سکس من ویک مرد 44 ساله

سلام.من شیما هستم ونوزده سال دارم.از16 سالگی  می دادم وبا اینکه یک دختر باکره بودم اما تجربه سکس ازعقب با پسرهای مختلف رو دارم.مدتی بود فکر سکس با یک مرد سن بالا به جونم افتاده بود ومن هم چون تا به حال با یک مرد سن بالا سکسی نداشتم خیلی دوست داشتم همچین سکسی رو تجربه کنم.توی یکی ازسایت های سکسی با یک مرد 44 ساله به اسم نادر آشنا شدم که اتفاقا متاهل هم بود.یکی دوروزی با هم چت کردیم وبا وبکم همدیگرو دیدیم وقرار شد که همدیگرو ازنزدیک ببینیم.وقتی بر سرار قرار باهاش حاضر شدم باهاش به یک کافی شاپ رفتم ویه چیزی خوردم.اونم بهم گفت که خانومش وتنها دخترش که یک سال ازمن کوچکتر بود به مشهد رفتن وخونه اش خالیه.منم که خیلی دلم سکس می خواست قبول کردم که باهاش به خونه اش برم.خیلی هیجان داشتم ودلم می خواست تا هرچه سریعتر به خونه اش برسیم وآتش هوسم خاموش بشه.

 

میدونستم که نادر یک مرد متاهل وبا تجربه درسکسه ومیتونه به خوبی بهم حال بده.خونه اش یه خونه آپارتمانی نسبتا بزرگ وشیک بود ونمای زیبایی داشت.همین که وارد خونه شدیم در رو پشت سرمون بست ومنو بغل کرد وبه سمت اتاق خوابش برد ومنم دستام رو دور گردنش حلقه کردم.نادر هم منو روی تخت خواب انداخت وخودش هم دریک حرکت سریع روی من افتاد ولبش رو روی لبم گذاشت.منم باهاش همراهی می کردم وزبونم رو توی دهنش حرکت می دادم واونم لبم وزبونم رو می خورد ومی مکید.در زیر هیکل تنومندش احساس خفگی وگرما می کردم وبه همین خاطر شالم رو ازسرم برداشتم.نادر هم دکمه های مانتوم رو باز کرد واونو ازتنم خارج کرد.

 

بعد ازاون شلوارم وسپس شرت وسوتینم رو هم ازتنم دراورد ومنم پیراهنش رو ازتنش دراوردم.سینه هاش موهای سیاه رنگ داشت واندام مردانه اش منو بیش ازپیش حشری می کرد.خودش هم شلوار وشورتش رو ازتنش خارج کردو چشم من بالاخره به جمال شازده پسرش روشن شد.وقتی کیر خوش فرم وتمیز وکلفتش رو دیدم اختیار ازدست دادم وبه سمتش هجوم بردم ودریک حرکت سریع کیرش رو توی دهنم گذاشتم.کیرش لذیذ ودوست داشتنی بود وقد وقامت مناسبی هم داشت.شاید به 20 سانت می رسید.من درساک زدن استاد هستم وبه صورت ماهرانه ای کیر می خورم وهمین باعث غافلگیری نادر شده بود.سر کیرش رو با لبم می مالیدم وزبونم رو به سوراخ کیرش می مکشیدم وسپس کیرش رو تا ته وارد دهنم می کردم.به قدری سریع وحرفه ای کیرش رو می خوردم که خیلی زود سر وصداش دراومده بود وآه می کشید.حتی چند باری می خواست کیرش رو ازدهنم دربیاره اما من اجازه نمی دادم وهمچنان داشتم کیرش رو ساک می زدم.اونم که انگار فهمیده بود من تا ارضا شدنش دست ازساک زدن بر نمی دارم دیگه وا داده بود وکیرش رو کاملا دراختیار من قرار داده بود.منم همچنان کیرش رو می خوردم واونو توی دهنم عقب وجلو می کردم.خودش هم با دست سرم رو گرفته بود وتوی دهنم تلمبه میزد واه می کشید وقربون صدقه ام می رفت.چند بار دیگه محکم دهنم رو گایید وناگهان آههههههه بلندی کشید وآبش با فشار زیادی توی دهنم خالی شد ومنم منی نادر رو تا قطره آخرش خوردم.

 

حسابی بی حال شده بود اما حالا نوبت اون بود که یک حال اساسی بهم بده ومنو ارضا کنه.من روی تخت مثل جنده ها به پشت دراز کشیدم وبا دستم بهش اشاره دادم که به سراغم بیاد واونم که انگار فهمیده بود ممکنه جنده تر ازمن دیگه پیدا نکنه به سراغم اومد وروی من دراز کشید.ابتدا کمی لبم رو مکید وسپس به سراغ سینه هام رفت.سینه هام معمولی بودن ونوکشون به رنگ قهوه ای روشن بود.با یک دست یکی ازسینه هام رو توی مشتش گرفته بودم ومی مالید وبا دست دیگرش کسم رو انگولک می کرد.بهش گفته بودم که باکره هستم واونم همه جوره مراقب بود.نادر کمی سینه هام رو مالید وسپس نوکشون رو توی دهن میذاشت ومی مکید ولیس میزد ومنم درحال لذت بردن بود.خوبی سکس با یک مرد متاهل وبا تجربه همین بود.بالاخره دست ازسینه هام برداشت واین بارپاهام رو باز کرد وخودش بین پاهام قرار گرفت.سرش رو به کسم نزدیک کرد ومشغول لیسیدن کسم شد.

 

زبونش رو با سرعت وارد کسم می کرد وچوچوله ام رو می مکید.منم که دیگه حسابی ازخود بی خود شده بودم سرش رو با دستام گرفته بودم واونو به کسم فشار می دادم.اونم مشتاقانه داشت واسم کس لیسی می کرد ومی خواست به جبران حالی که من بهش داده بودم منو به ارگاسم برسونه.حالا دیگه صدای آه وناله من دراومده بود ومن همون طور که داشتم لذت می بردم سینه هام رو گرفته بودم ومی مالیدم ونادر هم خیلی حرفه ای کس تروتمیز وسفیدم رو می مکید.زمان زیادی طول نکشید که صدای آه وناله من تبدیل به جیغ خفیفی شد ومن ارضا شدم وتوی دهن نادر خالی کردم واونم که دوباره سرحال اومده بود وکیرش راست شده بود برای گاییدن من آماده شد.همون طور که پاهام رو ازهم باز کرده بود یه بالش زیر کمرم گذاشت تا باسنم بالا بیاد واون بتونه راحت کونم رو بگاد.کیر کلفتش رو تف مالی کرد واونو با سوراخ کونم تنظیم کرد.سر کیرش رو با فشار محکمی وارد کونم کرد ومن تقریبا جیغ کشیدم.احساس کردم تا مغز استخوانم تیر کشید.نادر چند باری محکم به باسنم ضربه زد ومن با اینکه دردم اومده بود اما باعث شد کمی خودم رو شل بگیرم ونادر با یک فشار دیگه کیرش رو تا نصفه وارد کونم کرد.

 

باز هم داد زدم ودرد رو با شدت بیشتری درتمام بدنم احساس کردم.نادر کمی کیرش رو درکونم نگه داشت تا جا باز کنه وکونم به کیرش عادت کنه.همین اتفاق هم افتاد ودیگه دردش کمتر شده بود اما تلمبه های ریز وآرومی که نادر وارد کونم می کرد باعث میشد که هر بار داد بزنم ودرد بکشم.رفته رفته سرعت وقدرت تلمبه های نادر بیشتر میشد وهربار کونم فجیعانه تر درحال گاییده شدن بود.دیگه کاملا چشمام رو بسته بودم وازشدت درد لبم رو می گزیدم که نادر ازم خواست چشمام رو باز کنم وتوی چشمهاش نگاه کنم.منم با اینکه خیلی درد داشتم این کار رو کردم وتوی چشماش حشریش نگاه کردم واونم ازروبه رو کیرش رو با قدرت توی کونم عقب وجلو می کردم ومنم هربار ناله می کردم.ازاینکه ازروبه رو منو بگاد وتوی چشمام نگاه کنه وناله هام رو بشنوه لذت می برد ومنم دوست داشتم که این لذت رو بهش بدم.با اینکه دیگه دردی نداشتم وداشتم لذت می بردم اما با این حال ناله های شهوتی می کردم وبا نگاه حشریم بهش خیره شده بودم ومثل یه جنده حرفه ای داشتم بهش کون می دادم .

 

اونم با دیدن رفتارهای حشری کننده من اختیار ازدست داده بود وبا قدرت تمام داشت کونم رو می گایید.گاهی به سینه هام چنگ میزد وگاهی هم کسم رو نوازش می کرد وهمزمان با قدرت توی کونم تلمبه میزد.دیگه صدای اه وناله اش دراومده بود وتقریبا داشت نعره میزد.کونم حسابی مستش کرده بود وازگاییدنش سیر نمیشد.چند بار دیگه محکم کیرش رو توی کونم عقب وجلو کرد وناگهان کیرش رو ازکونم بیرون کشید وبالای سر من حاضر شد وناگهان آب کیرش با فشار زیادی روی صورتم پاشید وکمی هم روی گردنم ریخت.منم با دستم تمام آب کیری که روی صورتم رخته شده بود رو به تمام صورتم وگردنم مالیدم ونادر هم با دیدن صورت پرازمنی من زد زیر خنده.راستش خودم هم وقتی خودم رو توی آینه دیدم خنده ام گرفت .بدون اینکه صورتم رو پاک کنم دراغوش نادر قرار گرفتم واونم مشغول مالیدن سینه هام شد.سکس با یک مرد متاهل وسن بالا هم به نوبه خود تجربه جالی بود که تونسته بودم انجامش بدم. امیدوارم ازاین خاطره لذت برده باشین.

29 Replies to “سکس من ویک مرد 44 ساله”

  1. خاطرات سكسي من زياده . من فقط كس را ناز مي كنم و توي سوراخ كون مي زارم كون فقط كون مي كنم اكه كسي خواست ايميلم هست در خدمتم حسابي مي كنم

  2. سلام ،
    من 200 سالمه و از همه ی دوستان با تجربه ترم ، و اینم بگم تجربه ی سکس با ماری کوری و زن هیتلر رو هم داشتم و یه بارم زمستون گذشته ننه سرما رو کردم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*