اولین تجربه روسپیگری

سلام طوطیا هستم قبلا با داستانی با عنوان مهمانی با هم اشنا شدیم .داستانی در باره این که من زنی متاهل بودم که در اثر بی توجهی های همسرم به نیازهای جنسی من باعث شد که مجبور به خیانت شوم و در یک مهمانی خارج از شهر به شوهرم خیانت کنم.
وقتی که ما از اطاق بیرون اومدیم ساغر بیرون اطاق ایستاده بود تا منو دید لبخندی زد و گفت خوش گذشت منم از خجالت سرمو انداختم پایین گفتم جای شما خالی بود اونم گفت حتما هم اینطور بوده .من با اون پسره که هیچ وقت اسمشو نفهمیدم خدا حافظی کردم چون گفت باید جایی بره شاید بر نگرده.با ساغر رفتیم پایین به بقیه مهمونا ملحق شدیم .کونم بشدت درد میکرد ارایشم هم یک کم بهم خورده بود خواستم برم دستشویی یک کم خودمو مرتب کنم.از یک اقایی پرسیدم دستشویی کجاست گفت زنونه یا مردونه ؟منم گفتم خب زنانه بعد گفت قاطیه جلوی در ورودی سمت چپ منم بلند شدم که برم که گفت میخواهید همراهیتون کنم ؟یک نگاهی بهش کردم با خودم گفتم حق داره قیافم خیلی تابلو بود بهش گفتم نه ممنون خودم میرم رفتم دستشویی درو قفل کردم نشستم خودمو حسابی با اب گرم شستم کلی ازم ترشح اومده بود شورتم رو در اوردم تا کردم گذاشتم گوشه سطل اشغال تا موقع رفتن برش دارم که بازمیادم رفت و شورتمو جا گذاشتم یک کم صورت و موهام رو هم مرتب کردم اومدم بیرون که دیدم اون اقا که ازش سوال کردم بیرون منتظرم ایستاده جلو اومد و گفت من عارف هستم منم گفتم طوطیام خوش بختم کمی با هم گپ زدیم ادم خوش مشربی بود ازش خوشم اومد یک کارت داد گفت هر زمانی که دوست داشتی زنگ بزن خوشحال میشم منم کارت رو گرفتم که ساغر اومد منو با خودش برد گفت این چیه گفتم شماره است گفت میخواهی چیکار ؟گفتم نمیدونم اون داد منم گرفتم ساغر پرسید با این هم اره گفتم نه بابا سنش زیاده مال خودت ساغر هم گفت من باهاش بودم ادم باحالیه اهل عشق و حاله منم پرسیدم سکس هم داشتی گفت اره کیره بزرگی داره خوب هم پول خرج میکنه دوست داری با هم سکس کنیم گفتم سه تایی گفت اره ولی الان وقتش نیست و ساغر رفت منم که کسو کونم پاره شده بود رفتم یک گوشه نشستم که عارف خوان اومد کنارم نشست دستشو گذاشت روی رون پام منم لباسم رفته بود بالا دستش چسبید به پام گفت دوست داری کمی برقصیم منم که خسته بودم گفتم خیلی خسته ام باشه واسه بعد عارف ازم پرسید امشب میتونم شما رو مهمون کنم منم با تعجب پرسیدم چی ؟گفت بریم منزل ما من استاد ماساژ دادنم منم که نمیخواستم زیاد کسی دورو برم باشه یا شوهرم بفهمه با خودم گفتم باید کاری بکنم که هم حال کنم هم گرفتاری نداشته باشم بهترین راهشم اینه که از هرکی خوشم اومد بگم من پولی حال میدم پولشم اصلا مهم نبود برام ولی کسی دنبال رفاقت و دوستی با من نمی بود رو همین حساب به عارف گفتم چقدر حاضری بدی که یک شب باهات باشم عارف هم که اصلا براش مهم نبود گفت هر چی که لب تر کنی میریزم به پات منم گفتم باشه هرچی که بهت حال دادم همون قدر بده قبول کرد و من گفتم فردا زنگ میزنم قرار میزاریم بوسم کرد و رفت منم با ساغر برگشتیم خونه تقریبا ساعت دو بود که رسیدیم خونه ساغر هم پیش من موند چون به مامانش گفته بود شب پیش من می خوابه .شب کلی با هم خندیدیم و از سکسمون گفتم و گفتم که کونم درد میکنه ساغر هم رفت کیسه اب گرمو اورد من دمر خوابیدم کیسه رو گزاشت رو کونم تا کمی دردش ساکت شد. صبح بیدار شدیم منم کل قضیه عارف رو واسش تعریف کردم کلی تعجب کرد ولی بعد قانع شد که کاره خوبی کردم صبحانه رو خورد و رفت منم زنگ زدم به عارف گفتم ساعت 4 بیاد میدان کتابی بریم اونم قبول کرد من هم رفتم حمام خودمو دوباره حسابی تمیز کردم ارایش کردمو لباس زیر قرمز ست پوشیدم و رفتم سر قرار که عارف زود تر اومده بود منم سوار ماشینش شدم رفتیم اپارتمانش با ماشین رفت تو پارکینگ اسانسور و زد سوار شدیم رفتیم تو .اپارتمان عارف کلا برای سکس طراحی شده بود رنگ دیوارها قرمز بود توی حالش یک تخت دو نفره بزرگ گرد گذاشته بود یک گوشه رو بار دونفره کرده بود کلی هم طناب از سقف اویزون کرده بود کلی خوشگل شده بود عارف رفت که کمی پذیرایی بیاره من لباسامو در اوردم فقط شورتمو در نیاوردم رو تخت دراز کشیدم رو تختی هاش حریر بود کلی هم خنک بود کمی خودمو به روتختی هاش مالیدم تا بیادش دیدم عارف با دو تا گیلاس ویسکی با یخ اومد تا منو دید جا خورد کون سفیدم داشت چشماشو کور میکرد مکسی کردو اومد کنار تخت نشست منم گیلاسمو گرفتم کمی همش زدم تا یخش باز بشه اومد نزدیکتر خودشو چسبوند به رونم شروع کرد به مالیدن کپلام کم کم دستشو انداخت تو چاک کونم بالا پایین برد من احساس کردم دستش خیس شد چشمامو بستم کمی چرخیدم گیلاسو تا ته سرکشیدم که تا ته سوزوندم گیلاسو سمتش گرفتم به حالتی که بازم میخواهم بلند شد رفت ظرفشو با یک یخدون اورد پیکمو پر کرد گفت سلامتی دوباره سر کشیدم ایندفه نسوخت ولی داغ شدم با دست کشیدمش سمت خودم پاهاموباز کردم اومد رو سینم شروع کرد به پستونامو خوردن همشو میخواست بکنه تو دهنش ولی جا نمیشد دوباره حمله میکرد نوکشو گاز میگرفت منم که ضعف کرده بودم شورتم خیس شده بود کم کم خودشو کشید با گردنو مک بزنه ترسیدم اوردمش بالاتر لبمو چسبوندم به لبش شروع کردم لب بالاشو مک زدن دستشو انداخت دور کمرم یک فشار محکمی داد که انگار میخواست وجودمون یکی بشه منم از شهوت زیادم ناله ای کردمو بخودم پیچیدم مثل ماهی تو بغلش سر خوردم باسنم زیر کیرش رفت عارف هم لباسشو سریع در اورد منو مثل پر بلند کرد کونم قنبل شد کسم از پشت زد بیرون عارف خم شد از پشت شروع به خوردن کرد ولی من خیلی ترشح داشتم داشتم از حال میرفتم که سرشو از پشتم برداشت گفت شورتت رو در بیار راحتتریم منم بلند شدم شورتمو در اوردم با کلینکس خودمو خشک کردم دست انداختم زیر کونش شورتشو در بیارم با کمر یک قوسی داد از پاش در اوردم (مامان جون غلط کردم یک کیری داشت خوابیدش جرم میداد وای به حالی که بلند میشد) عارف تا دید منو گفت دوست داری گفتم اره ولی رنگم پریده بود دست انداختم زیر خایه هاش یک هوایی بخوره بعد با دست شروع کردم به مالیدن کیرش یک ذره سفت شد خم شدم روش کسمو بردم در دهنش که اونم بخوره شبیه69شده بودیم کیرشو به زور کردم تو دهنش یک کم مک زدم دیدم داره بلند میشه تند ترش کردم تا اینکه به اه اه کردن افتاد دیگه کسمو نمیخورد منم مکس کردم کسمو بردم جلوتر که شروع کرد به خوردن انگار بچه ای که تازه سینه مادرشو گرفته مک میزد منم داشتم اون بالا از حال میرفتم با دستم اروم کیرشو میمالوندم که یک دفعه سفت شد با دهن چند تا محکم ساک زدم کاندومو باز کردم با دهن گذاشتم روی کیرش پشتمو کردم بهش روی پاش نشستم شروع کردم به تلمبه زدن کیرش خیلی سخت رفت تو کسم ولی سریع جا باز کرد کیر کلفت و بزرگ درد داره اما لذت زیاده هم داره چند تا دیگه تکون دادم ارضا شدم خم شدم رو زانوهاش سرمو گذاشتم روی ساق پاهاش تا استراحتی بکنم که عارف به ارومی هلم داد کیرش هنوز تو کسم بود ولی وضعیت رو عوض کرد من شدم قنبلی .کپلام اومد تو دستش هوش از سرش پرید شروع کرد به قربون صدقه رفتن کونم با کف دستش میمالید گهگاهی یک ضربه ای بهش میزد( از حق هم که نگذریم کون خوشکلی دارم سفیده کمی به گندمی میخوره نرمو خوش فرمه وقتی از پشت ضربه میزنی میلرزه ولی افتاده هم نیست) عارف از پشت منو گرفته بود سگی داشت تلمبه میزد تمام دل و روده هام داشت از دهنم بیرون میومد با دست رون پاهاشو گرفتم فشار دادم به بیرون گفتم یواشتر دلم درد گرفت عارف هم سریع کیرشو بیرون کشید معذرت خواهی کرد منم برگشتم به پشت خوابیدم لبخندی زدمو بغلش کردم که کیرش تا زیره سینه هام اومد اروم با دست گرفتم اون هم یک قوسی به بدنش داد اروم کیرشو کردم تو کسم گفتم ضربه دایرهای بزن کیرتو تو کسم بچرخون عارف هم اروم شروع به چرخوندن کرد من بد جوری داغ شدم کمرشو گرفتم تو دستش محکم فشارش دادم دو تا تلمبه که زد من ضعف کردم کسم داغ شد عارف رو دو پا نشست که من هم بیام رو پاش بشینم ولی من کاندمو کشیدم بیرون با تمام وجود شروع کردم به ساک زدن کیرش زبونمو میکشیدم زیر کیرش سرشو مک میزدم طوری که از حال داشت میرفت صداش بلند تر شد تند تر نفس میکشید منم کیرشو از دهنم در اوردم تند تند با دست واسش جق میزدم کمرش مثل مار به این طرف اون طرف میرفت که سینمو اوردم جلوی کیرش یکدفعه ابش پاشید رو سینه هام چند تایی دیگه اروم تر با دست زدم بعد کیر کلفتشو مالوندم لای سینه هام یک مدتی که این کارو کردم چشماشو باز کرد لبخندی زدو با دستاش پهلوهامو میمالوند یک مدتی دراز کشیدیم بعد منو بلند کرد تو بغلش برد تو حمام گذاشت تو وانی که از قبل ابش کرده بود وسط دو تا پاهاش نشوند واز پشت بغلم کرد هنوز سفتی کیرشو احساس میکردم تازه مفهوم یک مرد رو داشتنوفهمیده بودم چیزی که هیچ وقت شوهرم اونو بهم نداد. مدتی تو وان نشستیم عارف هم منو کلی مالوند تا اینکه دوباره ضعف کردم بازم دلم میخواست کیرشو تو دستم گرفتم فشار دادم گفتم میخوام که عارف گفت پا شو من تا یک هفته مرد نیستم رسمو کشیدی تا حالا دختری به خوبی تو ندیدم داشتم دوباره سر درد میگرفتم که عارف از تو وان بلند شد حوله رو باز کرد گفت پاشو منم بلند شدم حوله رودورم پیچید و رفتیم رو تخت نشستیم شورتمو برداشتم یک نگاهی بهش کردم و گفتم این هم ماله تو تا هر وقتی مرد شدی یاد من بیفتی اونم گرفتش جولوی دماغش بویی کشید و گفت باشه حتما . منم لباساموپوشیدم و اماده شدم که برم عارف اومد پیشمو یک پاکت بهم داد گفتم این چیه (اصلا یادم نبود که گفته بودم پولی حال میدم) گفت مزد کارته منم بیتفاوت گفتم اهان .پاکت رو باز نکرده گذاشتم تو کیفمو گفتم به اژانس زنگ میزنی گفت میرسونمت و راه افتادیم به سمت ماشینم که کنار میدون پارک کرده بودم.این اولین تجربه روسپیگری من بود که خوب هم بود خوش گذشت.
تمام

بازدید از تبلیغات و سایت وبکم سکسی یادت نره! ممنون

1 دیدگاه دربارهٔ «اولین تجربه روسپیگری»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا