بفرمایید ریسک

يه خاطره سكسي خيلي خوبي دارم كه خواستم واستون تعريف كنم
البته بگم كه تو همون حال وهوايي كه اين سكس واسم پيش اومد با يه زن بيوه كه همسايمون بود رابطه داشتم و همه مدل سكس ميكردم ولي اين سكس واقعاً بياد موندني بود واسم.
يه روز تو يه سايت دوست يابي با يه نفري كه اسم نامشخصي داشت شروع به گپ زدن كرديم. اسمش شبيه xncc25 يا يه چيزي شبيه اين بود كه باعث شروع بحث ما بود چون نه معلوم بود زنه نه مرد البته پروفايلش به عنوان يه زن پر شده بود. خلاصه بعد از چند شب چت شماره دادم و sms داد
شك كرده بودم كه مرده يا زن چون بعضي ازجملات و خواسته هاش شبيه مردا بود و ناز كردناش شبيه زنا بالاخره قرار به ملاقات حضوري شد. تو sms هامون در مورد سكس خيلي كلنجار رفتيم و بالاخره يه جورايي گفت كه نه مرده نه زن
راستش اين حرف هم ترس داشت هم شوق
اخه من خيلي دلم ميخواست با يه دوجنسه توپ ، سكس داشته باشم
اصلا چه ريختي ميتونست باشه؟
چه هيكلي ميتونست باشه؟
سنشم نگفته بود
دركل ريسك بزرگي بود ولي با تمام ترسهايي كه داشتم از دلم هم نميومد نرم سر قرارمون.
قرارمون قرار سكس بود البته اون تمام مشخصات منو پرسيده بود و در عوض واسه من يه دنيا سوال درست كرده بود.
من هميشه از نداشتن مكان عذاب كشيدم و الانم همينطور. مكان با اون بود كجا ؟ يه انباري تو پارك جنگلي كوهسار! زمان ساعت پنج و نيم يه روز شنبه از بهمن ماه ٨٩
هوا سرد بود ماشينم جايي گير بود با موتور رفتم كلي پوشيده بودم
البته حموم رفته و تميز هميشه سكس ميكنم ايندفعه هم ترو تميز و توپ رفتم ، يكي دوتا كاكائو و اب معدني خريدم بردم.
يه ژل تاخير انداز خوبم داشتم اونم برده بودم يه كاري هم ميكنم كه پيشنهاد ميكنم شما هم انجام بدين هميشه چهل دقيقه نيم ساعت قبل از سكس يه ردبول ميخورم خيلي خيلي كمكم ميكنه تا حسابي از خجالت طرفم بر بيام اين دفعه هم با خودم برده بودم وقتي رسيدم به پارك جنگلي زنگ زدم و از جايي كه بايد ميرفتم مطمئن شدم از دور ميديدمش ، صدا هم تن مردونه داشت و عشوه زنونه
سريع پريدم پشت يه درخت و ژل تاخيريه رو ماليدم و يه ماساژي باهاش به كيرم دادم بهش گفتم يا ركب ميخوريم كونمون ميزارن يا صفا ميكنيم
ردبولم دادم بالا پريدم رو موتور و رفتم , هوا داشت تاريك ميشد
رفتم نزديك شدم به اون انباري كه از دور ميديدمش
خداييش ميترسيدم
ولي ريسك كردم چون ديوونه اينجور هيجانام
يه پژو ٤٠٥ يشمي وايساده بود رفتم نزديك زنگ زدم بد انتن ميداد صحبت كرديم و پرسيدم همين پژو ٤٠٥ تويي ؟ گفت اره و پياده شد
قد ١٨٠ سفيد خوشهيكل نشون ميداد كاپشنش بلند بود زياد بدنش مشخص نبود رفتم جلو دست دادم و موتورم و پارك كردم

من قدم ١٧٠ و ٨٤ وزنمه و هيكلم ورزشيه ولي اون درشتتر از من بود
سه چهارتا پتو از صندوق برداشتيمو دو تا پيكنيك و يه كيسه پلاستيكي كه توش شمع بود و فندك و آب معدني
منم خرت و پرتامو برداشتم و بردم
يه انباري با در فلزي بزرگ رفتيم تو سرما تا مغز كون پيش ميرفت
ته انبا ي باريك ميشد و يه حالت اتاقك ميگرفت به خودش پتوهارو انداخت زمين و يه كارتون رو زمين بود كه مث يه ديوار كوتاه درستش كرد پيكنيكا روشن شد و سه چهارتا هم شمع اخه برق هم نداشت
داشتم يخ ميزدم و يواش يواش ردبوله شروع كرده بود به عمل كردن
اونم شروع كرد به لخت شدن يه ركابي زنونه تنش موند و يه شلوار گرمكن استرج مشكي ، واي چي ميديدم كمر باريك ، سينه ها دست پركن ، كون گرد و خوشگل نشست يه پتو برداشت انداخت رو دوش جفتمون و گفت كه منم لخت شم كُپ كرده بودم منم لخت شدم سرد بود ولي فقط شرتمو درنياوردم
نشستم كنارش دستمو كردم تو ركابيش سينه ي دست پركن ناز يخورده ماليدم و درازش كردم شلوار شو در اوردم جووون يه شرت زنونه و يه جوراب سفيد خوشگل دخترونه پاش موند ركابيشم در اوردم
تو كل هيكلش حتي يه تار مو نداشت
رو شكم خوابيد شروع كردم به ماليدن و ماساژ و از كمرش شروع كردم و اروم اروم ميومدم پايين رسيدم به كونش شرتشو كشيدم پايين كون گرد و گوشتي ، نرم و صاف و برّاق لپاي كونشو از هم باز كردم سوراخشو ببينم (البته نور كم بود ) سوراخ صورتي تميز بدون حتي يه كرك بيشتر به گل شبيه بود تا به سوراخ كون از سوراخ زن همسايمون خيلي خيلي قشنگترو سكسي تر بود
شرتشو دراوردم ، ماهيچه هاش گرد و ديوونه كننده بود از ماهيچه ها ليسيدنو شروع كردم از دلم نميومد بالاتر برم اخه عاشق يه همچين ماهيچه هايي ام نرم رفتم پشت زانوهاش و پشت و توي رونش و ميخوردم پاهاشو باز كردم نشستم لاي پاهاش با دست راست واسش جق ميزدم و از بالا لپ كونشو ميليسيدم يواش يواش رفتم سراغ خوردن سوراخش وااااي داشت ديوونه ميشد منم چيزي از اون دست كم نداشتم صداي جفتمون بلند شده بود آه اوه اأه اِه جون بخور بمال بكنم منو و محكمتر بخور ديوونم كردي و……. كيرش راست شده بود چهارده پونزده سانت بود دوباره خوابيد و كيرشم به سمت بالا گذاشت زير شيكمش خوابيدم روش سركيرم از بغل شرتم دراومده بود( اگه دلتون نخواد كير من ٢٣ سانت و خيلي خوش استيل ) مرتب كونشو ميماليد به كيرم برگردوندمش رفتم تو كار خوردن سينه هاش سفيد تميز ..هلو… سركيرم و گرفته بود لاپاش گفت كه بخوابم من به كمر دراز كشيدم و اون شرتمو دراورد و نشست وسط پاهام با چنان ولعي شروع كرد به ساك زدن كه راستش دردم اومد ولي هيچي نميگفتم با دست راستش از ته كيرم گرفته بود و ساك ميزد انقدر محكم فشار اورد كه كله كيرم داشت ميتركيد كنترلشو از دست داده بود ازش خواستم يخورده يواشتر بخوره اينجوري لذتش دوبرابر شد ساك ميزد و تخمم و ميخورد اب دهنش حتي تمام اطراف كيرمم خيس كرده بود چشماشو بسته بود و تا ته ميداد تو حلقش ، چند دقيقه اي خورد بعد گفت كه بكنمش پرسيدم چه مدلي دوس داره گفت كه هر مدلي كه من ميخوام بكنم اول خواستم بخوابونمش بعد يادم افتاد كه عاشق اينم كه پاهاي طرفم و بدم بالا و بكنم ، پاهاشو داد بالا و يخورده كرم كه خودش اورده بود و ماليد سر كيرم ، اروم گذاشتم رو سوراخش نرم دادمش تو سوراخ نرم و كيپ كيرم سه چهار دفعه اي عقب جلو كردم و گفت كه حالا ديگه هرجور دوست داري تلمبه بزن كيرمو تا ته ميدادم توش كيرم بلنده تند تند تلمبه زدني طرفم اذيت ميشه نرم و ممتد ميزدم از بالا هم ماهيچه دوست داشتنيشو ميك ميزدم تند ميكردم يواش ميكردم اونم چشماشو بسته بود و انگار تو اين دنيا نبود يهو احساس سوزش سر زانوهام كردم اروم رفتم رو پاهام و يخورده سرعت دادم نميدونم چند دقيقه گاييدمش ولي كيرمو مث كوس خيس كرده بود ازم خواست كه مدلو عوض كنم برگشت رو شكم خوابيد خوابيدم روش دادم توش شالاپ و شولوپ كونشو دراوردم با تمام وجود ميكردمش دائم جاي پاهامو عوض ميكردم ( تا دو هفته سر زانوهام كبود بود ) زمانهايي كه احساس ميكردم ابم داره مياد اروم ميكردم يا اگر دو سه دقيقه ميخواستم نكنم نميذاشت كه از توش درارم و ميگفت همونجور تا ته بكنم تو و بخوابم رو، ازم خواست كه ابم و بيارم منم شروع كردم به تلمبه زدناي سرعتي كه ابمو بيارم گفت كه ابم اومد همونجور بريزم تو، تلمبه زدنام تندتر وتندتر شد تا ابم اومد تا ته تپوندم تو سوراخشو هي بازي ميداد محكم بغلش كردم تمام اب وجودمو كشيد ابم و كه كامل ريختم ميخواستم بلند شم كه نزاشت گفت همينجور بخواب روم كيرتم همونجور بمونه تو نميدونم چند دقيقه شد كه لمس و با تمام وزنم خوابيدم روش اگر ادم ضعيفي بود اون زير پرس ميشد يه حالت چرت زدني بهم دست داد و يواش يواش سرما زد به كمرم كه عرقم كرده بودم ، بيدار شدم اروم كيرم و كشيدم بيرون يخورده شل شده بود ما ازقبل قرار گذاشته بوديم كه دو يا سه بار بكنمش ازم خواست كه دوباره بكنمش همونجور كه خوابيده بود از ته كيرم گرفتم كه قسمت بالاش سفت بشه و كردم توش چند دفعه بالا پايين كردم و دوباره ٢٣ سانتي عزيزم شق شد دوسه دقيقه اي تلمبه زدم ازش خواستم چهار دست و پا بشينه اينجوري كيرم تا دم خايه ميرفت توش چند دقيقه اي هم اين مدلي گاييدمش و ديگه سر زانوهام به ذق ذق افتاد گفتم كه برگرده پاهارو بده بالا رفتم رو كف پاهام و كردم توش و شروع كردم به تلمبه زدن اين دفعه با سرعت و تمام وجود ميكردم همين موقعها صداي وز وز ويبره موبايلش ميومد يه نگاه كرد و گفت كه بكنم ابمو بريزم. اب دوم دير مياد خلاصه دوباره عرقم درومد تا ابم بياد دوباره برگشت و خوابيدم روش و توش و اخ و اوخ اومد و ريختم توش يه يكي دو دقيقه باز همونجور خوابيدم رو و گفت كه پاشم مث اينكه كل بدنمو سر كرده بودن اون رفت اونطرف يه ابي به كون كپلش زد منم پاشدم رفتم كير مبارك و يه شستشو دادم و اومدم واسه لباس پوشيدن موبايلش دائم زنگ ميزد گفتم كيه گفت كه بكن اصليشه و يجورايي شوهرش. يه پير مرد مايه دار كه تو سعادت ابادم بود و تمام خرج و مخارج زندگي اين بنده خدارو ميداد موبايل و پول تو جيبي و جاي زندگيشو ولي اين فقط بخاطر پولش بهش ميداد و سكس با منم از روي كف بودن انجام داده بود.
خداييش هم اون لذت برد هم من فردا شبش اس داد كه شب پيرمرده موقع سكس به غير طبيعي بودن سوراخش شك كرده بود و براي تنبيه دستاشو بسته بود به تخت و با دوتا از دوستاش بعد از كشيدن ترياك تا دمدماي صبح اينو گاييده بودن دم غروب تازه بيدار شده بود خودش ميگفت كه حال ديروزمون واسش ميارزيده.
بعد از اونم شمارش خاموش شد و ايميلشم جواب نداد ارزو ميكنم دوباره ببينمش.

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا