خواستگاری از دختر فوق سکسی

 

داستانی که مینویسم مربوط به منو دوست دخترم آیسانه.
بعد آشنایی تلفنی منو آیسان ازخصوصیاتمون میگفتیم.تا اینکه باهم راحت و راحتتر شدیم و بعدا حرفا جنسی هم اضافه شد.یادم میاد اولین باری که آیسانو دیدم رفتم شهرشون.
یادم رفت من اهل مازندرانم و آیسان هم اصلیاتا ترک بود که خانوادشون چندسالیه اومدن شمال و ساکن شده بودن.آیسان دختری با قد 1/60 با وزن 50 کیلو و پوست سبزه و کون استثنایی وبه قول خودش کس بزرگی که وقتی میرفت شنا لب دریا،میگفت کسم از کس بقیه بزرگتره و جلو اومدست. پستونا بزرگ 75-80 .آیسان همش میگفت کونش همیشه همه جا جلب توجه میکنه و منم عاشق همچین خصوصیاتی هستم و میگفت من شبیه 5 هستم و هیچ جاش استاندارد نداره.کس و کون و پستوناش فوق العاده بزرگ.در هر صورت طوری بود که هر مردی دوست داره همچین دختری رو بکنه.من بعد آشنایی اولیه 1روز به دیدنش رفتم و قرارگذاشتیم ترمینال. اون از توشهر بودن همش میترسید تا از اشناهاش نبیننمون.
اولین روز اشناییمون همش دنبال جایی بودم چندلحظه بغلش کنم.تااینکه 1لحظه کوچه خلوت شدوازش خواستم ببوسمش تابانازو عشوه بوسیدمش.

 
مدتی گذشت ورابطمون خیلی راحت شدوحرف کیروکس واینا اومد وسط تا اینکه بهش پیشنهاد دادم از کون بیشتر دوست داره بده یا ازکس.که اون بادو دلی گفت:از کس بیشتر لذت میبره…که من بهش گفتم:یعنی از کون دوست نداری؟که گفت از کون هم دوست دارم ولی از کس بیشتر لذت میبره.
فردا شب حرف کرم صورت اینا شده بود که بهم گفت هیچ میدونی این کرم هارو از آب کیرشما مردا درست میکنن.که منم از فرصت استفاده کردمو گفتم دوست داری آب کیرمو بریزم رو صورتت که اون هم مشتاقانه همچین چیزی میخواست.
حرفامون زیادی سکسی میشد گاها. تا اینکه به سکس تلفنی میکشید و بهم میگفتیم چطوری میخوایم سکس کنیم.
آخر هفته رفتم تنکابن.دومین بار دیدنمون بود که بازم رفتیم ترمینال.بعد که نشد کاری کنیم رفتیم کوچه روبرو ترمینال که لب دریا بود.دیدیم خلوته و کسی نیست.1خورده صحبت کردیموازهم لب گرفتیم که من پا شدم.دیدم اون از پشت خودشوچسبوند بهم ودستشودورم حلقه کرد.بعد چند لحظه اومد جلوم وایستاد و بغلم کرد.تو بغلم که گرفتمش دیدم پاهاشو نزدیکتر اورد لای پاهام طوری که پستوناش کلا چسبیده بود به سینه هام و لای پاهاشو فشار میداد لای پاهای من.تازه من حس کردم چی میخواد؟اخه آیسان همینطور نزدیک و نزدیکتر میومد کمرو کسش رو روی کیرم میچرخوند.دستمو دورش حلقه کردم و اونم که از همون اول دستش دورم حلقه زده بود.چنگ زدم کونشو گرفتم.وااااااااای چی میدیدم.1کون نرم و بزرگ.اووووف.دوست داشتم لختش کنم لای کونشم شده لیس بزنم بکنم.لمبره های کونش تو دستم جا نمیشد.با دو تادستام میمالوندم کونشو از هم بازش میکردم.دوست داشتم انقده لمبره های کونشو بمالم و فشار بدم که کیرم 1راست بره تو کسش.وقتی هم که چسبیده بودیم بهم که 1ریز داشتیم لب همو میخوردیم.انقده کونشو مالیدم و فشار دادم به کیرم که کیرم راست شد و اون متوجه راست شدن کیرم شد.همش سرش پایین بود و یواشکی میدید کیرمو.با دستام چنگ زدم پستوناشو گرفتن و آیسان هم کسشو فشار میداد رو کیرم.چنان فشار میداد که کیرم شق شده بود.10 دقیقه ای بهم میپیچیدیم که دیدم پستوناش که چسبیده بود بهم سرد سرد شد.هنوزم نمیدونم چرا؟ (به نظرم خالی شد .آخه بعدش تموم کردیم بغل و تنازی رو)

 

 
سومین بار دیدنمون من تصمیم گرفتم بیشتر از هم لذت ببریم برا همین قرارمون دیگه لب دریا شده بود.تا دیدمش بغلش کردمو لبشو میخوردم که رفتیم 1گوشه ای نشستیم.من ازش خواستم بغلش کنم.آیسان پا شد و من نشوندمش رو پاهام و روبرو خودم و شرو کردم لب گرفتن و کمرشو مالیدن و کم کم لای پاهاشو بعد کسش.بعد وایستادیم و منم محکم چسبیدم بهش و ازش لب گرفتم و خودمو لای پاهاش جا کردم.
آیسان تازه متوجه شد چه خبره.کونشو میمالیدم و دستمو دور کمرش حلقه میزدم که دیدم داره باهام همکاری میکنه و کسشو میماله به کیرم تا حسش کنه.متوجه شدم حشری شده.لب طولانی مدتی گرفتم و دستمو بردم تو شورتش.واااااای چه کس بزرگ و خیسی.
با انگشتم شروع کردم لای کسش بازی کردن که اه و اوهش بلند شد.منم میگفتم جااااااااان.کیر میخوای؟اونم میگفت آره.کسشو مالیدم دیدم خودشو داره میماله بهم.دیگه تو فضا بود.دکمه های شلوارمو که داشتم باز میکردم دیدم متوجه من شده و میگه نه .یکی میاد میبینه زشته. منم که دیگه هیچی حالیم نبود شلوارمو 1خورده دادم پایین و کیرمو در آوردم و شروع کردم مایدن کسش.یهو دیدم آیسان چنگ زد کیرمو باحرص و ولع تو دستش گرفت و هی میماله میگه واااااای چه کیر نرم و دااااااغی.دوست دارم منو بکنی.تو گوشم میگفت تورو میخوام.بکن منو.ازم میخواست موقع سکس حرفای سکسی بزنیم.میگفت بیشتر تحریکش میکنه.

 

 
یهو این حرفارو که میزد منم که کیرم روبرو کسش دیدم چسبید بهم و دستش دورم وکونمو چنگ زده خودشو محکم میکوبه به کیرم و 1ریز لبمو میخوره.
منم دیگه چنان حشری شده بودم فقط وایستاده بودم و لبشو میخوردم و توجهم به ضربه های کسش بود که چه محکم و قوی میکوبه به کیرم.تا حالا همچین ضربه های شهوتیی رو حس نکرده بودم.یهو خودم وا موندمو چسبیدم به دیوار که حشرم بیشتر شد به هوس آیسانم فکر میکردم که داره چه لذتی از کیرم میبره.
تا اینکه کمرشو گرفتم و گفتم بشینیم عزیزم.آیسان خودمو نشوندم رو کیرم دیدم کیرمو تو دستش گرفته و میگه میترسم رو همچین کیری بشینه و کسش پاره میشه.منم کیرمو از دستش گرفتمو کمرشو با دست چپم داشتمو با دست راستم کیرمو روی چوچوله و لای کسش میمالیدم که یهو نشست رو کیرم که من مست هوس شدمو دستامو دورش حلقه کردمو آیسان فقط میکوبید و من شده بودم 1کیر راست فقط.باور کنید چنان هوسی شده بود که من همچین کوبیدنی ندیده بودم.من مست مست شده بودم از دیدن همچین صحنه هایی.
آیسان کمر نازشو تاجایی که میتونست به عقب میبرد و تا جایی که میشد به جلو میکوبید.منم مدام لب میخوردم یا گاهی پستوناشو از زیر مانتو که داده بود بالا 2دستی تو مشتم میگرفتمو چنگ میزدمو باهاشون بازی میکردم.یا کمرشو که خودش مانتوشو داده بود بالا که لخت بود دست میکشیدم.ااااااو چه کمری لامصب.یا 2دستی لمبره های کونشو همین که رو کیرم تلمبه میزد باز میکردم و لای کونش دست میکشیدم و فشار میدادم کونشو به سمت خودم که همه کیرمو تا ته حس کنه.آیسانم تا با سوراخ کونش و لای کونش ور میرفتم هوسش بیشتر میشد همش میگفت دوست دارم کیرتو تا رحمم حس کنم.حرفای سکسیش بیشتر حشریم میکرد که به خودم اومدم و کمرشو2دستی گرفتم و چنان هردومون عقب و جلو میکردیم که صدا کوبیده شدن مستم کرد و همه آب کیرم با فشار اومد و فقط تونستم اون لحظه آیسانو تو بغلم بگیرموبه خودم فشار بدم و آبمو خالی کنم.آیسان یهو متوجه شد یه چیز گرمی بدنشو داغ کرد.رو کیرم نشست و مدام لب گرفت.بادستاش صورتمو گرفت بوسه های کوچیکی از لبم میگرفت.

 

 
من ارضا شده بودم.مونده بود آیسان.بهم گفت من تازه داشتم حال میکردم و زود انزال شدی.منم نخواستم فقط خودم به ارگاسم رسیده باشم گفتم بازم میخوام و ازت سیر نمیشم.1چند لحظه ای صحبت کردیم و بعد خودم چیسبدم بهش و آیسان داشت از روی شلوار کیرمو میمالوند.منم دستمو کرده بودم تو شلوارش و کس نازشو تو مشتم گرفتم.1فشار کوچیکی دادم و گفتم چه کس بزرگی داری آیسانم گفت همش مال خودته دوست دارم کیرت همش تو کسم باشه.من یهو گفتم اوووووف. آیسان من گفت جوووون و دست کرد تو شلوار کیرمو گرفت و شروع کرد باهاش ور رفتن.گفتم بزار درش بیارم.گفت:نه نه.نمیخواد.یهو کسی میاد میبینتمون.منم گفتم باشه.بهم چسبیده بودیم و منم دکمه بالا مانتوشو باز کرده بودم و از تو کرستش پستوناشو در اوردم و هی با پستوناش ور میرفتم.بهش گفتم آیسان:دوست دارم همش از پشت که هستی یهو چنگ بزنم خودمو بچسبونم بهت کیرمو بزارم لای کونو لای پاهات.آیسان گفت:اووووووف منم میخواااام.یهو برش گردوندم محکم خودمو کوبیدم به کونش.اوووووف جاتون خالی فقط میبایست بودین همچین کونی رو جلو کیرتون خم شده میدیدین.از روی شلوار کیرمو میچلوندم لای پاها و به کون ناز آیسانم.
آیسان گفت:وااااااای الان که خم بشم سوراخ کسم باز میشه.تو هم که چسبیدی بهم با1فشار کیرت راحت میره تو کسم.منم که دیگه عاشق حرفای سکسی و هیکل سکسی عشقم بودم گفتم دوست دارم از کون بکنمت.
یهو دیدم آیسان داره کونشو میماله به کیرم.هی کونشو بالاو پایین میکوبید به کیرم و یهو فشار میاورد محکم رو کیرم که به نظرم کیرمو لای کونش حس کنه کامل.یهو شهوتم زیاد شد 2سمت کمرشو گرفتم مانتو آیسان بالا زده بود و کونش تو شلوار جین چسبون خودنمایی میکرد.تا 2سمت کمرشو کرفتم چنان کیرمو لای کونش فشار میدادم دوست داشتم شلوار جینشو پاره کنه بره تو کون به این بزرگی.
چندتا تلمبه زدم که دیدم آیسان منو با کونش چسبوند به دیوار .منم حشری حشری شده بودم.آخه دختری میخواستم که همچین استیلی داشته باشه. ولی آیسان فوق سکسی بود.بهش همش میگفتم دوست دارم روزی چندبار بکنمت.یا همش کیرم تو کست باشه.حتی داره راه میره.آیسانم همش میگفت کسم زخم میشه کیر زیاد توش بمونه.

 

 
آیسانم که منو با کون محاصره کرده بود و خواست آبمو بکشه که من از پشت چسبیده بودم بهش شکم و جلو تنمو چسبوندم بهش و اونم از روی لذت خودشو صاف کرد و به صورت ایستاده پشتش بودم حالا که دستمو کرده تو شلوارش بهم گفت انگشت کنم تو سوراخش .منم چند بار با سوراخ کسش بازی کردم و بهم گفت چوچولشو بمالم که هی چوچولشو میمالوندم و تو کسش انگشت میکردم که یهو دیدم چسبید بهم و بهم میگه آبمو که داره میاد حس میکنی!منم گرما آبشو حس کرده بودم.با دستم کس خیسشو حالا میمالیدم که کاملا یس خیس بود.معلوم بود چندبار آبش اومده بود.بهم گفت شورتم خیس خیسه.دوست داشتم لخت کنم آیسانو شورت خیس و کس پر آبشو ببینم که چقدر خیسه الان.دستمو از شورتشش کشیدم بیرون ولی هنوز هوسی بودم.گفتم میخوام آبتو بخورم.انگشتا دستم هنوز خیس بود از آب کس آیسان و تا گذاشتم تو دهنم دیدم پشت دستم میزنه و میگه برو با آب دریا دستتو بشور.
1خورده که چشیدم آب کسشو دیدم مزه دهنم 1طوری شد.آب دهنم خشک میشد همش.ولی دوست داشتم اون رون و مچ پاهای هوسیشو بازکنم مچ پاهاشو با دست بگیرم باز بازش کنم طوری که اون کس بزرگش از لای پاهاش نمایان بشه بیفتم به جون کسش و تا میتونم زبونمو تو سوراخ کس آیسان فرو کنم لای شیار کسش و با زبونم بازی بدم و یهو 1لیس بزرگ از سوراخ کونش تا روی کسش رو خیس کنم.
تو راه برگشت که داشتم بر میگشتم شهر خودمون عزیز دلم بهم اس ام اس داد که کلی لذت برده چند باری آبش در اومده شورتشو که خیس خیس شده بودوعوض کرده و چقدر دوستم داره.
سایز پستونا آیسان 75-80 بود با پستونا گرد و نوک سینه هاش قهوه ای و نوک های تیز و بزرگ که وقتی آیسان من هوسی میشد به اندازه 1بند انگشت ما آقایون میشد.کیرررررم راست میشد نوک پستوناشو میدیدم.
آیسان همش عشق تنازی بود تا سکس.
1بارم تو میدان امام تنکابن سمت چپ که میخوره به لب دریا رفته بودیم.آیسان جلوتر ازمن راه میرفت تا کسی از اشناهاش نبینه ضایع بشه.تا راه میرفت جلوم.من تا کون و کمرشو میدیدم شهوتم میگرفت از بس لامصب کونش جون میداد برا سکس.که توکوچه تعریف میکرد 1بار اومده بودن بافامیلشون لب دریا که چندتاپسر مزاحمشون میشه و با پرتقال سبز و کال پسره میکوبونه به کون آیسان.

 

 
منم تا شنیدم خب حق دادم به پسره و کیرم راست شد برا کون گاییدنی آیسان جون.
لب دریا نشسته بودیم که دیدم داره ران پاهامو دست میکشه…کم کم بالا و بالا تر دست میکشید که متوجه حشری بودنش شدم و ازش خواستم به گوشه ای بریم و بشینیم.
رفتیم 1گوشه ای نشستیم.دست کردم داخل شلوارش و آیسان دراز کشیده بود روی زمین.از لای کس تا لای کونشو دست میکشیدم و کلید کردم روی چوچوله هاش از بس مالیدم چوچوله های آیسانو که چشماش تار شد و بیحال ولو شد رو زمین.وااااااااااااای که 1کس حشری روی زمین….بلند که شد روی پاهاش نمیتونست راه بره و حتی حواسش بود کجا داره میره…..

1بارم رفته بود برا امتحانش تبریز.شب میره خونه دختر عمش.شب کف کیر میشه و داشت با من سکس تلفنی میکرد…..
شب شوهر دختر عمش تو نخش میفته که بکندش…انقده حشری شده بود شوهر دختر عمه ش که تا شب میشه اومد تو اتاقش ودید میزد و خواست ترتیبشو بده….

1بار رفته بودیم فست فود.سفارش ساندویچ داده بودیم.رفته بودیم طبقه بالا .روی 2تا میز کناریمون پسرو دختر بودن که بعد چند دقیقه ای رفتن.فقط من و آیسان مونده بودیم.روبرو آیسان نشسته بودم.بهم گفت چرا روبرومی؟بیا کنارم بشین.منم که رفتم کنارش ازش لب خواستم.لب گرفتنمون طولانی شد من دستمو بوردم تو شلوار آیسان که انگار به شکمش فشار میاورد.پا شد کمر شلوارشو گرفت که بکشه بالا تا دستمو راحتتر بکنم تو شلوارش دیدم همین که کونشو و کمرشو میچرخونه کیرم هوسی شد .زودی دست بردم تو شلوار آیسانو چوچولشو میمالیدم که دیدم آیسان دکمه های مانتوشو باز کرده و پستوناشو از رو کرست داده بیرون.واااااااای چی میدیدم.تاحالا پستوناشو اینطور آزاد و روبرو خودم ندیده بودم.سایز پستونا 75-80 .گرررررررررد.توجه به نوکشون کردم دیدم عین کیر راست شده هستن.بند انگشتمو برا اندازه گیری نوکش گذاشتم که دقیقا 1بند انگشتم شده بود.

 

 
شوکه شده بودم باهمچین کس نازی چیکار کنم تو فست فود.من مدام کسشو میمالیدم از تو شلوارش.انقده هوس مستم کرد که خواستم پستونای آیسانو چنگ بزنم.توجه که کردم دیدم از بس پستوناش بزرگه از صورت آیسانم بزرگتره.جووووون میداد کیر لای پستوناش کرد و انقده آب کیر بریزی رو پستوناش که مست بشه.
به ناچار یکی از پستوناشو 2دستی گرفته بودم و آیسان هم مدام داشت کیرمو از رو شلوار میمالید.منم که حشری بودم نوک پستون آیسانو با تیزی دندونم میمالیدمو میک میزدم و دور نوک پستونشو میلیسیدم.طوری که میشد هوس و تو چشمای شهوتی آیسان دید.دستم که تو کسش بود کم کم بیشتر داشت خیس میشد و آیسان یهو چشمش به کیری که از بس دست میکشید افتاد که از گوشه شلوار تا کجای رون پاهام اومده.1دست قشنگی لای پاهام کشید که بیضه هامو بماله بعدخم شد سرشو گذاشت رو کیرم شرو کرد از روی شلوار گاز گرفتن کیرم.من تا پستوناشو که آویزون شد و مخصوصا نوکش که انقده دراز و کشیده بودو از طرفی چنان هوس آیسان برای خوردن کیرم از روی شلوارو دیدم چنان آبم تو شلوارم اومد که آیسان متوجه ارگاسم من شد.
منم برای جبران بردمش لب دریا بعد فست فود کیرمو از شلوار کشیدم بیرون و پستوناشو لخت کردم که آیسان تا کیرمو دید خم شد جلوم.منم نشسته بودمو آیسان کیرمو اسرار داشت تا ته بکنه تو دهنش.کیرمو اگه از دستش نمیگرفتم ساعتها ساک میزد.
بهم میگفت میخوام تا ته کیرتو بخورم.و این کارم میکرد.من که بهم خیلی لذت میداد از ساک زدن آیسان همش میزدم زیرش که نتونسته تا ته ساک بزنه و کاری میکردم که بیشتر تا ته ساک بزنه و بهش میگفتم وقتی تا ته میخوره سرشو تکون بده که همش بره تو دهنش جا باز کنه.یا آیسان دوست داشت از زیر کیرم شروع کنه لیس زدن تا روی کیرم.بیضه هامو بخوره یا لیس بزنه و بکشه.
باور کنید انقده آیسان دوست داره تا ته بخوره کیرو بهش لذت میده.مخصوصا سر کیرو ملچ و ملوچ میده…همش میگه دوست داره دور کیرم لواشک بپیچه و ساعت ها ساک بزنه. یا حتی مربا بریزه رو کیرم از لای پاهام و از بیضه ها شروع کنه لیس زدن تا سر کیرم . منم که همش دوست دارم با همون مربا باقی مونده روی کیرم که آیسان برام میلیسه از پشت و جلو بکنمش.به قول آیسان دوست داره صدا تلب وتلوب کیرم به کسش رو بشنوه.

 

 
آیسان عاشق ساک زدنه.من خیلی قبولش دارم وقتی کیرو تو دستش میگیره تا آبشو نیاره ول نمیکنه.کارشم فقط تا ته خوردنه و حمله به کیر.من که دیوونه شم.سکسی ترین دختریه تا حالا دیدم.واقعا میخوامش.حرف نداره.
به آیسان گفتم از پشت بشینه روی رون و ساق پاهام که نشسته ام و دریا رو ببینه….چنگ میزدم 2دستی پستونا لخت و مامانیش که بیرون افتاده بود و مالیدن و بعد از 1خورده مالیدن با دوتا دستام رون پاهاشو و لای پاهای نازشو مالیدن.تا اینکه آیسان چنان شهوتی شد که خودشو کشوند عقب اومد رو کیرم نشست و کونشو میچرخوندو میمالید بهم .کیرم کم کم داشت به استقبال کس و کونش میرفت تا جایی که دستمو بردم تو شلوارش و از پشت 2تالبه های کسشو باااااااز کردن.بهم میگفت:وووووووووی لبه های کسمو باز نکن آب کسم شرشر میریزه.منم لبه های کسشو از هرطرف محکم میکشیدم تا سوراخ کسش باز باز بشه.بالای کسش و ،چوچولشو میمالیدم که چنان هوسی شده بود که از پشت که بهم چسبیده بود سرشو به عقب آوردو انداخت رو شونه هام.منم تا دیدم آیسان کمرشو نیم دایره وار کرده و پستوناش خودنمایی میکنه ،جفت پستونای آویزون بزرگشو تو چنگ گرفتمو فشار میدادم و میکشیدم که آیسان از رو هوس میتونست فقط کونشو رو کیرم بچرخونه و بکوبه به کیرم.
چنان تنازی مستمون کرد که یاد 1پوزیشن افتادم که جنده هارو بلند میکنن رو دستو محکم میکنن توکسشون.
منم آیسانو بلند کردم با دستام.گذاشتم رو کیرم وایستاده میکردم آیسانو.چنان میکردم از رو شلوار که انگار جدی جدی آیسان داره جررررر میخوره.
آیسان از بس حشری شده بود دیگه چیزی نمیتونست بگه و نگاهش به کیرم بود که چطوری تو اون حالت کوبیده میشه به کسش.واقعا هم پوزیشن عالیی هست.2تاپاها رو هوا و 1کس بااااااااااز جلو کیرت و رو هوا کس میکنی.
آیسانو میکوبیدم میکوبیدم تا اینکه خسته که شدم.گفتم دیگه باید جرررررت بدم.و چسبوندمش به دیوار و تا میکوبیدم به کس آیسان دیدم آه و ناله های آیسانو واااااااااای اون حالت لبش که میگفت:اووووف حشرمو بیشتر کرد.تا اینکه محکم تلمبه میزدم که یهو نزدیک ارگاسم رسیدن خوابیدم رو آیسانو اونو در همون حالت چسبیده به دیوار بین خودمو دیوار پرس کردم.
آب کیرم که اومد بهم گفت بهش چسبید و تن نازی دوست داشتنیی بود و دوست داره بازم پاهاشو بدم هوا و بکنمش.

 

 

یکی از روزا دیگه بود که لب دریا بودیم تکیه داده بودم به دیوار کوچیک نیم متری.چنان اومد چسبید بهم و خودشو لای پاهام جاداد که لای کسشو حس میکردم.بهش میگفتم قدش کوتاهه و الان که چسبیده بهم کیرم به شکمش میخوره.تا اینکه خودشو میاورد بالا روی انگشتا پاهاش بلند میشد و کسش و میمالید و به کیرم که باور کنید لبه های کسش و که به سر کیرم گیر میکرد رو احساس میکردم.
بهم میگفت تکون نخورم که داره کیرمو حس میکنه.
منم دکمه های بالا مانتوشو باز کرده بودم و پستوناشو لخت کرده بودم که از دور پستوناش مشخص بود چه برسه حالا که رو کیرم دست و پا میزد.با دستام نوک پستوناشو گرفته بودم تیز کرده بودم و میکشیدم که دیگه نوک پستوناش به آخرین حد تیز بودن رسیده بود و عاشق تکون دادن پستونا آیسان بودم.1فکری به ذهنم رسیده بود.نوک پستوناشو گرفته بودم چنانتکون میذاذم که پستونای آیسان به همه سمتی میرفت از بس بزرگ بود.آیسانم که به جون کیرم افتاده بودو کسشو باکیرم حال میداد.
یهو کمرو کونمو چنگ زد و چنان محکم میکوبید که یهو دیدم کمرشو جای کوبیدن داره میماله و میچرخونه روی کیرم و داره گردنمو به نشونه راضی بودن و عالی بودن میبوسه که به خود منم این بوسه لذت داد….که از این کارش متوجه شدم کس آیسان جونم خیس خیسه و به ارگاسم رسیده.معلوم بوده با کیر خیلی حال کرده که برای اولین بار تو رابطمون بوده که همچین بوسه ای زد.البته بوسه خیلی بهم میداد روی لبم یا روی کیرم ولی به گردنم برای اولین باربود.
منم چسبیدم بهش و حالا نوبت من بود.منم دستمو کردم تو شلوارش و 2تا لمبره های کونشو تو دستم گرفتم .آیسان یهو چنان کونمو چنگ زد و منو فشار داد لای پاهاش که عزمم جزم شد 1سیخ باید بزنمش.لمبره های کونشو باز میکردم و دست میکردم لای پاهای عزیزم که آب کسش که اومده بود از لای پاهاش میشد حس کرد.

 
با انگشت بزرگ دستم با سوراخ کون آیسان بازی کردم و با آب کسش انگشتمو خیس کردمو اب کس آیسانو آوردم لای کونش و با انگشتم با سوراخ کون آیسان جونم بازی میکردم و یواش یواش کردم تو…بهم میگفت نه نه.اما من انگشتمو با کمی مکث لحظه به لحظه بیشتر تو کونش میکردم تا جایی که به وسطهای بند انگشت بزرگم که رسید با سوراخ کونش بازی کردم و هی عقب و جلو میکردم دیگه آیسان حرفی نمیزد.انگار خوشش اومده بود و لذت میبرد.دستمو در آوردم و انگشتمو گذاشتم تو دهنم.وااااااااااااای چه مزه ای!لذت بخش بود.
انگشتم را با آب دهنم خیس کردم و 2باره فرو کردم بعد چند تا حرکت انگشتمو تا ته تو کون ناز آیسان جونم فرو کردم.کاش لختش میکردم و کیرمو تا ته میکردم تو کون نازش.انگشت بزرگمو تو کونش فشار میدادم تا ته و آیسانو سعی میکردم با همون انگشتم بلندش کنم.یهو آیسان هوسی شد و لب طولانی ازم گرفت و جلوی پاهام زانو زد و افتاد به جون کیرم.دیوانه وار به کیرم حمله میکرد.گاز میگرفت.بیضه هامو میکشید تو دهنش میگرفت و با صدای بلند میخورد طوری که حشری حشریم کرده بود.سر آخر سر خودشو لای پاهام برد و حمله کرد به بیضه اهم که من پر از شهئت شده بودم و زمان ارگاسمم رسیده بود.سعی کردم خودمو کنترل کنم ولی آیسان بی پروا به کیرم حمله میکرد و ساک میزد.یهو فقط تونستم آیسانو از جلو کیرم بلندش کنم.که آیسان خودش بعد بلند شدن چسبید بهم و سعی میکرد کسشو بکوبه به کیرم.چند دقیقهای میکوبید تا اینکه من به اورگاسم رسیده بودم و اون از گرمایی که روی تنش حس کرده بود متوجه سده بود من به ارگاسم رسیدم و تا لای پاهای خود را دید که پر از آب و خیس شده رو به من متوجه ارضا شدن من شد.
من هنوز عاشق بی پروای آیسان هستم.کافیه فقط خودتون ببینینش و یا تجربه سکس باهاش رو داشته باشین.
آیسان همش عاشق کیرهای بزرگ و به قول خودش فقط کیر25 سانتی دوست داره.و دوست داشت کیر تا ته رحمش بره.
همش ازم میخواست بکنمش و تند تند تلمبه بزنم.ازم درخواست میکرد پاره اش کنمو کسش را جر بدم تا بیشترخون بیاید.

من1مطلبی تو اینترنت راجع به استیل دخترها خوانده بودم.

 
خصوصیات آیسان اینطور بود که مچ پای کلفتی داشت.رون های پاها کلفت.به قول اون مطلب این نشانه هوس بیشتر دخترهاست و اینطور دخترها هوس باورنکردنی دارن که فقط باید محکم و تا ته کس شان تلمبه زد تا ارضا بشن.
من به این باور رسیدم چون استیل و هیکل آیسان جونم دقیقا همینطور بود و دوست داشت تا ته رحم گاییده بشه و تند تند تلمبه بزنمش.
واااااااای من هنوز در هوس هیکلشم.دوست داشتم 2-3 نفری به جون آیسان میفتادم تا ببینم تحمل چند نفرو داره.
مخصوصا 2نفر جلوم رو هوا داشته باشنش پاهاشو رو هوا باز کنن تو بغلشون و من جلوش بایستم فقط بکوبم تو…

3 Replies to “خواستگاری از دختر فوق سکسی”

  1. 25 سالمه . خوشگلم .حال تلفنی می دم فقط به خانما ی خوشگل تا اب کست بیاد 09308470657
    اس بده تا بزنگم

  2. سلام من هم از مازندرانم .داستانت قشنگ بود اما طولانی.اگه میخای چند نفری با ایسان سگس کنی من حاظرم بیام.ویلا هم دارم.بهم ایمیل بده [email protected]یا شماره بذار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*