زن جنده من

وقتی یک روز از ماموریت زود برگشتم سریع یک تاکسی گرفتم که برم خونه و تا زنم در و باز کرد بپرم روشو بکنمش چون یک هفته ای بود که نبودم و حسابی حشری بودم و به هیچ چیز جز سکس فکر نمیکردم وقتی رسیدم سریع کلید انداختمو در و باز کردم که دیدم صداهایی میاد یه کم گوشامو تیز کردم فهمیدن صدای آخ و اوخه یه زنه خندم گرفت با خودم گفتم حتما سمیرا داره فیلم سوپر نگاه میکنه و حشری شده و بهترین موقعیت که برم بکنمش !وقتی دم اتاق رسیدم از لای در توی اتاق و نگاه کردم مغزم منفجر شد زنم روی کیر یه مردی نشسته بود سریع بالا پایین میرفت و اونم با دستاش کون زنم و گرفته بود و فشار میداد خواستم برم تو وبزنم دهن جفته شونو سرویس کنم که دیدم کیرم داره راست میشه باورم نمیشد ولی از دیدن کس دادن زنم حشری شده بودم کیرم و در آوردم و شروع کردم به مالوندنش و تصمیم گرفتن ببینم چی کار میکنن!
دیدم زنم همین طور داره لذت میبره و به مرد گفت بابک کیرت خیلی گندس حسابی به کسم حال میده
بابک:کیر منو بیشتر دوست داری یا ماله شوهرتو؟
زنم:مال تو رو آخه خیلی گندس

یکم حسودیم شده بود که زنم این حرف زد ولی اینقدر حشری بودم که سریع یادم رفت ولی با موبایلم شروع کردم ازشون فیلم گرفتن
بابک:پا شو یکم بخورش میخوام از پشت بکنمت
زنم سریع بلند شدو کیر بابک و کرد تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن
بابک:آفرین مثل جنده ها ساک میزنی
زنم:من جنده توام هر کاری بخوای برات میکنم
بعد بابک بلند شد و زنم و برگردوند و از پشت کرد تو کس زنم و شروع کرد به تلمبه زدن و به سمیرا گفت :کاش شوهرت بود و میدید زنشو چه جوری دارم میکنم
زنم:آره خیلی دوست دارم موقع کس دادن تو چشاش نگاه کنم
نمیدونستن که من دارم نگاهشون میکنم و از اینکه یه مرد غریبه داره زنم و میکنه لذت میبرم
بابک:آبم داره میاد برگرد تو دهنت خالی کنم
زنم سریع برگشت و دهنش و باز کرد و بابکم هر چی آب داشت خالی کرد تو دهنش و صورتش و بعد سمیرا شروع کرد به لیس زدن کیر بابک !منم آبم و تو شرتم ریختم و یواشکی از خونه خارج شدم بهترین تجربه سکسی زندگیم بود بعد زنگ زدم خونه و به سمیرا گفتم نزدیکه خونه ام و دارم میام و وقتی رسیدم همه چی عادی بود و زنم اومد بغلم کرد و بو سید و گفت دلش برام تنگ شده
شب بعد از شام رفتیم تو اتاقو من پریدم رو سمیرا و شروع کردم به لخت کردنش یاد سکسش با بابک افتاده بودم سریع کیرم و کردم تو کسش و محکم می کردمش

من: عزیزم دوست داشتم یکی دیگه ام اینجا بود و دو نفری میکردیمت
سمیرا یهو یک چک زد تو گوشمو گفت بی غیرت پا شو نمی خوام ببینمت
منم یکی محکم زدم تو گوششو گفتم:جنده خانوم برای من فیلم بازی نکن !من همه چیو میدونم
و بهش گفتم که امروز چی شده بود !شروع کرد به گریه کردن و معذرت خواهی کردن
من:بگو ببینم بابک کی هست؟
سمیرا:یه آدم پولدار بازاریه و وقتی رفته بودم بازار خرید باهاش آشنا شدم
من:چقدر پولداره؟

سمیرا:خیلی سوپر تیلیاردره
من:زنگ بزن بهش بگو الان بیاد اینجا
سمیرا:تو رو خدا نه تو میخوای بکشیش غلط کردم
من:نترس !اگه کاری که من میگم بکنی کاریت ندارم
سمیرا زنگ زد و بابک یک ساعت بعدش اومد خونمون وقتی منو دید شوکه شده بود و سمیرا همه چیرو براش گفت و اونم منو نگاه کرد و گفت چی میخوای؟
منم گفتم دوست دارم هر وقت من میخوام بیاد اینجا و دو نفری سمیرا رو بکنیم و بابت اینم 5 میلیون تومان هر دفعه ازش میگیرم و اگه قبول نکنه فیلم موبایلو میبرم کلانتریو هر دوتاشون سنگسار میشن !چارهای نداشتن جز اینکه قبول کنن
من:خوب حالا بابک لباساتو در بیار و بیا کنار من بشین رو کاناپه!سمیرا تو هم لخت شو بیا برامون ساک بزن
سمیرا اومد و اول کیر منو کرد تو دهنش و با یکم ترش شروع کرد به ساک زدن بعد از یه مدت بهش گفتم کیر بابک و ساک بزنه اولش ترسید و نگام کرد منم به هر دوشون گفتم اصلا نگران نباشن میخواییم حال کنیم و راحت باشن به بابکم گفتم مثل جنده ها زنمو بکنه چون داره پولشو میده
بابک:سمیرا جون ساک بزن حق با شوهرته پولشو دارم میدم آرزوی بودن شوهرتم موقع سکسمون درست شد
سمیرا:باشه بچه ها میخوام امروز منو حسابی بکنین !!!
و بعد کیر بابک و کرد تو دهنش و شروع کرد با ولع خوردن !چه جنده ای شده بود باورم نمیشد همون زنه معصومیه که 10 سال باهاش زندگی کرده بودم
بابک:زنت خیلی دهن با حالی داره !!اوخخخخ چه ساکی میزنه
سمیرا همینطوری که ساک میزد تو چشمای من نگاه میکرد !حسابی حشری شده بودم
سمیرا:خوشت میاد یک کیره دیگه تو دهنمه؟
من:آره عزیزم بخورش
سمیرا:میبینی کیرش چه گندس !!کیر به این میگن!نمیدونی چه حالی میده
بابک:الان خودش میفهمه زنش از چه کیرایی خوشش میاد
من سریع رفتم پشت زنمو کیرمو کردم تو کسش !کیر بابکم تو دهنش بود
سمیرا:وای چه حالی میده دو تا کیر
بابک:بیا جاهامونو عوض کنیم میخوام کس زنتو جلوی خودت جر بدم
جاهامونو عوض کردیم چه لذتی داشت یکی جلوم زنمو میکرد و اونم برام ساک میزد
سمیرا:میخوام از کس و کون مثل فیلم سوپرا منو بکنین
من زیر خوابیدم و سمیرا نشست رو کیرم و بابکم از پشت کرد تو کسش داشتیم از لذت دیوونه میشدیم
سمیرا:بکنینم آخخخخخخخخخخ چه حالی میده!!من جنده شمام منو بکنین
بابک:زنت سوراخ کونش حرف نداره!
من:مال خودته !بکنش جنده رو

سمیرا جیغی کشیدو ارگاسم شد بعد نشست و منو بابک آب کیرامونو ریختیم رو صورتش !
بعد یکم استراحت کردیم و دوباره زنمو کردیم آخر شب یه چک 5 میلیونی از بابک گرفتم .

بعد از چند سری که پول از بابک گرفتم رفتم یک ماشین مدل بالا برای خودم گرفتم حسابی باهاش حال میکردم تا که یک روز بابک صداش دراومد که دیگه نمیتونه اینهمه پول به من بده و منم گفتم خودشو آماده سنگسار کنه که گفت میخواد یکی از رفیقای بازارشو بیاره که دو نفری زنمو بکنن و نصف پولو اون بده !منم برام فرقی نمیکرد فقط هر سری 5 میلیونو میخواستم و از اینکه ببینم زنمو دو نفری بکنن هم حال میکردم پس قاینبول کردم و اون شب بابک با دوستش که کامی بود اومدن خونمون موضوع رو هم به سمیرا گفته بودم و اونم خوشش اومده بود و ازم قول گرفت که اونروز نکنمش و فقط تماشا کنم چجوری اونها میکننش .
من روی صندلی که روبروی تخت بود نشسته بودم و با کیرم که شق شده بود ور میرفتم و به اینکه سمیرا داشت برای بابک و کامی ساک میزد نگاه میکردم باورم نمیشد زنم که 10 سال باهاش زندگی کره بودم اینقدر جنده باشه
بابک:میبینی کامی جون چجوری جلوی شوهرش ساک میزنه
کامی:آرههه خوب جنده ایه ی کارشم خوبه و کس و کون ردیف داره
من:پس حسابی بکنینش
سمیرا:عجله نکن عزیزم !!بزار کیرشون و حسابی راست کنم بعد منو میکنن
نوبتی براشون ساک میزد و کیرشونو تا ته میکرد تو دهنش و هی میگفت وای چه کیری دارین !من کیر میخوام
بابک:کامی همینطور که داره واسم ساک میزنه برو پشتش یه حالی به کسش بده
کامی سریع کیرشو کرد تو کسشو شروع کرد به کردن منم شروع کردم به فیلم گرفتن که از کامی مدرک داشته باشم
کامی:زنت عجب کس داغی داره !!
من:مال خودته بگاش
بابک:تا میتونی زنش بکن و جر بده داریم پولشو بهش میدیم
سمیرا:عزیزم خوب میدم؟
من:آره خوشگلم !!
سمیرا : بیاین از کس و کون منو بکنین
بابک دراز کشید و سمیرا نشست رو کیرشو کامی هم از عقب کرد تو کونش و شروع کردن 2 نفری کردن
کامی:عجب کونی داره !!
بابک: کسش هم حرف نداره

صدای جیغ همه دراومده بود که سمیرا جیغ کشید و ارگاسم شد ولی اونها هنوز داشتن میکردنش
سمیرا:عزیزم میزاری تو صورتمو و دهنم خالی کنن؟
من:آره

سمیرا:بچه ها آّآب کیر میخوام !!
کامی:زنت و میخوام آب کیری کنم خوب نگاه کن چجوری تو دهنش میریزم
سمیرا را خوابوندن اول کامی و بعد بابک آبشونو ریختن رو صورتش و سمیرا هم با ولع آبشونو لیس میزد دیگه نمیتونستم خودمو نگه دارم و آبم ریختم رو صورتش !!هیجوقت فکر نمیکردم رو صورت زنم آب کیر 3 تا مرد باشه

تصمیم گرفته بودم از زنم برای پیشرفت در تمام ابعاد زندگیم استفاده کنم برای همین به سمیرا گفتم که امشب میخوام رییسم رو دعوت کنم خونه تا بهش حال بدی و من معاونت اداره رو بگیرم اونم خوشحال قبول کرد اون شب رئیسم اومد خونمون و نشسته بودیم و چای میخوردیم
رئیس:خوب بگو ببینم کار واجبت چی بود؟
من:راستش آقای رئیس !! من میخواستم افتخار معاونت شما رو داشته باشم
رئیس:هاهااااااا برای این منو کشوندی اینجا دیگه حرفشو نزن
همین موقع سمیرا چایی آورد یه لباس تنگ سکسیم که تنش بود و حسابی جیگر شده بود .زیر چشی یه نگاهی به رئیسم انداختم دیدم با چه ولعی داره زنمو نگاه میکنه گفتم
من:یعنی هیچ راهی نداره که من بکنم
رئیس:نه آقا هیچ راهی نداره!تازه تو چی کار میتونی بکنی؟
من:اگه زنمو بدم بکنی چی؟
شوکه شده بودبا حات شوکه گفت:چییییییییی؟
من:خوب شنیدین آقای رئیس!
رئیس:خوب راستش زنت حوب گوشتیه و چشم منو گرفته ولی چطوری میخوای راضیش کنی؟
من:شما قول معاونت منو بده بقیهاش حله!!
رئیس:قول میدم قول مردونه
من:سمیرااااااااااا بیا اینجا کارت دارم
سمیرا:جانم چی شده
من:دوست دارم یه حاله حسابی به آقای رئیس بدی
سمیرا یه لبخندی زد و رفت زیپ شلواره رئیسو باز کرد و کیرشو دراورد و کرد تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن
رئیس: عجب زن جندهای دارییییی!چه ساکی میزنه
من:جنده خودتونه آقای رئیس تا میتونین بکنینش
کیرش که راست شد تازه دیدیم اوه اوه چه خر کیریه سمیرا تو کف کیر آقای رئیس مونده بود
سمیرا:چه کیری داری آقای رئیس!!!چند سانته؟خیلی گنده ا س
رئیس: 22 سانته چیه خوشت اومده؟
سمیرا:آره تا حالا کیر به این گندگی ندیده بودم!جوووون ماله خودمه
رئیس:بخورششش ماله خودته همچین باهش بکنمت که جر بخوری
منم رفتم نشستم روبروشون و کیرم و در اوردم و شروع کردم به جق زدن
رئیس:بی غیرت نمیخوای باهم بکنیمش
من:نه قربان من دیدن گاییده شدنش توسط شما بیشتر لذت میبرم
رئیس: پس قشنگ ببین چجوری زنت و میگام !!
سمیرا:بسه دیگه خسابی ساک زدم میخوام با کیر گندت منو یکنی
رئیس:بیا بشین روش که تا ته بره تو کست
سمیرا برگشت منو نگاه کردو گفت:عزیزم با اجازت میخوام به رئیست کس بدم خوب نگاه کن !!
من:بشین رو کیرش عزیزم منتظرش نذار
سمیرا: واییییییییییییییی کسم داره جر میخوره خیلی گندسسسس کیر به این میگن نه به ماله تو
رئیس:از این به بعد این کیره خودته و خودم تا دلت بخواد میکنمت !شوهرتم بذار نگاه کنه و یاد بگیره
سمیرا:اخخخخ اره بکن
از دیدن اینکه زنم رو کیره رئیس بالا و پایین میرفت و کونش با لرزش رو تخمهای رئیس میخورد حسابی حشری شده بودم و بلند شدم یک تف رو کیرم کردم و از پشت کردم تو کونه زنم
سمیرا:اخخخخخخخخخخخخخخخخخ یواششش!!!چیه حشری شدی؟
من:اره خیلی هوس کونتو کردم!راستی رئیس کس زنم چطوره؟
رئیس که اولین سکس گروهیش بود داشت دیونه میشد
رئیس:توپپپپهههه!!پستونای خوبی ام داره

من:مال خودتونه!دیگه داشت آبم میومد جند تا تلمبه محکم تو کونه سمیرا زدمو کیرمو کشیدم بیرون و آبم خالی کردم رو کمرش بعدشم بلند شدم پاکش کردم و رفتم نشستم سر جام تا مزاخم سکسشون نشم
رئیس:برگرد ببینم کونتم به خوبیه کست هست خوشگل خانوم
سمیرا سریع بلند شدو کونشو کرد طرف رئیسو گفت:بیا بکنش ولی یواش کیرت خیلی گنده اس دردم میگیره
رئیس:نترس خوب بلدم چی کار کنم
بعد رو کرد به منو گفت:برای چی نشستی؟پا شو برو یه کرم بیار میخوام کونه زنت بذارم !!نمیخوای جر بخوره که
من:چشم الان میارم!

سریع یه کرم آوردمو دادم بهش اونم هم به کیره خودش مالوند و هم به سوراخ کونه سمیرا و اروم اروم کرد تو کونش و شروع کرد به تلمبه زدن مخکم زنمو میکرد
سمیرا:چرانشستی پا بیا از زیر کسمو لیس بزن
منم رفنتم زیرشو شروع کردم به لیس زدن کسش و کیر رئیس درست جلوی چشم میرفت تو کون سمیرا و در میومد
سمیرا:اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ بکننننننننننننن
یه جیغ بلند کشید و ارضا شد ولی رئیس همینطور داشت تو کونش تلمبه میزد
رئیس:عجب کونی داره زنتتتتتت!!داره دیونم میکنههههههههههههههه اههههههههههههههههههههههههههه
آبشو تو کونه زنم خالی کرد و افتاد روش .
اونشب شام خوردیم و یک بار دیگه رویس زنمو کرد و رفت.فردا صبح که رفتم سر کار حکم معاونت اداره روی میزم بود.

هم کلی پول به جیب زده بودم بابت پولهایی که از کامی و بابک گرفته بودم هم تو اداره معاون رییس شده بودم و خلاصه وضعم خوب بود ولی همیشه احساس میکردم اون طوری که باید دهن کامی و بابک و سرویس نکردم و میدونستم بزودی صداشون در میاد برای همین بهشون زنگ زدم گفتم بیان خونه مون و شب بعد از کار همه خونه ما جمع شدیم
من:بچه ها دیگه نمیخوام ازتون پول بگیرم
کامی:دمت گرم بابا دهنمون سرویس شد
بابک:ایول عکس و فیلمی که ازمون داری اگه پس بدی ممنون میشیم
من:ولی یه شرط داره همه چی که به این سادگی نیست منم اسگول نیستم
کامی:چیه؟
بابک:هر چی باشه قبوله!!
من:باید زن جفتتونو بکنم!!بعدش شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا اینکه میتونیم اگه خواستین دوستای ضربدری بشیم
کامی:من که خیلی پایه ام
بابک :منم هستم ولی زنای ما که مثل مال تو جنده نیستن!!راضی نمیشن
سمیرا:خندید و گفت :اولا عوضی جنده زن خودته دوما هیچ زنی از سکس گروهی بدش نمیاد
من:اونش با من !!فردا با زناتون بیاین خونه ما
اونشب همه رفتن تا واسه فردا آماده باشن .
فرداش زنگ خونه مونو زدن و سمیرا در راباز کرد دیدم کامی با زنش(شهلا) و بابک و زنش (فریبا) اومدن تو خونه وقتی دیدمشون کیرم راست شده بود .به هم معرفی شدیم نشستیم شروع کردیم به حرف مثل مهمونیای معمولی شوخی و خنده و یکم تخته نرد بازی کردیم در این موقع هم مشروب میخوردیم من به کامی و بابک گفتم تا میتونن کاری کنن زناشون مشروب بخورن تا حسابی مست بشن و همینطورم شد وقتی دیدم وقتشه گفتم بیاین ورق بازی کنیم هر کی باخت هر کس هر چی گفت باید انجام بده و همه با رضایت شروع به بازی کردن.
شهلا تپل و سفید با چشم و ابروی روشن بود و فریبا سفید و لاغر با چشم و ابروی مشکی هر دوشون خوشگل بودن نمیدونستم کدومشونو اول بکنم!!بازی شروع شد و هر کی می باخت باید یه تیکه از لباسشو در میاورد تا اینکه همه لخت شده بودن و به بازی ادامه میدادن ماها راحت بودیم ولی شهلا و فریبا که برای اولین بار جلوی یکی غیر از شئهرشون لخت مادرزاد نشسته بودن یکم خجالت میکشیدن ولی مستی پر روشون کرده بودکیر ما سه تا مرد هم راست شده بود و اونهام به کیرای ما نگاه میکردن ولی طوری که تابلو نشن تا اینکه من بردم و شهلا باخت
شهلا:خوب حالا چی کار کنم من که لباس دیگه ندارم در بیارم
منم کیرم و با دستم گرفتم و گفتم :باید اینو بخوری!!
شهلا:چی میگی ؟؟؟؟برگشت و کامی رو نگاه کرد
کامی:عزیزم بازیه دیگه باختی
شهلا:یعنی ناراحت نمیشی؟؟؟
کامی:نه بخورش کیر پیمان و بدم نمیاد ببینم
شهلا اروم اومد سمتم و کیرم و با دستش گرفت و یه نگاهی کردشو کرد تو دهنش
من:اههههه چه دهن داغی داری!!!قشنگ بخورش!چطوره؟
شهلا:بد چیزی نیست خوشم اومد
بقیه داشتن ما رو نگاه میکردن و کس و کیرشونو میمالوندن که بابک به فریبا گفت :تو نمیخوای کیره پیمانو بخوری؟
فریبا:چرا میخوام میزاری؟
بابک: اره عزیزم برو به شهلا کمک کن
شهلا کیرمو میخورد و فریبا تخمامو لیس میزد
من:بچه ها زناتون حرف ندارن چه ساکی میزنن شما هم یه حال به سمیرا بدین
اون دو تا هم رفتن سراغ سمیرا شروع کردن به کردنش و منم دیگه میخواستم کس زناشون بذارم برشون گردوندم و کنار هم گذاشتمشون و نوبتی از پشت میکردم تو کساشون
من:کامی کس زنت حرف نداره !!!ببین با کیرم چه حالی میکنه
شهلا:ارههههه کامی چه کیری داره
فریبا منم میخوام تو کس منم بکن
بابک:پیمان زن منو بی کیر نذار
من:چشمممم الان میکنمش

سمیرا هم رو کیره کامی نشسته بود و بابک از پشت کرده بود تو کونش و حسابی حال میکرد تا اینکه ارگاسم شد بلند شد ونشست و کامی و بابک آّب کیرشونو ریختن تو دهنش منم اینقدر کردمشون که شهلا و فریبا ارضائ شدن بعد رفتم با لا سرشونو آب کیرمو نوبتی میریختم تو دهنشون خیلی حال داد .
اونشب شهلا و فریبا گفتن که میخوان مثل سمیرادو نفری بکنیمشون ماهم کردیمشون حسابی اونشب حوش گذشت .منم فیلم و عکسارو از بین بردم و از اون به بعد هر چند وقت یه بار دور هم جمع میشیمو حال میکنیم

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

12 دیدگاه دربارهٔ «زن جنده من»

 1. ستاره خوشدل

  من جنده ام و حشری
  خیلی خوب بلدم بدم و کیر بخورم
  دلم می خواد به همه بدم
  کارایی بلدم بکنم که کیر به دهن بمونین
  زنگ بزنین
  093????877

  1. سلام كسً قشنگ بياجرت بدم اينم شمارمً كيرجنوبي بخور٠٩٣٨٣٥٩٧٣٦١

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا