بخورم می خوام شب خاطره انگیزی بشه دوباره رفت روسینه ها بعد رفت سراغ کسم

زبونشو کرده بود تو سوراخم نک دماغشو به بالای کسم آآاه آآآهم دراومده بود که یه ماچ گنده از کسم گرفت و همه کسم رو یه جا مکید اخ اخ مزه داد اومد بالا بغلم کرد در گوشم گفت عاشقتم و کیرش رو تا ته کرد تو کسم لذت بخش بود سرم گرم بود 10 دقیقه همین طوری یه نفس داشت منو می گایید از دیدن سرشونه هاش از دیدن هیکلش از جلو عب بردناش هوسی تر می شدم گفتم کیرتو درار می خوام تا ته بخورم می خوام دهنمو بکنی کیر داغش رو که به حد انفجار بزرگ شده بود رو تا ته کردم تو دهنم موهامو گرفته بود تو دستش هماهنگ با سر من عقب جلو می کرد از لیسیدن و میک زدن کیرش لذت می بردم کیرش رو در آورد چار دستو پا کرد منو و تا ته کرد تو کسم تا ته رفت به رحمم رسید بود از پشت خودشو به من چسپوند لاله ی گوشم رو داشت می خورد و سینه ها ور محکم داشت می مالوند که یه هو در اتاق باز شد مبهوت شده بودم عادل منو پرت کرد و ملحفه رو روم انداخت کمی دقیق شدم به زن بود تا حالا ندیده بودمش
اومد جلو خیلی عصبانی بود خواست به من حمله کنه اما عادل جلوشو کرفت من با تعجب گفتم عادل جان این کیه ؟ زنه عصبانی تر شد می خواست منو بزنه از صدای جیق و دادش همه ریختن تو اتاق ما سعید تا زن رو دید گفت پروانه خانم از شما بعیده بیاین بریم بیرون با هم صحبت می کنیم من شوکه شده بودم عادل منو بغل کرد پروانه هه جری تر شد شروع کرد به فحش دادن بی شرف بی ناموس منو سه ماه نامزد کردی یه بار بغلم نکردی اشغال تو که گفتی تمومش می کنی حالا داری کی کنیش برق سه فاز منو گرفت گنگ و مبهوت داشتم عادل رو نگاه می کردم عادل منو ماچ کرد و هجوم برد به طرف پروانه سعید ممانعت کرد من تو تخت موندم قدرت تحلیل نداشتم صداها خواببد من در اوج گیجی خوابم برد با نوازش دستی بیدار شدم
کامران بود لبه تخت نشسته بود گفتم کامی تو می دونی چی شده یا من اینقدر مستم که بد مست شدم دست کرد تو موهام گفت درسته عادل دختر داییش رو به زور نامزد کرده ولی عاشق تو همچنان هست تو این سفر می خواسب بهت بگه.گفتم حالا عادل کو ؟ با سعید وسحر و پروانه رفتن تا کمی پروانه اروم بشه . یه هو گفتم پس کی منو اروم کنه که کامی منو بغل کرد لبامو بوس کرد اه که باید عادلم رو فراموش می کردم لاله گوشمو خورد حشرم با گریه ام قاطی شده بود کامی راست کرده بود اروم به کسم می مالید خیس خیس بودم کرد تو دلم از لذت اب شد کامی مزه دیگه ای بود تو حال خودمون بودیم می خواستم انتقام کامل رو بگیرم که علی رضا بی مقدمه امد جلو و با دیدن ما تعجب کرد کامی داشت می کشید عقب که گفتم نامردی رو با نامردی جواب می دن.