کون دادن پایاپای

سلام
خاطره ی من یکم طولانیه ولی بهتون قول میدم که اگر صبر کنین حتما ازش لذت ببرین…

***

اسم من مبین هست 16 سالمه و این داستانی که می خوام براتون بگم مربوط میشه به یه سال پیش
آخرای سال بود و موقع امتحانای نوبت دوم. دوستم متین بهم گفت برای امتحان باهم درس بخونیم و به نتیجه رسیدیم که من برم خونشون.متین پسر تپلی بود و کونش همیشه تو چشم من بود .خیلی چاق نبود ولی بیشتر چاقیش رو قسمت سینه و کونش بود تا شکمش. هم خوشگل بود هم کم مو.منم اصلا چاق نیستم ولی بدنم گوشتیه اما نه سفت بدنم واقعا سکسیه چون کون قلمبه ای دارم شکم اصلا ندارم و صورتم هم خیلی خوشگلهو بدنه بی مو ای هم دارم. یه چن باری سعی کرده بودم که تو استخرو اینجور جاها خودم بش نزدیک کنم مثلا تو جکوزی میرفت بغل دستش میشستم و دستو پاهام باش چفت میشد و کارای دیگه که جوابم داده بود اما هیچوقت نمی شد به جواب قطعی رسید که واقعا میخواد یا نه

 
اونروز که رفتم خونشون بعد از میوه و اینجور چیزا تصمیم گرفتیم تو اتاق بشینیمو درس بخونیم و یه کم که نشستیم درس خوندیم از حرفای متین با مامانش یا حرفای مامانش با تلفن فهمیدم که مامانش اینا میخوان برن بیرون. منم که دیگه خیلی خوشحال بود سرعت درس خوندنو زیاد کردم و یکم بعد اینکه مامانش اینا رفتن منم شروع کردم به انجام نقشه ام . تا میتونستم خودمو به متین نزدیک میکردم و یا جوری دراز می کشیدم که کونمو که حسابی رو فیگورش تمرکز کرده بودم ببینه . تو زمانی که بین درس استراحت می کردیم بهش گفتم.متین یه چیزی بپرسم. گفت . بپرس. گفتم . اگه یه پسر که چاق بخواد از کسی لب بگیره شکمش چجوری میشهاو از این حرفا اونم جواب داد.بعدش که یه ذره از موضوع قبلی گزشت گفتم .خیلی قشنگ دراز کشیدی یه هو دیدی بوست کردما. اونم که انگار خوشش اومده بودو چیزی تو سرش بودگفت .تو که انجام نمیدی چرا حرف میزنی. منم گفتم .بیا جلو تر تا ببینی انجام میدم یانه . بعدشم که هی اون گفت تو بیا من گفتم تو بیا جور نشد لبو بگیرم و کون توپولو سفیدش نصیبم بشه.

 

درسو خوندیمو تموم که شد. رفتیم نشستیم تو پذیرایی و این دفه دلو زدم به دریا. رفتم بغل دستش رو مبل راحتی نشستم سرشو با دستام گرفتم اوردم سمت صورتم و گفتم میخوام بوست کنم و سفت لباشو گرفتم و اونم جا نزد و از همدیگه کلی لب گرفتیم یکم رفتم عقب ولی واقعا نمی تونست دووم بیارم دوباره رفتم پیشش و گفتم دوباره می خوام بازم یه عالم لب گرفتیمو منم چون بار اول بود یه کم ترسیدم و بعد چن بار لب گرفتن وسایلو جمع کردم که و دم در موقع رفتن هم بازم روبوسی سکسی کردیم و بعدش نگاه چشماش کردم و یه کوچولو لبه همو خوردیمو خدافظی کردمو رفتم. تا خونه دو مسیر تاکسی بود که تا دم در خونمون کیرم شقه شق بود . از این قضیه گزشت تایکی دوتا امتحان بعد که این دفه اون اومد خونمون و قرار بود دوسه تا دیگه از دوستامم بیان و خوشبختانه مامانم سریع بعد اومدن متین رفت. منم تو اتاق خوابیده بودم و متین که اومد عذر خواهی کردمو دیگه بلند نشدم اونم بعد اینکه نشت بالا سرم و یکم تعریم کردیم بهش گفتم که بیاد زیر پتو پیش من تا بقیه نیومدن یذره استراحت کنیم اونم اومد و روبشوکرد سمت منو خوابید و به اسم چرت زدن و خواب تنوستم پیش خودم بخوابونمش یکم نگاه صورتش کردم بازم لبامون بهم نزدیک شد و بازم همو بوسیدیم منم که دیگه تجربه ترسیدن بی جای دفعه قبلو داشتم بدون خجالت دستمو بردم سمت کیرش و از روی شلوار کیرشو میمالیدم اونم عقب نکشید و دستمو که از رو کیرش برداشتم با یه دست دست منو گفت گزاشت روی کیرش و با اونیکی دستش کیرمو می مالید. ..

 

 

کمکم زیپ شلوارشو کشیدم پایینو کیرشو دراوردم و اونم مال منو دراورد و می مالیدیم کیرا مونو که بعدش اروم سرمو بردم در گوشش و گفتم برگرد عزیزماونم بر گشتو یه دستم رو کونش میمالیدم (البته به زور کمربندشلوارش واقعا مزاحم بود)و با اون یکی دستم کیر خمشو که راست و عرق کرده بود می مالیدم و بدنمو تا میتونستم بهش میچسبوندمو خودمو بش میمالوندم که از شانس بدم یهو زنگ خونه رو زدنو دوستای دیگمون کم کم اومدن. و ماهم خودمونو جمع کردیم ولی تو دل دوتامون یه چیزی میگذشت. بعد اونروز سکس چتمون شروع شد و بعد یه مودت قرار گزاشتیم که بریم استخر و از اونجایی که خبر داشتم ساعت های اولی که استخر باز میشد خیلی خلوت بود. منو متین هم رفتیم تو. بعد عوض کردن لباسا رفتیم داخل و بعد اینکه یهکمی داخل خود استخر بودیم گفتم رفتیم تو جکوزی که البته یادم رفت بگم که کلا دو نفر تو استخر بودن که اونا هم تو شیش متری مشغول کار خودشون بودن. تا وارد جکوزی شدیم کیر من که از اول راست بود و همچنین کیر متین که دسته کمی از کیر من نداشت هر دوتاشون داغ شده بودنو شهوت داشت می کشتمون.منم از فرست و تنهایی استفاده کردمو رفتم خودمو کم کم چسبوندم بهش و رانشو نوازش کردم و متین که دیگه نمی تونست دووم بیاره دستشو کرد زیر مایو م کیرمو گرفت سرشو اورد زیر گوشم و گفت دیگه بیشتر از این حشریم نکن بیا بریم تو سنا خشک که بازم لباتو بخورم.منم که واقعا دلم می خواست دستامو مالیدم به بدن نرم و سفیدشو بلند شدم و رفتیم تو سنا.از در که رفتیم تو خالی بودو منم دیگه فرستو تلف نکردم سریع صورتشو گرفتمو لبشو بوسیدم و در حال خوردن لب خوابیدیم روی سکو و متین زیر بودو من از لباش اومدم پایین سمت سینش و واقعا او خوردن نوک سینه هاش خوشش اومد و در عین حال داشتم دو دستی بدنشم میمالیدم. کیرش رو شکمم بودو حس میکردم که داره از شهوت می ترکه(مثل کیر خودم) و کم کم شورتشو دراوردمو رفتم سراغ کیرش.

 

یه لیس به کیرش میزدم یه لیس به تخماش واقعا داشت لذت میبرد که با صدای لرزون گفت مبین جون توام کیرتو بیار اینور من بخورم. و بعد 69شدیمو باهم دیگه عشق می کردیم که دیدم متین داره تکون می خوره چشاشو که بست فهمدیم می خواد آبش بیاد .منم که آب کیر دوست نداشتم کیرشو از دهنم دراوردمو شروع کردم به لیس زدن کیرش و ابش کامل اومد. وای نمی دونین چه حسی داشت با اینکه آب اون اومده بود ولی منم داشتم از لذت میمردم بدنای خیسمون عرق کرده و داغ داغ بودیم.و بعد که آبش اومد یه ذره بیحال شدو گفتم بهش .عزیزم اگه حال نداین نمیخواد بازم حال کنیم . اونم یه نگاه کرد بهمو یه لبخند زد کیرمو گرفت تو مشتش و گفت. من تازه با این کلی کار دارم.منم اومدم که ازش لب بگیرم باز که دستشو گزاشت رو سینه ام و گفت .یه ذره وایسا بعد بریم سنا بخار.نفسی که تازه کردو کیرشو با بغل شرتش تمیز کرد و شرتامونو کشیدیم بالاو رفتیم تو سنا بخار از در که رفتیم تو دستمو گرفت کشی سمت خودش سریع شرتمو دراورد و بعد رفت و به بغل خوابید روی یه سکو ای که پهن تر از بقیه بود. کیر منو که سرپا بودم گزاشت تو دهنشو دستاش روی کون برنزه و تپل و تمیز من بود و اونارو می مالید . کیر که از دهنش در میومد بدون دست دوباره میکردش تو دهنشو دوباره می خوردش. من که واقعا با اوج نزدیک بودم خودمم بدنمو تکون میدادمو بادستام بدن خیسو تپل و گرمه سفید متینو تند تند می مالیدم که یدفعه احساس کردم داره آبم میاد.

 

با صدای لرزون سریع گفتم داره میاد. ولی متین توجه نکرد و همه آبم ریخت تو دهنشمتین یکم دیگه اون آبو با دهنش رو کیرم تکون داد .منم بی حال شدمو نشستم رو سکو پیشش.اونم اومد جلوی پام زانو زد و همه آب کیرمو آب دهنشو تف کرد رو کیرم. یه لحظه برام سوال شد که می خواد چی کار کنه که یدفه دیدم کون خوشگلشو گزاشت روی کیرم که داشت توی آبه لیزه تف و عرق و آب کیر غرق میشد.
کونشو که یه ذره مالید رو کیرم کم کم کیر لیزمو کرد تو کون تپلو خیسش. سوراخش خیلی تنگ نبود ولی احساس می کردم دور کیرم پر گوشته. منم دستمو بردم به کیرشو با اونیکی دور کمرشو گرفته بودم.دیگه داشتم تو فضا می گشتم که دوبار فهمیدم داره آبم میاد . متینم با صدای لرزونش که هی قطع میشد وسط حرفش گفت . همشو بریز تو کونم . و آبمو کامل ریختم تو کونشو اونم چن دور باز بالا پاین کرد که تمام آب کیرم ریخت توش. من که واقعا از بی حالی داشتم میمردم متین بغل دستم نشت یه پاشو گزاشت رو پام و ازم لب می گرفت و کمکم منو خوابوند و همینطور که ازم لب می گرفت کیرامونم می خود به هم که با اینکه دوبار ارضا شده بودم ولی بازم حشریم میکرد.متین بهم گفت اگه خسته ای من بی خیال میشما عب نداره ولی گفتم نه منم دوستار کیر خیسو داغتو بکنی تو کونم. و آروم برگشتم و دمر خوابیدم و متین که داشت هنوز از کونش آب میومد یه انگشتشو کرد تو کونش یه ذره چرخوند و انگشت لیزشو یواش کرد تو کون داغه داغه من. کونم که لیز شد یه ذره از اکالیپتوس زیر سکو برداشت بهم گفت منم گفتم بریز.

 

یه ذره اکالیپتوس ریخت رو کونم. وای نمی دونین کونم چه وضعی داشت تو اون گرما سنا یخ کرده بود و متین کم کم داشت کیرشو میکرد تو کونم. یه ذره که تلمبه زد از عرق اکالیپتوسه رفت توی کونم و وای تمام داخل کونم سر بودو متینم که دیگه داشت آبش میومد وحشی شده بودو داشت تند تند تلنبه میزد که یهو کیرشو دراورد و منو برعکس کرد وگرفتش رو به روی کیرمو آبشو ریخت رو کیرم و شکمم. این دفعه دیگه هر دوتامون پهن شده بودیم .من بلند شدمو اروم کیرگزاشتم پیش کیرش و دودستی با خیسی کیرامون می مالیدمشون که یهو متین بلند شد و خوابید روم وگفت اگه می خوای باز برات می خورم یا بکن ولی من دیگه نمی خوام ارضا شم و شروع کردیم لب گرفتن. بعد یه کمی بلند شدیمو شورتامونو با کیر و کونه لیز چربمونو با آب گرم داخل سنا شستیم و یکم آب سرد زدیم به صورتمونو اومرگدیم بیرونو نشستیم تو جکوزی تا آب های رته توکونمون کامل بیاد بیرون. ساعتو که نگاه کردم دیدم که کل این اتفاقای جالب تو حدود چهل وپنج دیقه طول کشیده بود و رفتیم نشستیم تو کافه ی استخر یه چیزی خوردیمو کم کم از استخر درومدیم.
تابستونم تازه اومده بود و منو متین تازه باهم خوب شده بودیم و هر جایی که گیر میووردم کلی باهم حال می کردیم و رابطمون تو کل امسال برقرار بوده…

ممنون که خاطره ی منو خوندین امیدوارم تونسته باشم یه کم از حسمو بهتون منتقل کرده باشم.

 
مبین

7 Replies to “کون دادن پایاپای”

  1. یه نفر رو میخوام واقعا همدیگر رو دوست داشته باشیم.کون های همدیگر رو بلیسیم و بکنیم.کسی هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*