یه شب به یاد موندنی

یه روز وقتی که از سر کار میومدم خونه سر راه تا برسم خونه همش چشم میخورد به زن و دخترهایی که توی خیابون رفت و امد میکردن با اون تیپ های خفن و ساپورت وهمه شون اندامشون رو ریخته بودن بیرون .کون های برجسته با اون سینه های تپل وخوش فرم .حسابی حشرم زد بالا به خودم گفتم برسم خونه امشب باید یه حال اساسی بکنم .اونم از کون .تا حالا از کون نکرده بودم .یعنی اصلا نمیزاشت.با خودم تو فکر بودم که دیدم جلوی در خونه هستم .رفتم تو مثل همیشه اومد پیشوازم و یه بوس کرد و دستم رو گرفت کشوندم تو اتاق بهم گفت تا لباس عوض کنی یه چیز بیارم بخوری.
یه استرش چسب توری با یه دامن کوتاه تا زیر کون وتاپ دو بنده پوشیده بود. من که حشری بودم حشری تر شدم .
لباسم رو عوض کردم یه شلوارک کوتاه با یه دو بنده  رفتم توی سالن دیدم توی اشپزخونه مشغوله …

 
وقتی چشم به اون کون تپل و خوش فرمش خورد داغ دلم تازه شد .سریع رفتم دستشوی و اسپری تاخیری رو خالی کردم روی کیرم که داشت منفجر میشد یه کیر خوش تراش 18 سانتی نیمه کلفت
یه ده دقیقه یه ربی توی دستشویی خودمو معطل کردم بعد کیرم رو شوستم یه مقدار اودکلن به خودم زدم و رفتم بیرون توی سالن .که یهو بهم گفت چکار میکنی بیا برات ابمیوه درست کردم/رفتم پیشش ابمیوه رو ازش گرفتم گفت این رو با کیک بخور تا شام اماده بشه و بعد رفت اشپزخونه
منم سریع خوردم بعد منم رفتم اشپزخونه از پشت بغلش کردم وخودم چسبوندم بهش طوری که کیرم راست شدم افتاد لای کونش یه فشار دادم با دستام سینه های خوش فرمشو گرفتم .فشار دادم که بهم گفت نه دیگه امشب نه ول کن ولی من هیچی حالیم نبود برش برگردوندم و شروع کردم به خوردن لبش بعد گردنشو خوردم تا یواش یواش ارم شد .
از زمین بلندش کردم و یراست بردم توی اتاق خواب گزاشتمش زمین شروع کردم به لب خوری همون طوری هم لختش کردم و بادستم با سینه هاش بازی کردم بعد نوک سینه هاشو انداختم تو دهنم و میک میزدم اونم که حسابی به حال اومده بود با دستش کیرم رو ماساز میداد.کیرم حسابی راست شده بود خوابونومش روی تخت افتادم روش از لب شروع کردم به خوردن همین طوری میومدم به سمت پایین تا رسیدم به کوسش که گرم و داغ و خیس بود بی معطلی شروع کردم به خوردن اول لیس زدم بعد زبونم رو میکردم توی کوسش با دستاش سرم رو گرفته بود و فشار میداد به کوسش بعد پاهاشو گره زد دور گردنم طوری که صورتم چسبید به کوسش منم حسابی خوردم تا اینکه یهو لرزید ابش کوسشو تو دهنم حس میکردم بعد بلند شد وگفت نوبت منه انداختم روی تخت و با ناز و عشوه شروع کرد به خوردن کیرم که داشت منفجر میشد داشتم دیونه میشدم اینقدر کیرم رو خورد که حس میکردم که پوست کیرم نازک شده

 

کیرم لحظه به لحظه کلفتر میشد بلندش کردم خوابوندمش روی تخت پاهاشو انداختم روی شونه هام کیرم رو روی کوسش سر میدادم اونم همش میگفت زود باش کیرتو بکن تو کوسم پاره م کن جرم بده . منم سر کیرم رو گزاشتم روی سوراخ کوسش بعد اروم سورش دادم انداختم توی کوسش که یه اهی کشید منم شروع کردم به تلمبه زدن صداش فضای اتاق رو پر کرده بود بیست دقیقه توی مدل های مختلف کیرم تو کوسش بود . تلمبه میزدم با اینکه اون هم دوباره ارضا شده بود ولی لحظه به لحظه حشریتر میشد.کیرم رو از کوسش دراوردم اومد شروع کرد به خوردن کیرم تا هر جا راه داشت میکرد تو دهنش .69 شدیم من زیر بودم اون روی من همینجوری که کوسش رو میخوردم یه انگشتم رو انداختم توی کونش که دیونش بودم هی با سوراخ کونش بازی میکردم برعکس همیشه هیچ مخالفتی نکرد وقتی سوراخ کونش رو انگشت میکردم کونش رو فشار میداد طرف انگشتم که بیشتر انگشتم بره توی کونش منم که دیدم حرفی نمیزنه تو همون حالت 69 از کوسش تا سوراخ کونش رو لیس میزدم که یهو بهم گفت دوست داری از کون بکنی فقط یه شرط داره گفتم شرطت چیه گفت میخوام کونم رو پاره کنی …

 

بلند شدم خوابوندمش روی تخت پاهاشو انداختم رو شونه هام کیرم رو اول انداختم تو کوسش چندتا تلمبه ردم بعد دراوردم خودش با اب دهنش سوراخ کونشو خیس کرد و گفت حالا بنداز تو کونم پاره م کن منم اب دهنم رو انداختم روی کیرم حسابی لیز لیز بود بعد با دستم کیرم رو گزاشتم سر سوراخ کونش یواش یواش فشار میدادم تا بره تو بالاخره سوراخش باز شد و کیر ما رفت تو کونش وشروع کردم اهسته تلمبه زدن وقتی کیرم تا ته رفت تو کونش دیدم خودش هم فشار میده و میگه تند تند تلمبه بزن وقتی تلمبه میزدم اونم با دستش با کوسش بازی میکرد 10 دقیقه تو کونش تلمبه زدم که دوباره ارضا شد وابش اومد منم تند تند کیرم رو توی کونش عقب جلو میکردم فهمید که داره ابم میاد گفت همشو بریز تو کونم /وقتی اب کیرم اومد کیرم رو تا ته کردم تو کونش ابم که اومد گفت سوختم کونم اتیش گرفت
همونطوری افتادم روش تا نیم ساعت هر دو تکون نخوردیم..

 
پایان

دیدگاه بسته شده است