اولین گی من با عماد

سلام
میخوام براتون ازاولین باری که کون دادم بگم…

***

من سامان هستم…الان ۲۲ سالمه .ولی این داستان برمیگرده به خیلی سال قبل.
اول دبیرستان بودم…از اونجایی که پسر خوشگلی هستم و سفید هستم همیشه تو چشم بچه های مدرسه بودم…خیلیا دلشون میخواست با من باشن..ولی من هنوز کیس خودمو پیدا نکرده بودم…
ولی همیشه تو کف یکی از بچه های مدرسه بودم که کلاس سوم دبیرستان بود.ینی ۲سال ازم بزرگتر بود..اسمش عماد ولی آدم ساکت و مغرور و توی خودش بود…
من همیشه یه جوری بهش نگاه میکردم و نخ میدادم که بفهمه و اونم فکر میکنم که میفهمید ولی خودشو میزد به اون راه.
تا اینکه یه روز واسه سرویسشون مشکلی پیش اومده بود و بچه های سرویسشون مجبور شدن با سرویسای دیگه برن.اونم اومده بود تو سرویس ما.من حیلی خوشحال شده بودم.
اومد نشست ولی جا خیلی تنگ بود و از اونجایی که سرویسمون پراید بود و زیاد جا نداشت و منم از همه جمع و جور تر و کوچولو تر بودم بهم گفت بلند شو بشین روی پای من تا همه راحت باشیم
منم که از خدام بود ولی با یه حالت مغرور قیافه گرفتم روی پاش نشستم…

 
دستشو گذاشته بود روی رانم…یکم گذشت و پهلوهامو گرفت و وقتی ماشین از روی دست انداز رد شد یهو منو کشوند طرف خودش و کونم دقیقا افتاد اونجایی که باید می افتاد.
حس میکردم که راست کرده و داره خودشو میماله به من… دست چپشو هی اورد بالاتر گذاشت روی شکمم بعد برد روی سینم
من دستشو گرفتم و از روی سینم برداشتم و گفتم نکن…گفت : نکنم؟؟؟دوس نداری ؟؟؟
گفتم نه
گفت : اها…اینجا دوس نداری
یه لبخند بهش زدم…بعد رسید و پیاده شد
فرداش که رفتم مدرسه زنگ تفریح اومد کنارم نشست…شروع کرد به حرف زدن :‌از خودت بگو و این حرفا
چند روز گذشت و تقریبا باهم دوست شده بودیم و صمیمی
تا اینکه یه روز گفت بیا خونه پیشم…من دوس داشتم برم ولی نمیخواستم اتقد زود برم…اونم خیلی اصرار نمیکرد و مشخص بود که منو فقط واسه سکس نمیخواد
یه روز که پنجشنبه بود گفت امروز تنهام بیا پیشم…گفتم شاید جایی بخوام برم…گفت دارم میرم باشگاه.اگه خواستی بیای بهم اس بده

 
دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم…عصر بهش پیام گفتم ساعت ۷ میام پیشت…خیلی خوشحال شد گفت: بیا عشقم منتظرتم
خلاصه ساعت ۷ رفتم پیشش…درو باز کرد رفتم تو.تا درو بست محکم و سفت بغلم کرد همونجوری بلندم کرد و منو برد روی مبل..خیلی داغ شده بود…خیلی هم عجله داشت
بهش گفتم : عماد آروم….
گفت : اخه خیلی وقته منتظرت بودم ولی ناز میکردی…
بعد سرمو گرفت لباشو گذاشت رو لبام و بوسم کرد…بعد اروم لبمو میخورد…لب پایینمو گرفت و میک میزد…منم خیلی داغ شده بودم و باهاش لب بازی میکردم…
هی لبمو میخورد و میگفت : اووووممم…لبات خیلی خوشمزس…بعد گردنمو میخورد و میبوسید
دستامو محکم گرفته بود…منم بغلش کرده بودم…یهو چسبید بهم…بدجور راست کرده بود…دست زدم به کیرش دیدم خیلی کلفته.یکم ترسیدم
بعد منو بلند کرد…نشست روی مبل و منو نشوند روی پاهاش…اروم دکمه های پیرهنمو باز کرد…از تنم درش اورد و شروع کرد به خوردن سینم…

 
واااای داشتم دیوونه میشدم…با دستم نوک اون یکی سینمو گرفته بود و میمالید…ااااااخخخخ….عااالی بود
صورتشو اورد جلو و گفت : دوس داری ؟؟؟ گفتم : ارررره…خییییلی….
بعد اومد پایین تر…شکممو نافمو میخورد…منم سرشو گرفته بودم و ناله میکردم….گفت : جوووون…موهامو بکشششش….
یهو من خوابوندمش روی مبل و اومدم روش لباسشو دراوردم…بدنش عالی بود…فیتنس و عالی..منم سینه ها و شکمشو خوردش
خیلی خوشش اومد….همزمان کیرشو میمالیدم…داشت میترکید…
شلوارشو اروم دراوردم…شورتش یکم خیس شده بود…دست کردم توشورتش…یهو چشماشو بست و با یه لحن حشری گفت : بماااالشششش
منم مالیدم…شورتشو دراوردم….دیدم واااااای یه کیر ناز و سفید و خوشگله….نگام کرد و گفت : دوسش داری ؟؟؟
گفتم اره …. گفت : مال خودته….
سرشو کردم تو دهنم…اوووووم…داشتم میخوردمش..خیلی ناز بود…بیشتر کردم تو دهنم…گفت :‌اااااااااههههه….ارررره بخورش
سرمو گرفت و تا ته کردش تو دهنم…داشتم خفه میشدم…درش اورد و دوباره گذاشتش تو دهنم…واااااای میک میزدم کیرشو….
بعد کیرشو دراوردم و براش زدم و در همین حین تخماشو میلیسیدم..دیوونه شده بود..اااااه میکشید….
بهم گفت : بلند شو بیا روم…گفتم چجوری؟؟؟ گفت بچرخ بیا روم 69 میخوام….منم رفتم روش و 69 انجام دادیم
من ساک میزدم واسش..اونم کونمو میخورد و بعضی وقتا ساک میزد…اهل ساک زدن نیست زیاد…ذاشتم دیوونه میشدم
درحین خوردن اااه میکشیدم…خیلی دوس داشت ناله کنم…حدود یه ربع 69 رفتیم….

 
بعدش بلند شدم…پاهامو گذاشت روی شونش…کیرشو خیس کرد و گذاشت روی سوراخم…گفتم عماد کیرت کلفته میترسم
گفت : نترش عشقم…گفتم اخه دردم میاد…گفت : نمیذارم دردت بیاد…رفت یه روان کننده و کاندوم اورد
کاندوم رو گذاشت…یکم ژل روان کننده ریخت رو کیرش و یکم دیگه هم مالید به کونم و سرشو گذاشت رو سوراخم
یکم فشار داد…داشت دردم میومد…گفتم اااای…گفت جونم دردت اومد؟؟ گفتم اره…یکم انگشتم کرد و بعد دوتایی انگشتم کرد
یکم که باز شد دوباره کیرشو گذاشت رو سوراخم داشتم دیوونه میشدم…باسنشو گرفتم و چسبوندم به خودم
کیر اون و سوراخ منم انقد که لیز شده بود یهو خودش اروم رفت تو….عماد گفت : واااااای چه تنگ و داغه….
منم ناله میکردم…خیلی حال میکردم ..یکم درد داشت ولی خوب بود…شروع کرد اروم تلمبه زدن…عقب و جلو میکرد و اه میکشید
منم که روانی شده بودم و ناله میکردم ..
سینه هامو گرفت تو مشتش و همونطور که میکرد میخوردشون
ازم لب میگرفت…
تند تند تلمبه میزد…عرق کرده بود و خیس شده بود…بدنش دیوونم میکرد…دست کشیدم به بدنش یهو دستمو گرفت و بوس کرد
انگشتمو کرد تو دهنشو میک میزد…

 
۲۰دقیقه تو اون پوزیشن سکس کرد و بعد خوابید گفت : عشقم بشین روش…کیرش سیخ سیخ بود….
اومدم روش و نشستم روش…اروم اومدم پایین و تا ته رفت تو…پهلو هامو گرفته بود و منو بالا پابین میکرد
دوتایی باهم ااااه میشیدیم…
لپای کونمو محکم گرفته بود…فشار میداد من که جیغ میزدم حشری تر میشد و بیشتر فشار میداد
دستشو گرفتم و بردم بالای سرش اومدم ازش لب گرفتم و بعد خودم بالا و پایین شدم..این کارو خیلی دوس داشت…
حدودا ۱۰ دقیقه اینکارو کردم که یهو با دستش محکم زد به کونم….کونم سوخت…پهلوهامو گرفت و محکم تند تند بالاپایینم کرد
کیرمو گرفته بود و میمالید…داشتم ارضا میشدم که یهو گفت : اااااااه…اااااههههههه…..اااااااااااااااااااااهههههههههههههههههه……
منم هم زمان با اون ارضا شدم…کیرشو سریع دراورد کاندوم برداشت و ۲تایی باهم ابمون اومد…….
بعد بغلم کرد و منو خوابوند روی خودش…دست میکشید تو موهام و بوسم کرد و اروم تو گوشم گفت…هوووووفففف….عالی بود
بعدش دوتایی باهم رفتیم حموم و خودمونو شستیم…
وقتی داشتم میرفتم توی خونه دم در ۱۰ دقیقه بغلم کرد و لبامو خورد….
گفت بازم بیا عشق من….منم بوسش کردم و اومدم خونه

***
به جز اون شب سه بار دیگه باهم سکس کردیم .اینم از داستان اولین باری که کون دادم …

 

نوشته: سامان

یک دیدگاه برای “اولین گی من با عماد

  1. سلام دوستان . با افتخار میگم که گی‌ هستم ( دو طرفه ) و با عشق و علاقه سکس می‌کنم آب کیر هم می‌خورم فقط باید خسیس نباشید … ای دیم:mehdi_p1366 ایمیلم:mehdi_p1366@yahoo.com و kir.gonde20@gmail.com شمارم:9011784635 منتظرتونم میبوسمتون من 22 سالمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>