سکس در نهایت ترس

تاریک | روشن

اون روز خيلي حالم خراب بود چندتا از اون داستاناي سكسي خونده بودم بقول معروف خيلي مست شده بودم راستي نگفتم من ارش 18 ساله بچه مشهدم يك دوس دختر دارم اسمش ساراست يك سال و نيم ازم كوچيكتره دختري سبز لاغر با سايز سينه هاي 50 با كوني قلنبه بقول معرف كردنش هميشه ارزوي من بوده از پشت تلفن بيشتر اوقات در مورد سكس با هم صحبت ميكنيم تا اينك همون روز ساعت 9 صبح بود كه تلفنم به صدا در اومد ديدم اره خوده جيگرشه گوشي رو برداشتم شروع كردم به صحبت كردن تا اينكه بهم گف امروز برم خونه داداشه و همينو كه گف با خودم خيلي حال كردم اما چون راهش تا خونه ما خيلي دور بود از خودم نميديدم تنها برم و چون بار اولي بود كه ميخواستم برم يكم ميترسيدم خلاصه بهش گفتم كه بهش خبر ميدم بعد از اون زنگ زدم به ارمين دوستم بهش گفتم ميخوام برم دوست دخترم رو ببينم اون گف نمياد من هم بقول معرف يكم كون گشاد ديگه منصرف شدم تا اينك زيدم دوباره بهم زنگ زد وازم خواهش كرد كه برم پيش و باهم يكم كل كل كرد منم كه دوس نداشتم كم بيارم پاشودم و تصميم رو گرفتم حاضر شدم و به زيدم زنگ زدم كه دارم ميام

خلاصه زياد به خودم نرسيدم همون جور خاكي پاشدم و رفتم به ديدار جيگر جون از تو راه گشنگي عجيبي بهم دست داده بود اخه از صبحش هيچي نخورده بودم خلاصه سرتون درد نيارم رفتم چندتا اتوبوس عوض كردم تارسيدم جاي خونشون خونشون جاي يك روستا بود و از لحاض امنيت بالا بهش زنگ زدم اومد بيرون باهم سلام احوال پرسي كردم بهتون بگم كه مثل سگ ميترسم چون واقعا جاي ساكتي بود توي حياد منو نگه داشت و بهم گف دوسپسر ابجيش و ابجيش خونه اند سوتي ندم منم تا اينو شنيدم شاش تو كونم السكا شد باخودم گفتم اين يك تله اس اما دوباره گفتم ريسك ميكيم الكي بهش گفتم كه دوستم محسن هم اومد بيرون واسه خودش داره چرخ ميزنه اونم باور كرد رفتم خونه اقا چشم بد نبيني يك مرد هيكلي چهار شانه قدش از من 3سانت بلند بود اما من پشتش وايمستادم گم ميشدم خلاصه ابجيشم از خودش كم نمياورد خلاصه استرس يكم قاطي شده بود رفتم بيش زيد ابجيش نشستم امسمش بهزاد بود و سارا هم اومد كنار من نشست من بهش گفتم تشنمه اونم دمش گرم رفت يك اب تگرگي برام اورد خوردم بهزاد رو به من كرد وگفت شما ميرن اون اتاق يا ما بريم من خوب حال كردم با پروي گفتم ما ميريم با اين حرف بهزاد فهميدم كه تاز اومده من و سارا رفتيم اون خونه سارا در قفل كرد و منم رفتم جولوي اينه شروع كردم خودم جمع جور كردن كه سارا اومد كنارم

من با خودم گفتم حالا نكن پس كي بكون بغش كردم فشارش دادم اومدم روي صندلي نشستم بهش گفتم بياد بشينه اومد رو پاهام نشست منم از فرصت استفاده كردم بهش گفتم ميخواي يكم باهم حال كنيم اونم گفت نه اصلا حال اين كارا رو نداره اين كلا خواصيت دختراي كه اولش يكم ناز كنن منم دس بردار نبودم يكم قربون صدقش رفتم بهش گفتم عزيز ميخوام سينه هات رو ببينم اونم به راحتي پيراهن تنش رو داد بالا تا داد بالا ميخواست ابم بياد دست زدم بهشون چقدر نرم باحال بودن ازش خواستم تاشلوارش رودر بياره ميگف نميخواد منم دستش رو گرفتم بزور گذاشتم روي كيرم ديدم كمكم خانوم يخش باز شد داشت با زيپ شلوارم ور ميرفت كه من كار براش اسون كردم زيپ كشيدم پاين كير13 سانتيمو بيرون اوردم اونم اولش فقط باسرش بازي ميكرد ديدم كمكم برام داره جرق ميزنه تو اين هنگام منم بيكار نبودم داشتم سينهاش و لاله گوشش وگردنش رو ليس ميزدم صداش كم كم بلند شد از خواستم كه كيرمو ساك بزنه اونم بدون هيچي ممانعتي اين كار رو برام ميكرد فقط سرش رو كرده بود تو دهنش يكم كه پاين ميرفت حالش بهم ميخورد من از ته كيرم گرفتم و چند بار زدم تو صورتش از اين كار من خوشش ميومد منم هي تكرار ميكردم دوباره شروع كرد به ساك زدن اينبار تند تر انجام ميداد زياد وارد نبود اما به هرحال بد نبود

من بهش گفتم سرش رو مك بزنه اونم اين كار رو برام كرد ديگه نوبت من بود ديگه ميخواستم كس جيگرش رو ببينم منم تا اون موقع كس رو از نزديك نديده بودم اول ازش اجازه گرفتم اونم سرشو تكونداد دستام داشت ميلرزيد گرماي كسش خوب احساس ميشد دكمه شلوارش رو باز كردم كشيدم پاين از رو نافش ليس زدم تارسيدم جاي شرتش با دندونام شرتش رو كشيدم پاين چه كس خوشگي بود قشگ تراشيده صاف شده بود منم مثل اين كس نديده ها افتادم به جونش دستم بردم لاي پاهاش چقدر ليز مرطوب بود با زبونم شروع كردم سر كسشو به ليس زدن با زبونم كم كم بردم ريسيدم به چوچولش خوب احساس ميشد صداي اه اه بلند شد منم شهوتي شدم و شروع كردم به بيشتر مالوندن با دستم از لبه كسش ميكشيدم تا پاين اونم خيلي داشت حال ميكرد پاهاشو از هم باز كردم و رفتم لاي پاهاش پاهاشو بست و سر من هم رو كسش ومشغول ليس زدن طوري كه نفس زدن برام مشكل شده بود سرم رو اوردم بيرون عرق شديدي كرده بودم كيرم هم نيمه خواب بود دوبار زدم به كسش بعد پاهاشو بستم يك تف انداخت بين پاهاش قشنگ ليز شده بود بعد كيرم اوردم جلو برام يكم ساك زد روش دراز كشيدم طوري كه اون روش به من بود و من رو اون لاپايي داشتم ميزدم كه هي به من ميگفت اروم تر بزنم من ديوانه وار بين پاهاش ميزد كيرم هم هي ميخورد به لبه كسش بهش ميگفتم كه مواظب باش نره تو اونم كم كم داشت حال ميكرد سرو صورتم پر عرق شده بود در حين تلنبه زدن هي سينه هاشو ميمالوندم و با لاله گوشش ور ميرفتم گردنش رو ليس ميزدم خيلي داشتم حال ميكردم كه سارا خوشگله صداش در اومد اه اه اه همين طور هي بلندتر ميشد ديدم سارا داره ارضا ميشه با خودم گفتم بزار طولش بدم دست از تلنبه زدن برداشتم 3 دقيقه بود كه من داشتم تلنبه ميزدم هنوز ابم نيامده بود شك كردم من هرقت جرق ميزدم ابم تو40 ثانيه ميامد چطورشده بود ايندفعه اينجوري شده بود خلاصه ديدم خود سارا هي زير من خودش رو عقب جلو ميكنه دستاشم كه توي دستاي من گره خورده بود

ديدم صداش در اومد ارش خودتوبالا پاين كن ديگه من ديدم نامردي اگه بهش حال ندم دوباره شروع كردم به تلنبه زدن بعد چند ثانيه ديدم دوباره صداش در اومد اين دفعه كيرم رو جاي كه جا داشت فشار ميدادم تو سرعت اين كارم زياد كرد كه ديدم سارا يك لرز كوچيكي به خودش دادو ديگه صداش در نيامود چشماشو بست وشل شد نترسيد نمرد ارضا شد…….. لب هاشو به گردنم ميكشيد فهميدم ارضا شده پاشدم كيرم از بين پاهاش كشيدم بيرون ديدم كسش خيس خيسه با دستم باكسش ور رفتم ديدم زياد خوشش نمياد كنارش دراز كشيدم ديدم که خودم هنوز ارضا نشدم بعد از چند دقيقه که داشتم باهاش صحبت ميکردم که ديدم بله خانوم هنوز هم بدش نمياد سکس داشته باشه دستش رو اورده بود داش با نافم بازي ميکرد من هم بقلش دراز کشيده بودم داشتم سوال هاي در مورد سکس ازش ميپرسيدم مثلا ازشب اول قبر ….نه اشتبا شد شب اول ازدواج اينا خدايش هم بارش بود همشونو جواب ميداد خيلي داشتم حال ميکردم به خنده بهش گفتم دوس داري بخوريش اولش نفهميد بعدش با اشاره منظورم رو فهميد بهم گف هيچي نگفت وبدون برو برگرد سرشو نزديک کيرم برد و شروع کرد برام به ساک زدن البته نه تا ته بخوره فقط سرشو ميخورد بعد از 1 دقيقه شروع کرد برام به جرق زدن شک کرده بودم تا حالا اينقدر ابم نشده بود دير بياد اما به هرحال اخر دليلش رو ميگم بعد از يکم خايه ماليش اجازه داد تا سر کيرم رو بکونم تو کونش البته اونم رو حساب خواهرش که اون اوتاق داشت از کون ميداد

از صداش معلوم بود اقا اينو بگم خم شد به صورت خوابيده به شکم پاشو يکم داد بالا قشنگ سوراخ کونش باز شد من به پهلو بودم يکم کرم مرطوب کننده ي صحت زدم دم سوراخ کونش و کيرم شروع کردم به جا کردن مواظب بودم نره تو کسش اخه دختر بود اقا هر کار کردم بره تو نرف به صورت سگي در اومد و با کمترين فشار رفت تو هي جلو ميرفت که کيرم تا ته نکنم تو بعد من از شانه هاش عين تو فيلم سوپر گرفتم و کيرم رو تا کمر دادم تو صداش در اومد من عقب جولو ميرفتم اون اه اه اه ميکرد خلاصه ديدم کم کم داره ام مياد کيرم رو از تو کونش در اورد و جرق زدم بعد ? دقيقه ابم اود و ريخت رو سينه هاش

نوشته: آرش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top