طعم کسش عسل

خوابیده بودم روی تخت و داشتم به دختری که کنارم روی تخت آروم خوابیده بود نگاه میکردم. چشمم رو بستم و رفتم به چند ساعت قبل که توی دورهمی دیدمش.بچه ها میگفتن تازه جدا شده.لحظه ای که از در خونه ادامه مطلب

خونه ی گرم مریم خانوم

زنگ ساعت … ساعت شیش شد دوباره ای خدا باز صبح شد پا میشم کتری رو می‌زارم رو گاز محمد پسرم پاشو پاشو عزیزم خانم ؛ مهرنوش پاشو صبح شده خواب نمونید من کتری رو گذاشتم رو گاز تا جوش میاد ادامه مطلب

ارگاسم

وقتي موهاي رنگ كرده شو با دستام لمس ميكردم حس خيلي خوبي بهم دست ميداد. ولي وقتي كه با يك تاپ صورتي جيغ و تنگ روي پاهام بخوابه و موهاش رو لمس كنم تلفيقي از عشق و شهوت كل وجودمو ادامه مطلب