سکس گروهی با اکرم خانوم و خواهراش

وارد سالن خانه شدم…

 

دیدم سه نفر خانم چاق وبا هیکل درشت با مانتو و بدون روسری کنار هم روی مبل بزرگ نشته اند اکرم خانم را شناختم ولی دو نفر دیگر از خانم ها را نشناختم. به همگی سلام کردم و برگشتم تا ببینم راحله خانم کجاست که اکرم خانم صدای بلند من را صدا زد و گفت سی سی آقا کجا بفرمائید بشنید. من دوباره برگشتم روی یک مبل تک نفره نشستم و به فکر فرو رفتم آخه قرار ما این نبود قرار بود من، راحله و اکرم خانم باشه این دو خانم ناشناس کی هستند و واسه چی آمدن نمی دانم چرا دلم بدجوری شور می رفت تو این فکر بودم که راحله خانم با سینی چای وارد سالن شد و گفت چرا ساکت هستید بعد
روشو به من کرد و گفت سی سی آقا معرفی می کنم هانیه خانم و فاطمه خانم و اکرم خانم را که می شناسی بعد رفت به طرف اکرم خانم چای واسه اون خواهرهاش چای داد و چای آخری را به من و از سالن بیرون رفت و دیگه هم نیامد . اکرم خانم به من گفت سی سی آقا این خانم ها خواهران من هستند با هاینه تنی هستم ولی با فاطمه ناتنی، من یه نگاهی به خواهرهاش کردم دیدم هاینه خیلی شبیه خودش است ولی فاطمه کمی زشت و رنگ چهره اش هم تیره تر از آنها بود.

 

چون هر سه روی مبل نشسته بودند و حتی وقتی من وارد شدم بلند هم نشدند دقیقا نمی توانستم از وضع هیکلشان باخبر باشم. تا اینکه بعد از چند سوال و جواب اکرم خانم از جاش بلند شد و به خواهرهاش هم اشاره کرد اونها هم از جاشون بلند شدند. (اکرم خانم زنی است دههاتی با چهره متوسط و قد کوتاه و کون گنده) هر سه تاشون به طرف من آمدند و یک دفعه به من حمله ور شدند خواهرهاش منو گرفتند و روی زمین خواباند بعد اکرم خانم شلوار و شورتشو پایین کشید و روی من نشست و کون سیاه و بزرگش را روی صورت من گذاشت و به من گفت الاغ به من گفتی فاحشه حالا از این سوراخ کون انی من بخور تا حالت جا بیاد من بهت نشان می دهم که فاحشه کی هست و شروع کشیدن کونش روی صورت من با اون کون بزرگش داشت منو خفه می کرد. راحله خانم با صدای داد و بیداد من وارد سالن شد منو که تو اون وضع دید داد زد اکرم چیکار داری می کنی که فاطمه خانم منو ول کرد دوید سراغ راحله راحله پا به فرار گذاشت ولی پاش به یه چیزی گیر کرد و با کله ولو شد رو زمین و فاطمه پرید روش فاطمه خانم هیکل بزرگی داشت و راحله خانم زیاد نتوانست مقاومت بکنه و زیر فاطمه خانم ماند راحله خانم دوباره خواست بلند بشه که فاطمه خانم با یک مشت محکم صورت راحله کوبید راحله به زمین افتاد و از خود بیخود شد و این به فاطمه خانم فرصت داد تا سریع لخت بشه و فقط کرست تنش ماند.

 

فاطمه خانم هیکل بدریختی داشت، پستان های بزرگ آویزان، شکم پر چرب آویزان، کونش از مال اکرم خانم گنده تر کسش پر مو موهاش آنقدر زیاد بود که از پست سر و لای کونش موهاش کاملاً مشخص بود. فاطمه خانم وقتی لخت نشست روی راحله خانم و کون گنده شو گذاشت روی صورت او و شروع کرد بمالدین سوراخ کونش روی صورت راحله خانم بعد مدتی راحله بهوش آمد خواست بلند بشه ولی فاطمه خانم نگذاشت و دوباره با مشت محکم به شکمش کوبید. راحله ناله ای کرد و دوباره از شدت درد بیهوش شد. اکرم خانم که راحله خانم را تو اون وضع دید به فاطمه خانم گفت خواهر تو که آنرا کشتی کمی یواشتر اینها سوسول هستند طاقت مشتهای تو را ندارن تر بخدا کمی آرام باش. فاطمه خانم فقط یه باشه گفت و بکارش ادامه داد. راحله خانم دوباره کمی بهوش آمده بود ولی از درد داشت به خود میپیچید . من خواستم بلند بشم تا راحله خانم کمک بکنم ولی اکرم خانم و خواهر هاینه خانم نگذاشتند. هانیه خانم که دید من زیاد تقلا می کنم با مشت محکم به روی کیرم کوبید. درد ناگهان تمام بدنم را گرفت. بعد هانیه خانم کمر و زیپ شلوارم را باز کرد و با شورت و شلوارم باهم درآورد. هانیه خانم تا کیرمو دید با خنده به اکرم خانم گفت ببین اکرم کیرش چه گنده است من تا بحال همچین چیزی ندیده بودم .

 

خایه هام داشت بشدت درد می کرد تو همان وضع هاینه خانم کیرم را بدستش گرفت و خم شد و تمامی کیرمو تو دهنش فرو برد و شروع به مک زدن کیرم کرد. هانیه خانم هنوز لخت نشده بود ولی بنظر می رسید که هیکلش چیزی شبیه خواهرش فاطمه خانم باشه . من هرچه سعی می کردم خودم را از زیر اکرم خانم خلاص بکنم نمی شد. اکرم خانم کونش را محکم به صورتم چسبانده بود و سوراخ کون و کسش به صورتم و دهانم می مالید. مرتب تکرار می کردم بخور تا سیر بشی از کون انی من بخور آلان یک هفته میشه کونمو نشستم تا بدم تو بخوری. اتفاقاً راست می گفت کونش بوی افتزاحی می داد، دیگه کم مانده بود بالا بیارم من دیگه به التماس افتادم قربون صدقه اش می رفتم تا منو ول بکنه ولی اکرم خانم بی خیال بود و مرتب داد می زد تو به من گفتی فاحشه الاغ به من گفتی من فاحشه خوبی میشم آلان کونت پاره می کنم تا بفهمی با کی طرف هستی. من گفتم حالا من گفتم معضرت می خواهم با راحله خانم چیکار دارین آنرا ولش بکنید. هنوز هاینه خانم کیرم را می خورد ولی از شدت درد کیرم راست نمی شد رسماً خانمها داشتند به ما تجاوز می کردند. هانیه خانم در حالی گیرم را ساک می زد با دستش خایه هامو فشار می داد. خایه هام بشدت درد می کرد. به هانیه خانم گفتم تربخدا فشار نده بدجوری درد داره و لی هانیه خانم اصلاً توجهی نمی کرد. به هرحال یه نیم ساعتی من و راحله مورد تجاوز 3 زن دهاتی قرار گرفتیم. اکرم خانم دیگه خسته شده بود به هاینه گفت که بیاد روی من ، تا اکرم خانم از روی من بلند شد من تلاش کردم خودمو از زیرش بلند بکنم که هانیه یک مشت محکم تو چانه من خواباند من دیگه چیزی نفهمیدم.

 

وقتی بهوش آمدم دیدم هاینه خانم کونشو روی صورتم گذاشته و داره کسشو روی صورتم میماله. هاینه خانم کاملاً لخت شده بود اون کسش مو نداشت و بدنش روشنتر و تمیز تر از اکرم خانم بود. خوردن کس هانیه خانم بهتر از اکرم خانم بود. من تو فکر تمیزی کس هانیه خانم بودم که یهو احساس کردم به صورتم داره آب ریخته میشه کمی از آب تو دهنم رفت مزه اش شور بود که متوجه شدم هانیه خانم داره روی صورتم شاش می کنه خیلی ناراحت شدم داد زدم چیکار داری می کنی و خواستم بلند بشم، هانیه خانم دوباره یه سیلی محکم تو صورتم کوبید. وای باز سرم گیچ رفت ولی بیهوش نشدم احساس کردم گنجیشک ها دارن اطراف سرم می چرخن. ولی متوجه میشدم که هانیه خانم داره یه مقداری میشاشید بعد کسشو روی صورتم و دهنم می مالید اون چند باری این کار کرد بعد از روم بلند برگشت کیرمو دستش گرفت پشتش به من بود من برگشتم به راحله نگاه دیدم وضع اون از من بدتره اون هم لخت شده بود و اکرم خانم داشت کسشو می خورد و فاطمه خانم هم داده بود تا راحله کسشو لیس بزنه ، راحله وقتی از این کار امنتاع می کرد یک سیلی محکم می خورد و دست از اعتراض بر می داشت و به کس و کون خوردن فاطمه خانم ادامه می داد.

 

بعدا صحنه افتزاحی بود. از بس هانیه کیرمو ساک زد تا کیرم کاملا سفت و شخ شد دیکه هانیه فرصتو از دست نداد و نشست روی کیر من و کیرمو توی کس فرو کرد و شروع به تلمبه زدن نمود. وای چه تلمبه ای می زد راستش من از این کار هانیه خوشم آمد. هانیه در حالی که بشدت تلمبه می زد ( یعنی روی من خودشو بالا و پایین می کرد) با صدای بریده بریده گفت الاغ نریزی تو کسم وقتی دیدی داره آبت می آیاد به من بگو تا آب کیرتو بخورم و ادامه داد اگی توم بریزی اگه ندیدی من آب کیرتو بخورم همینجا خفت می کنم. من از ترسم گفتم باشه و دیگه به چیزی فکر نکردم و مشغول حال با هانیه خانم شدم. هانیه خانم دید که من از سکس با اون حال می کنم خودشو روی من انداخت و شروع کرد به لب گرفتن ازمن، من دیگه هیچ اعتراضی نمی کردم و گذاشتم تا هر کاری دست داره بکنه. اکرم خانم که دید هانیه خانم داره با من سکس می کنه آمد پیش هانیه گفت به من هم می دی از آب کیرش بخورم. هانیه چیزی نگفت اون حسابی داشت با من سکس می کرد، یواش یاش من احساس کردم که دارم ارضاع میشم به هانیه خانم گفتم آبم داره میاد، که یکدفعه از روم بلند شد کیرمو از کسش درآورد روی کیرم خم شد و شروع کرد مک و ساک زدن کیرم اکرم خانم هم که پیشش بود گاهی کیرمو به اکرم خانم می داد.

 

بعد چند دقیقه من ارضاع شدم و اکرم خانم و هانیه خانم از آب کیرم مستفیض شدند. هر دو آب کیرمو مثل اینکه خوردنی می خورن داشتند می خوردند حتی بگذاشتند یه قره از آب کیرم حیف و میل بشه همه شو نوش جان کردند. دیگه داشت حالم بهم می خوردن من بی حال رو زمین افتاده بود و نای بلند شدن اصلاً نداشتم، اکرم و هاینه خانم هر دو سراع فاطمه خانم و راحله رفتند. راحله هم نای بلند شد و اعتراض کردن نداشت مثل من بی حرکت رو زمین دراز کشیده بود و فاطمه کونش روی صورت گذاشته بود و داشت کسشو به دهان راحله می کشید. همینطور داشتم به راحله نگاه می کردم دیدم صورت و موها و زمین اطراف راحله خیس بود متوجه شدم که فاطمه خانم روی صورت راحله شاش کرده بود. صحنه بسیار مزخرفی بود. دیگه کار سه تا خواهر با ما تمام شده بود فاطمه خانم هم از روی راحله شد و راحله هیچ تکان نمی خورد فکر کردم ان نای بلند شدن را نداره. اکرم، هانیه و فاطمه لباس پوشیدن تا بروند ولی قبل رفتن ما را تهدید کردن اگه از ماجرا چیزی به کسی بگیم، دخل ما را خواهند آورد من و راحله هم قول دادیم به کسی چیزی نگیم…

 

 

نوشته: سی سی لخته