چهارشنبه‌های سفید

سلام دوستان عزیز

من حمید هستم ٣٣سالمه میخوام داستان خودم رو براتون تعریف كنم

یكى از شب هاى زمستونى كه چهارشنبه‌ بود خونه تنها بودم حوصلم خیلی سر رفته بود در حال نت گردى توى بیتالك در حال سرچ بودم كه به ی آیدى به اسم مصی ادد فرستادم
بعد چند دقیقه جواب داد و بعد از احوالپرسی كم كم با هم آشنا شدیم
اسمش مصى٣٢سالش بود از ادبیاتش خیلی خوشم اومده یكم چت كردیم بعد عكسمو براش فرستادم اونم عكسشو فرستاد
وااااى خیلی خوشكل بود موهاى بلند قد بلند چشماش شهلا لباش گوشتى و خوردنى بود بر عکس اون یکی مصی وزوزی که سگ هم نمیکنتش بگذاریم از هیكلش هر چى بگم كم گفتم با پورن استارهاى فیلم هاى سكسی مو نمیزد بدجورى داغ كردم تمام تنم گر گرفته بود چند تا دیگه از عكساشو فرستادم كه دیگه كامل دیوونم كرد توو دلم گفتم واى میشه من این مصى رو بكنمش دوست داشتم پیشم بود تمام تنشو لیس میكشیدم از انگشتاى پاش تا تا لباش خیلی خوردنى بود وااى الانم كه دارم مینویسم كیرم داره منفجر میشه
در حال چت بودیم كه خواستم بحث سكس رو باهاش باز كنم بهش گفتم من عاشق ناخناى بلندم كه كشیده بشه روو تنم اونم خوشش اومد و كم كم بحث باز شد مصی گفت ناخناى منم بلنده و دوست دارم با همین ناخنا كیرتو بگیرم آخ دیگه داشتم منفجر میشدم ولى به روى خودم نیاوردم تا صبح چت كردیم خیلی خوشحال بودم چون واقعا ازش خوشم اومده بود
دو روز بعد همدیگرو بیرون دیدیم ی دورى زدیم موقع خدافظی نگه داشتم از ماشینش پیاده شد و بوسم كرد دیگه واقعا عاشقش شده بود علاوه بر تن و قیافش عاشقه خودشم شدم
چند روز گذشت یروز داشتیم تصویرى حرف میزدیم وقتى میدیدمش حشرم میزد بالا داغ میشدم رگاى كیرم در حال انفجار بود شروع كردیم حرفاى سكسی زدن بهش گفتم بدنتو ببینم دوربین رو آورد روو سوتینش وای سینه هاش درشت همونى كه آرزوم بود گفتم درش بیار لامصب سوتینشو درآورد وای سینه هاى خوشكلش داشت دیوونم میكرد منم معطل نكردم و شورتمو درآوردم كیرم داشت از راستى میشكست مصی تا كیرمو دید آتیش گرفت خیلی خوشش اومد معلوم بود با كیرم خیلی حال كرده بود همش میگفت جووون بخورم اون كیره كلفت و خوش تراشتو منم گفتم ببینم اون كوس نازتو شورتشو كه دراورد دیدم ی كوس خوشكل و صورتى و تنگ میدرخشید

صداى مصى دیوونه میكرد منو صداش فوق حشرى بود دیگه طاقتمون تموم شده بود گفتم مصی باید ارضا بشی گفت تا آبتو نبینم نمیشم منم كه داشتم هلاك میشدم درنگ نكردم دوربین رو گرفتم روو كیرمو ی تف گنده انداختم رووش و شروع كردم جق زدم وای همینجورى كه داشتم میزدم اون چهره حشریش و كوس خیسش داشت دیوونم میكرد آبم كه پاشید بیرون داد زدم مصیم ارضا شد و شروع كرد داد زدن و ناله كردن باورتون نمیشه انگار واقعى سكس كرده بودیم عالی بود حس تازه اى بود مصی خیلی رووم تاثیر گذار بود همش عاشقش بودم هم تشنه كردنش.

چند روز بعد قرار گذاشتیم و رفتم دنبالش سوارش كردم و رفتیم یجاى خلوت دور دور چهره مصی دیوونم میكرد دستاش توو دستم بود دستاش داغ و سكسی بود یكم یواش كردم سرعت رو شروع كردیم لب بازى وای واى لباش محشر بود اولین بار لباشو میخوردم داغ داغ داغ و گوشتى تمام تنم داغ شد چشماى مصى بینظیر بود از روى شلوارم كیرمو میمالید منم زیپشو باز كردمو كوسش مالیدم یهو بهم گفت میخوامش گفتم چى رو گفت اون كیره خوش تراشتو وای دیگه نتونستم طاقت بیارم زیپ شلوارمو باز كردم كیرم كه حسابی راست شده بود رو درآوردم گرفت توو دستش دستاش داغ بود شروع كرد مالیدن واى داشتم میمیردم گفت میخوام بخورمش گفتم جووون آبم رو چكار كنم گفت میخورمش خم شد و كیره كلفتمو كرد توو دهنش واى دهنش داغ بود تمام جونمو شهوت گرفته بود منم همزمان دستمو از پشت كردم توو شورتش و لاى كون و كوسشو مالیدم خیلی تمیز و نرم بود كوسش پره آب شده بود مصی شروع كرد تندتند ساك زدن و ریز ناله كردن آبم نزدیكه اومدن بود یهو پاشید توو دهنش واى واسه اولین بار بود موقع ارضا شدن اینجورى نعره میزدم یك دقیقه كامل نعره میزدم آیییییی آههههه عالی ساك میزد با دل و جون كیرمو میخورد تا لحظه آخر كه آخرین قطره آبم بیا لباشو رها نمیكرد و همچنان میخورد داشتم بیهوش میشدم بیشرف تمام آبم كه داغ و زیاد بود رو با لذت قورت داد واى مصی رو داشتم پله پله تجربه میكردم بعدش با خودم گفتم واى حمید باید اون كیرتو كه مصى عاشقشه بكنى توو كوسش

 

چند روز گذشت تا بالاخره موقعیت جور شد و آوردمش خونه منم صبح زود بیدار شدم حموم كردم و كیر و كونمو حسابی تمیز كردم ساعت هشت و نیم بود كه اومد درو باز كردم همون فرشته همیشگى بود اولش استرس داشت بغلش كردم آروم شد نشستیم و لباساى بیرونشو درآورد اولین بار بود كه توو خونه و بی استرس كنارش بودم واى بدنش دیوونم میكرد موهاى بلندش لباى حشریش بغلش كردم یكم باهم حرف زدیم و توو چشاى هم خمار شدیم لبامونو نزدیك كردیم و یهو وحشی شدیم لباى همو خوردیم جوووون مثل وحشیا لبای همو میخوریم از جام بلند شدم و ی میز آوردم پاهاش رو گذاشتم رووش میخواستم بردش بشم عاشقه این بودم بردش بشم مصی به قدرى سكسی بود كه همیشه دوست داشتم شاشش رو بخورم
پاهاش كه رو میز بود شروع كردم انگشتاى پاهاش رو لیس زدن واى چه لذتى بود شصت پاشو مثل كیر میخوردم تمام انگشتاى دو پاشو دونه دونه لیس میزدم لای انگشتاشو داشت دیوونه میشد و ناله میكرد یهو از جاش پاشد و گفت بریم روو زمین بازم پیچیدیم به هم گردنشو لیس میزدم گوشاشو میخوردم داشتیم روانى میشدیم سوتینشو دراوردم و سینه هاى خوشكلشو مالیدم تند تند لیسشون میزدم دوتامون هار شده بودیم رفتم پایین شورتشو دراوردم وووووى نمیدونید كوسش چه بوى خوبی داشت بوش مستم كرد خیس بود زبونمو كشیدم لاش روو زبونم پره آب شده بود آب كوسش ژله اى بود زود قورتش دادم دیگه هیچى حالیم نبود مثل سگ كوسشو لیس میزدم وحشی شده بودم بالا تا پایینه كوسشو لیس میزدم مصی ناله هاش روو هوا رفته بود موهامو چنگ میزد پاهاشو دادم بالا و افتادم بجونه كونش سوراخ كونشو دیوونه وار میخوردم لپاشو لیس میزدم ووااى زبونمو میكردم توو كونش پاشد نشست گفت بخواب عوضی اولش انگشتاى پامو لیس زد دراز كشیدم شورتمو كشید پایین كیرم وحشتناك كلفت شده بود مثل فنر پرید توو صورتش قرمز شده بود كیرم رگاش باد كرده بود مصی تا دید دیوونه شد گرفت توو دستاش و تف كرد رووش شروع كرد ساك زدن وحشیانه میخورد داشتم میمردم موهاشو جمع كردم توو مشتم تندتند میخورد پاهامو بردم بالا و كونم لیس میزد واااااى عاشق این بودم كونمو لیس بزنه زبونشو تندتند میكرد توو سوراخ كونم كم كم انگشتشم میكرد تووش چرخیدم رفتم زیرش ٦٩ شدیم صورتم لاى پاش بود كیره منم زیر دهنش كونشو آوردم پایین نشست روو دهنم تمام كون و كوس خیسش روو صورتم بود صورتم خیسه آب كوسش شده بود زبونمو انداختم لای كوسش و كونش و لیس میزدم چوچولش رو مثل پاستیل میمكیدم دیوونه شده بود انگشتامو میكردم توو كونش اونم داشت وحشیانه كیرمو میخورد تخمامو لیس میزد مصی گفت بكن تووش گفتم قمبل كن روو دوتا پاش نشست و قمبل كرد كونشو داد بالا كمرش قوس شد كیره كلفتمو كردم توو كوسش واسه اولین بار واااای نمیدونید چى بود كیرم نمیرفت تووش قلبم تند میزد خوشحال شدم كه مصی كوسش اینقدر تنگه چند دقیقه كشید تا بزور كم كم رفت تووش واى كوسش انگار كیرمو بغل كرده بود تمام حجم كوسش رو كیرم گرفته بود كوسش جاى خالی نداشت بزور جلو عقب میشد داشت آتیش میگرفت كیرم

موهاشو پیچیدم دور دستم و وحشیانه تلمبه میزدم صدام درومده بود و داد میزدم مصی صورتش برافروخته شده بود صداش درنمیاد هم داشت حال میكرد هم یكم درد داشت سرشو برگردوند عقب و نگام میكرد دستمو گذاشتم روو شونه هاشو تندتند جلو عقب میكردم پاهاش دیگه جون نداشت به بغل خوابیدیم از پشت چسبیدم بهش ی پاشو دادم بالا كیرمو كردم توو كوسش و شروع كردم كردن سینه هاشم توو مشتم بود چند دقیقه كردم بعد بلندش كردم رفتیم سمت اپن ی ظرف عسل روو اپن بود كیرمو كردم توو عسل و گذاشتم دهنش چند بار این كارو كردم و كیره عسلیمو لیس میزد بردمش روی اپن خوابید پاهاش رو دادم بالا باز كردم كیرمو كه خیس شده بود كردم توو كوسشو شروع كردم تلمبه زدن دستمم زیر سرش بود پاهاش دور كمرم اوووم خیس عرق بودم مصیم خیس شده بود با سرعت و دیوونه وار تلمبه میزدم دیگه كنترل نداشتم آه و دادمون روو هوا بود یهو مصی ارضا شد و نعره زد تندش كردم زدم زدم زدم تا داشتم ارضا میشدم كشیدم بیرون پاشیدم روو سینه هاش وااااى تمام جونم داشت خالی میشد تمام بدنش آب كیرم بود بغلش كردم و آبمو پاك كردم اومدیم توو هال نشستیم وای هنوز سیر نشده بودیم بازم پریدیم به هم و شروع كردیم لیسیدنه كیر و كوس هم داشتیم از حشر میمیردیم بعد مصی دمر خوابید گفت بكككن تووش اون كیرتو یكم آوردمش بالا كیرمو گذاشتم توو كوسش دوباره دراز كشید شروع كردم تلمبه زدن وای چه صدایی رونم میخورد به كونش تاپ تاپ صدا میداد چند دقیقه تندتند كردم مصی شروع كرد لرزیدن و ارضا شد منم داشت آبم میامد دراوردم و ریختم روی كمرش دیگه جونى برام نمونده بود بهترین سكس زندگیم بود حالا دیگه سكسشم تجربه كرده بودم و دیوونش شده بودم

 

روزها گذشت و عشقمون عمیق تر میشد و دیوونه وار دوسش داشتم همه زندگیم شده بود

گذشت و گذشت داشتیم دیوونه میشدیم چندبار سكس چت كردیم ولى سیرمون نمیكرد توو روزایی كه در به در دنبال مكان بودیم قرار شد بریم خونه خواهره مصی ی صبح رفتیم اونجا خواهرشم اومد ما رو رسوند ی قلیون كشیدیم و خواهرش رفت مصی موهاشو باز كرده بود و ی آرایش داغ هم كرده بود ی كفش پاشنه بلند پاش بود وقتى راه میرفت كونش قمبل میشد داشت دیوونم میكرد میخواستم جلو خواهرش جرش بدم كثافتو
مانتوشو درآورد ی تاب قرمز تنش بود سر پا كه بود منم فورا بلند شدم بغلش كردم لبای همو خوردیم لبای داغشو گوشا و گردنشو لیسیدم مصی دیگه طاقت نداشت نشست جلو پام شلوار و شورتمو دراورد كیرم مثل چوب شده بود گرفت توو دستاش و كرد توو دهنش زبون داغش كیرمو داشت قورت میداد عقب عقب رفتم نشستم روو مبل كیرمو بی مهابا میخورد پامو گرفتم بالا زبونشو انداخت لاى كونم و لیس میزد روى ابرا بودم زبونش توو سوراخ كونم بود گرفتمش انداختم روو مبل شورتشو دراوردم كوسش تاپ تاپ میكرد مجال ندادم و كوسشو كردم توو دهنم لیس میزدم دهنم پره آب شد كونشو میخوردم و بو میكردم دهنم دیگه بیحس شده بود آوردمش پایین دراز كشیدم اومد روى كیرم نشست كیرموگرفت دستشوگذاشت روى سوراخ كوسش و یواش نشست و كم كم كیرم رفت تووش شروع كرد بالا پایین ولى اینقدر تنگ بود كه خیلی سخت میرف تووش انداختمش زمین قمبلش كردم كیرمو تف زدم كردمش توو كوسش تا ته زدم تووش مصی داشت زوزه میكشید فقط میگفت بكن بكن بكن جرم بده صداى تلمبه هام پیچیده بود توو خونه عرق ازمون میچكید منم وحشی شده بودم جورى تا ته میكردم تخمام میكوبید به كونش دمر شد و شروع كردم به كردن چند دقیقه تلمبه زدم مصیم ارضا شد و ناله میكرد آی و اوخش بلند شد و منم داشتم از ارضا شدنش لذت میبردم برگشت روو به من كیرمو گذاشتم تووش میكردم میكردم ناله هامون فضا بود داشتم ارضا میشدم مصی با صداى لرزانش گفت بریز دهنم لحظه ارضا شدنم بلند شدم و آبمو پاشیدم توو دهنش و روو سینش آبم با جهش زیاد میپاشید دهنش پر شده بود آب سینشم با دست برداشت و گذاشت دهنش پاهام میلرزید تمام شیرمو كشیده بود.

 

نوشته: حمید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*