سکس من و زهره و الاهه تو محل کار

سلام. من میلاد هستم. با 188 سانت قد و 80 کیلو وزن. چشم سبز و موهامم قهوه ای تیره. این اولین داستانی هست که میخوام بنویسم براتون و مربوط میشه به سکس من با دوتا از دوستا و همکارام. البته مرد نیستن بلکه خانوم هستن.

اول از این دوتا خانوم بگم. اولیشون زهره ( مستعار ) خانوم هستن با 170 سانت قد و 68 کیلو وزن و سینه هاشونم که 75 هست و دومی هم الاهه ( مستعار ) با 180 سانت قد و 75 کبلو وزن و سینه هاشم سایز 80 هست. زهره یک دختر بشدت حشری و هات هست و الاهه هم همینطور.

هردو همیشه پوشیده بودن اما شهوت رو تو نگاهشون میدیدم. منم همیشه توجه خاصی به هردوشون داشتم. هردو با اینکه مانتوها و شلوارشون همیشه رسمی بود اما اندام سکسیشون تو لباساشون بخوبی معلوم بود. یواش یواش تونستم با زهره دوست بشم و اینکار حسادت الاهه رو برانگیخته کرده بود. بعد از کلی بالاخره یه روزرو انتخاب کردیم که بعد از رفتن همه ما به بهانه اضافه کار شرکت بمونیم و یه سکس توپ رو باهم تجربه کنیم. تا قبلش همش تلفنی سکس میکردیم. هردو حسابی به خودمون رسیده بودیم و اماده بودیم. همه که رفتن اومدم اتاق زهره که به اتاق الاهه هم راه داشت. گفتم رفته ؟ گفت آره و آروم اومد روبروم ایستاد و دستاشو حلقه کرد دور گردنم.

آروم منو هل داد سمت دیوار و شروع کرد به خوردن لبام و منهم همزمان لباشو میخوردم و محکم به خودم فشارش میدادم و بدن سکسیشو میمالیدم. اونم همش سینه هاشو میمالید به من و موهامو چنگ میزد. خوب که به نفس نفس افتاد یکی دو قدم رفت عقب و یقه لباسمو گرفت و گفتم مطمئنی الاهه رفته ؟ گفت آره نترس و پرید بغلم و دستاشو حلقه کرد دور گردنم و پاهاشم دور کمرم و منم محکم زیر باسنشو و کمرشو گرفتم و منو بوسید و گفت بریم زود باش میخوامت میلاد. منم گفتم من بیشتر و بردمش سمت میزو خوابوندمش روی میز و شروع به باز کردن مانتوش کردم که زیرش جز سوتین و تاپ هیچی نبود. منم از رو گردنش شروع به خوردن کردم و مانتوشو زدم کنار و لاله گوش و گردنشو کلی خوردم.

حسابی داغ شده بودیم. مانتو و سوتین و تاپشو درآوردم و خودمم پیرهن و زیرپیرهنیمو باهم درآوردم. خم شدم روش و لباشو خوردم و سینه هاشو گرفتم دست و مالیدو و همزمان گردنشو خوردم و رفتم پایینو شروع به خوردن سینه هاش کردم. مدتها ارزوشونو داشتم. گرد و خوشفرم و همونطور که من میپسندم بودن. نوکشونو بین لبام میکشیدم و فشار میدادم و میخوردمشون. نوکشون سفت شده بود و حسابی سر بالا بودن. بهش گفتم بچرخه و سرشو بیاره سمت کیرم و منم سریع شلوار و شورتمو در آوردم و بعد که چرخید مال زهزه رو هم در آوردم و خم شدم روش و بالای کسشو که حسابی تمیز بودرو مالیدم. اونم سرشو برده بود سمت کیرم و داشت با دستاش کیرمو میمالید. سرمو بوردم پایین و شروع به لیسیدن کسش کردم و زهره هم کیرمو میمکید.

همنطور که میخوردم کسشو گفتم اپنی و گفت آره و منم انگشتمو کردم توی کسشو بالای کسشو مک زدم و حسابی دیوونش کردم. من بخور اون بوخور من بوخور زهره بوخور. زهره اهو نالش در اومده بود و با تکونای شدید ارضا شد. حسابیم ارضا شد. اروم کسشو میمالیدم و زهره هم ام و ناله ریز ریز و شهوتی میکرد و میگفت کیر میخوام. بده کیرتو . بکن توش. که یه صدایی گفت نه به این زودی. !!!!!!!!!

هردو خشکمون زد. الاهه بود که تو چاهار چوب در اتاقش با مانتو باز ایستاده بود. هردو مون خشکمون زد. اومد جلو گفت به به چه تیکه ای جور کردی زهره جون. نگفتی همچین کیری داره. منم خشکم زده بود. زهره گفت خب که چی ؟ الاهه گفت خب منم میخوام. با توجه به اینکه شما اینجا دارید انجام میدید و منم دوست هردوتونم خوب نمیشه که من شریک نباشم میشه ؟

زهره گفت کوفتت بشه نه نمیشه. الاهه خندید و گفت پس معطل نکنید دیگه. رو کرد به منو گفت نترس به کسی نمیگم اگه منم شریک کنین. میدونم دوستیت اما منم میخوام. و با عشوه خاصی گفت خوب دوتا شاه کس بهتر از یکی هست مگه نه ؟ و شروع کرد لبای زهره رو خوردن و لباساشو در اوردن. منم اروم بدنشو مالیدم. گفتم الاهه بشین لبه میز و پاهاتو باز کن بعد به زهره هم گفتم بیا وایسا وسط پاش و دولا شو کسشو بوخور. منم از پشت میکنمت. زهره شروع کرد به خوردن و الاهه هم که اساسی حشری شده بود سر زهره رو فشار میداد به کسش و اه و ناله میکرد.

منم تا ته کیرمو کردم تو کس زهره جونم و شروع کردم اروم تلمبه زدن و یواش یواش تندش کردم. با هر ظربه کیرم زبون زهره میرفت تو کس الاهه و حسابی بهش حال میداد اونم جیغ میزد. 5دقیقه به همین صورت کردمش که الاهه هم ارضا شد و حالا نوبت کسش بود که اساسی جر بوخوره. زهره خسته بود. گفتم بشینه رو میز و الاهه رو بگیره منم پاهای الاهه رو اوردم بالا و گرفتمش تو هوا و گفتم اوپنی ؟ گفت اره ما باهم لز داشتیم و داریم. زهره کرده. منم گفتم جووووووووونننننننننننننننننننننننن و کیرمو یه ضرب کردم توش. جیغ زدو گفت عوضی جر خوردم. گفتم تازه اولشه و زهره خندید و گفت بچش مگه نمیخواستی ؟ منم شروع کردم به تلمبه زدن. سینه های الاهه بالا پایین میشد و منم میکردمش. 4 دقیقه هم که الاهه رو کردم. زهره گفت منم میخوام باز. و اروم از الاهه در اوردم و زهره نشست روی صندلی و پشتشو کرد به من.

منم از پشت کردم تو و شروع کردم به کردن کسش از پشت و الاهه هم بدن و سینه هاشو میمالید. زهره باز ارضا شد و بیحال شد حسابی. الاهه گفت حالا من. میتونی منو وحشیانه بکنی ؟ منم گفتم اره حتما. موهاشو کشیدم و چسبوندمش به دیوار و از پشت چنان کردم تو کسش که جیغش رفت هوا و زهره هم میخندید. موهای الاهه رو گرفتم و محکم تلمبه میزدم طوری که صورتش تو دیوار بود و کسش حسابی ب کیرم پر بود. خوب که اینجوری کردمش برش گردوندم و چسبوندمش به دیوار. اونم فهمید و منو محکم گرفتو پاهاشو حلقه کرد دور کمرم. منم گرفتمشو واسه اینکه راحت تر باشم کمرشو زدم به دیوارو دوباره بکن بکن شروع شد.

الاهه حسابی حال میکرد و ارضا شد و موقع ارضا شدن کمرمو حسابی با ناخوناش خراش داد. گفتم زهره بیا ابم میخواد بیاد. زهره هم اومد و هردو رو نشوندم روبروم و کیرمو دادم دستشون. اوناهم مالیدن و مالیدن و ابم اومد و ریخت رو سینه هاشون و هردو همدیگرو بغل کردن و سینههاشونو مالیدن به هم. بعد خندیدن و انگار حسادت الاهه کمتر شده بود و از اون به بعد هرچند سکس ما دوتا با الاهه بیشتر جنبه حقالسکوت داشت اما سکسام با زهره جنبه احساسی داشت که اگه خواستین بازم مینویسم. اگه بد بود ببخشید. منتظر نظراتتون هستم.

فعلا بای : miladshoja48

یک دیدگاه برای “سکس من و زهره و الاهه تو محل کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>