کس و کونم فقط مال داداشمه

من شیمام.18سالمه و این جریان کاملا واقعیه!
15 سالم بود وشروع روزهای نوجوونیم که عاشق شدم. شاید نشه گفت عشق شاید هوس باشه اما هوس هم یه جور عشقه.
شاهین برادرم 5 سال از من بزرگتر بود و خیلی جذاب و خوشتیپ بود.همه دخترا میخواستن باهاش باشن و از مزایای بودن باهاش استفاده کنن و گاهی که مامان و بابا خونه نبودن دختر ها رو میاورد خونه و باهاشون سکس میکرد.خونه ما بعد از بازسازی شبه دوبلکس شده. اتاق من و اتاق مامان و بابا طبقه بالاست و اتاق شاهین طبقه پایین.ورودی جدایی هم داره که دوستاش از اونجا رفت و امد میکنن.اما از سالن بالا به پایین راه داره که توسط یک در شیشه ای جدا شده.
شاهین واسه خودش پایین رو پاتوق کرده و میز بیلیارد گذاشته آشپزخونه اپن رو هم مثل بار واسه خودش درست کرده و خلاصه همه چیش کامله.

 
یه روز که کسی خونه نبود شاهین یکی از هم کلاسیهاشو که مدتی بود با هم بودن آورده بود خونه و داشتن با هم سکس میکردن.من نتونستم جلوی خودمو بگیرم وآروم رفتم از تو راه پله نگاه کردم.کنجکاو بودم.دیدم شاهین و سیمین لختن.شاهین سیمین و خم کرده رو میز بیلیارد و داره میکندش.نفسم بند اومده بود.قلبم داشت از جاش کنده میشد.خشکم زده بود.سعی کردم خودمو جمع و جور کنم و فرار کنم.وقتی رسیدم بالا از هولم خوردم به در شیشه ای سالن و در صدا کرد.ناله های سیمین قطع شد و پرسید چی بود. نفسم بند اومده بود دویدم تو اتاقم و نشستم پشت سیستمم.چند دقیقه بعد شاهین اومد بالا و گفت کسی اومده؟ رنگم پریده بود وگلوم خشک شده بود. با سر گفتم نه!
یکم نگام کرد و رفت. سیمین نیم ساعت بعد رفت.

 
چند روز گذشت و شاهین حواسش به من بود که چیزی از دهنم نپره چون اگه سوتی میداد بابا ماشینشو میگرفت.
من همش به اون صحنه فکر میکردم.بخصوص وقتی دوستام از سکسشون با دوستاشون میگفتن هیکل ورزیده شاهین و میدیدم.بازوهای پهن و خطهای شکم و پشتش جلو چشمام میومد و اون…. کیر کلفت و درازش.
یک روز عصرکه تنها بودیم شاهین اومد پیشم و گفت شیما حواست باشه همونطور که تا حالا حرفی نزدی از جریان اون روز چیزی نگی!نگاهش کردم.گفت میدونم دیدی که داشتم سیمین و میکردم.
نمیدونم چطوری تونستم این حرف و بزنم اما گفتم منم بکن!

 
خشکش زد!گفت چی میگی بچه؟ تو هنوز کوچولویی واسه این حرفها.یکروز تو هم اینو بایکی تجربه میکنی.
پریدم دستشو گرفتم و گذاشتم رو سینه ام و گفتم ببین من بزرگ شدم. نمیخوام تو آغوش یک غریبه سکس و تجربه کنم. میخوام اولین بار با یکی باشم که بهش اعتماد کنم.
شاهین با دستش سینه ام و فشار داد و گفت تو کی بزرگ شدی؟مطمدنی میخوای سکس و تجربه کنی؟
گفتم آره.گفت باشه فردا شب مامان و بابا میرن مهمونی تو باهاشون نرو.
خلاصه کنم فردا شب بعد از رفتن مامان و بابام حسابی خودمو درست کردمو یک دامن تنگ و تاپ نیمه پوشیدم.سوتین نبستم تا نوک سینه هام که تازه سایزش 65 شده بود دیده بشه. تمام بدنمو صاف کرده بودم.
رفتم تو اتاق شاهین.باورش نمیشد من برم پیشش.نشسته بود پشت سیستمش. رفتم نشستم رو پاش.یک رکاب و شلوارک کوتاه پاش بود.گفتم چی میبینی؟

 
گفت میخوام برات یک فیلم پورن بزارم. بعد اگه خواستی اونکارو میکنیم.
با شروع شدن فیلم از دیدن صحنه های سکس قلبم به تپش افتاده بود جوری که صداشو میشنیدم.
وقتی پرده بکارت دختره پاره شد و خون اومد یکم ترسیدم. دست شاهین و گداشتم رو سینه ام.شاهین شروع کرد به مالیدن سینه ام و دست دیگه شو گذاشت رو کسم و از رو شورت شروع کرد به مالیدن.حس باور نکردنی داشتم. لذت همراه با یک اعتماد بیپایان.

 
لای پام خیس شده بود شاهین داشت گوش و گردنمو میخوردن.دلم قیلی ویلی میرفت.گفت بسه؟
گفتم نه میخوام تا تهش برم شاهین.شاهین منو مثل پر کاه بلند کرد و گذاشت رو تختش.در برابر اون من مثل بچه بودم قدم به زور تا سینه اش میرسید.نشست رومو تاپمو در آورد.سینه های سفید و گردم و گرفته بود تو دستشوو میمالوندشون.شروع کرد به خوردن سینه هام و گاز گرفتن نوکشون.
حس خیلی خوبی داشتم.آروم آروم رفت پائین و شورتو دامنمو در اورد. سرشو گداشت رو کسم و شروع کرد به خوردن کسم. خیلی داغ شده بودم.5 دقیقه بدون وقفه کسم و میخورد و میگفت قربون کس سفیدت بشم. چقدر کوچیک و نازه.
لرزیدم.شاهین گفت ارضاء شدی عزیزم! بسه؟

 
شاهین و بغل کردم و بوسیدمش و گفتم نه!کیرتو میخوام. شاهین حشری شده بود. لباساشو در آورد و کیرشو کرد تو دهنم. بلد نبودم و چند بار دندونم بهش خورد. اما زود فهمیدم چیکار کنم. نصف کیرش بیشتر تو دهنم جا نمیشد.3-4 دقیقه کیرشو خوردم. گفت کجات بزارم گفتم هر دو جام.شاهین منو چرخوند و یک کاندوم گذاشت. بعد با یک کرم شروع کرد به چرب کردن کونم.دستشو میکرد تو کونم و جا باز میکردو یکم میسوخت و ناله میکردم. شاهین کیرشو گذاشت سر سوراخ کونم و فشار داد تو. جیغ زدم.کیرشو در آورد و منو برم تو سالن. همونجور که سیمین و کرده بود منو خم کرد رو میز بیلیارد. پاهام آویزون بود و به زمین نمیرسید. رفت لای پاهام واستاد و کیرشو با فشار کرد تو.

 

دوباره جیغ زدم. یکم نگهش داشت و دوباره فشار داد.چندبار اینکار و کرد تا کیرش تا ته رفت تو. کونم خونی شده بود.چند دقیقه که گذشت کونم جا باز کرد و گفتم منو بکن شاهین. شاهین شروع کرد آروم کیرشو عقب و جلو کردن و یواش یواش سرعتشو بیشتر کرد.کیر کلفتش تو کونمجلو عقب میشد و ناله های من با جیغ های کوتاه سالن و پر کرده بود.شاهین با دست کسمو میمالید.چند بار کیرشو کشید بیرون و با فشار کرد تو. بعد کاندومشو برداشت و کیر خشکشو با فشار کرد تو. داد زدم.چند تا تلم زد و بالاخره بعد از10 دقیقه از کون کردنم آبشو ریخت تو کونم.
لذتی که بردم قابل وصف نیست. به خصوص که بعد هم رابطشو با دخترها کم کرد و فقط با من سکس میکرد.
هنوزم منو میکنه!

……………..
2 سال پیش بود تابستون رفته بودیم شمال ویلای عموم.
شب دوم بود و من حسابی هوس سکس کرده بودم. بعد از شام شاهین بهم اس داد بریم سکس؟ منم از خدا خواسته گفتم باشه اما کجا اینجا که نمیشه! گفت نیم ساعت دیگه من به هوای پیاده روی میرم تو باغ تو هم همرام بیا.
خلاصه نیم ساعت بعد لای درختا داشتیم قدم میزدیم خوب که از خونه دور شدیم و دید نداشت شاهین منو بغل کرد و لبهامو مک زد.

 
منم با ولع لبهاشو میخوردم. دستهای شاهین رو سینه هام بود و داشت فشارشون میداد منم از رو شلوارکش کیرشو میمالیدم.3 -4 دقیقه بعد شاهین نگاهی به ساختمون کرد و گفت بریم ته باغ.
رفتیم اونجا! صدای موجهای دریا و مهتاب خیلی رومانتیک بود.
یه الاچیق کوچیک ته باغ بود که عصرها میشستن دورشو و دریا و منظره و مشروب و…
رفتیم اونجا.من شورتمو درآوردم وشاهین شلوارکشو انداخت رو نیمکت الاچیق و منو خوابوند روش.پیراهنمو داد بالا و شروع کرد خوردن سینه هام. خطهای سر شونه اش حشرمو بیشتر میکرد آروم رفت پائین و کسمو خورد. با زبونش لیس میزد کسمو و با انگشتهاش تو کسمو میمالید.

 
گفتم برات ساک بزنم؟ گفت نه الان فقط میخوام بکنمت. شورتشو کشید پایین و کیرشو با فشار کرد تو کسم. ناله کوچیکی کردم. شاهین حشری شده بود و دستهاشو گذاشته بود دو طرفم و پاهامو رو شونه هاش گداشته بود و با قدرت کیرشو میکرد تو کسمو ومیکشید بیرون. ناله هامون با صدای دریا قاطی شده بود.5 دقیقه کسمو کرد و بعد بی مقدمه کیرشو کرد تو کونم. جیغمو تو گلوم حبس کردم تا صدام در بیاد. گفت ببخشید درد داره اما تحمل کن. یواش یواش کیرشو کرد تو و کونم که جا باز کرد شروع کرد به تلم زدن. عضلاتش زده بود بیرون و رگهای پیشونیشو میشد دید. چند دقیقه از کون منو کرد و باز کیرشو کرد تو کسم و اونقدر تلم زد تا آبش اومد

26 Replies to “کس و کونم فقط مال داداشمه”

  1. سلا مرسي شيما جون
    منم خواهرمو كردم از كون
    چون نميخواستم پردشو بزنم
    الانم ازدواج كرده ويه كير كلفت ميره توش كير شوهرشو تو دريا ديده بودم

  2. شیماجونم بازم بزار بخونیم لذت بردم مرسی ممنون ازت عزیزم فدای تو قربون کیر کلفت داداشیت بشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*