سکس خارج از نت

تاریک | روشن

سلام.من سحر 27 ساله از تهران هستم متاهلم و شوهرم 30 سالشه و تو ایران تور لیدره اون نمیتونه منو ارضا کنه چون خودش خیلی زود ارضا میشه و بعدشم بیخیال من میشه…من عاشق سکس و ارضا شدنم و تقریبا هر روز به چت روم ها میرم و سکس چت میکنم و چند بار تو روز خود ارضایی میکنم.
توی چت با چند نفر آشنا شدم و یاهو آیدیمو بهشون دادم ولی با یکیشون به اسم سعید که یه مرد 40 ساله بود هر روز چت میکردم .بعد از یه مدت ازم خواست باهاش برم بیرون ولی من واقعا میترسیدم و از طرفیم دلم نمیخواست بیرون از نت با مرد دیگه ای باشم…ولی بعد از چند ماه و اصرار کردن تونست مخمو بزنه…تو یکی از روزایی که شوهرم سفر بود سعید منو به یه نهار دعوت کرد و منم با کلی استرس قبول کردم….
 
ساعت 12:30 میدان ولیعصر قرار گزاشتیم و به رستوران رفتیم و با هم آشناتر شدیم.من بهش گفتم واسه دوست شدن باهاش بیرون نیومدم و فقط دلم میخواد یه بار سکس درست و حسابی رو تجربه کنم و سعید هم از خدا خواسته قبول کرد.
و برای فردا شبش قرار گذاشت که منو به خونه مجردیه یکی از دوستاش ببره …از یه طرف میترسیدم و از یه طرفم نمیخواستم خونه خودمو یاد بگیره پس قبول کردم…اون شب با خودم کلنجار رفتم که برم یا نرم ولی آخرش گفتم بزار یه بار امتحان کنم…
صبح روز قرارمون زنگ زد و کمی حرف زدیم و گفت واسه شب آماده بشم …منم از ساعت 2 اینا شروع کردم به خودم رسیدم…رفتم حموم موهای کسمو زدم. اومدم بیرون موهامو صاف کردم بعدشم ناخنامو لاک زدم و لباسامو اماده کردم .
ساعت 6:30 که شد گفت داره میاد دنبالم منم آدرس میدون نزدیک خونمو بهش دادم که بیاد اونجا واسه اینکه نفهمه خونم کجاست بهش گفتم تا اونجا نیم ساعت راه دارم که برسم ولی در اصل 5 دقیقه ای اونجا بودم….
 
وقتی رسیدم سعید اونجا بود سوار ماشینش شدم و راه افتادیم تو ماشین همش به هیکلم نگاه میکرد و گاهی دستشو میکشید رو پاهام .خونه طرفای فرحزاد بود حدود ساعت 8 رسیدیم. در کوچه رو باز کرد رفتم تو با اینکه استرس داشتم ولی شهوتی هم بودم اونم اومد تو و در رو بست از پله ها بالا رفتم و همینطور که بالا میرفتم میشنیدم که داره میگه جوووون چه کوسی گیر آوردم…بالای پله که رسیدیم گفت قراره من بکنمت آره؟ منم گفتم آره عزیزم اومدم بخوابم زیرت… اونم با یه حالت شهوانی بهم نگاه کرد و موذیانه خندید .در خونه رو باز کرد و رفتیم تو اونم کاملا حشری بود…
تا در رو بست منو به در چسبوند و خودشو بهم مالید و سرشو آورد جلو و لبامو بوسید و لیسید و کم کم شروع کرد ازم لب گرفتن وای که چه حالی داشتم …شالم رو که از سرم افتاده بود کشید و پرت کرد اونطرف…بعد دکمه های مانتومو باز کرد و دستاشو از روی چونه و گردنم گذاشت و به سمت سینه هام کشید اااااه لبامو ول کرد و شروع کرد به لیسیدن گوشها و گردنم و در همین حال که دستاش رو سینه هام بود و از روی تاپم میمالیدشون کم کم منو چند قدم عقب عقب برد تا به کاناپه رسیدیم و صورتشو از گردنم جدا کرد ازم یه لب کوچولو گرفت…مانتومو کامل در آورد دستشو برد پایین و دکمه شلوارمو باز کرد و زیپمو کشید پایین دستشو برد تو و از رو شرت کسمو گرفت تو دستاش و یه فشار کوچیک داد و یه کم انگشتشو لاش کشید…
 
واااییی اینکه انگشت یه مرد غریبه لای کس آدم باشه عجب حسی داشت…منم تا اونجا کلی لذت برده بودم و حالا که دستاش رو کسم بود و منم شورتمو خیس کرده بودم…تاپمو در آوردم و شلوارمو آروم کشیدم پایین و نشستم رو کاناپه و همونطور که جلوم ایستاده بود دستمو گزاشتم رو کیرش و یه کم مالیدمش راست شده بود و خیلی سفت بود…کمربندشو باز کرد و زیپشو کشید پایین منم که دیگه روم باز شده بود و حشری هم بودم شرتو شلوارشو با هم کشیدم پایین…
وااااییی عجب کیری بود سرش حسابی قرمز شده بود و رگهاش زده بود بیرون با زبونمو کشیدم روش اووووم… چشماشو بست و منم شروع کردم به خوردن کیرش سرشو حسابی لیسیدمو میک زدم وایییی…زبونمو کشیدم روی کیرش و رگهای کیرشو لیسسس زدم اووووووف چه داغ بود آب کسم حسابی راه افتاده بود و شرتمو خیس کرده بودم با یه دست تخماشو میمالیدم و با یه دست دیگه شرتمو کنار زدمو انگشتمو کردم تو کس خیسم و مالیدمش و کیر سعید رو میخوردم گذاشته بودمش تو دهنم و لبامو دورش سفت کرده بودمو تند تند براش تو و بیرون میکردم اووووم داشتم کیر یه غریبه رو ساک میزدم خیلی حال میداد….بعد از چند دقیقه نشست کنارم و من نشستم پایین پاش رو زمین و همچنان واسش ساک زدم و زیر تخماشو لیسیدمو واسش خوردمشون…
بعد جاهامونو عوض کردیم و اون اومد پایین پام دستشو کشید رو کسم و چند بار روش ضربه زد .شرتمو در آورد و شروع کرد به لیسیدن کسم…لاشو باز کرد و چوچولمو میک زد
حسابی انگشتشو میکرد تو کسم و میچرخوند و بالای کسم رو زبون میزد و آبمو میخورد و منم میگفتم:بخووووورش سعید جووون .واسم بخورششششش
کسم در اختیارته باهاش حال کن عزیزززم
آب کسم تا روی سوراخ کونم هم ریخته بود سعید هم پاهامو برد یه طرف و کونمو آورد جلوی صورتش و سوراخشو لیسید و انگشتش رو کرد توی سوراخ کونم و توش بازیش داد… حسابی منو از حال برده بود چشمامو بسته بودم و لذت میبردم .
 
بعدش سعید کس و کونمو بوسید و بغلم کرد و بردم تو اتاق خواب و گذاشت پایین و رفت دراز کشید منم رفتم بالای سرش ایستادم و آروم با کسم نشستم رو دهنش و اونم دوباره برام کس لیسی کرد تمام صورتش خیس شده بود …وای که چه حالی میکردم و آااااه و ناله ای راه انداخته بودم اوووووف….بعد از چند دقیقه بلند شدم و با کس نشستم رو کیرش اااااااخ وااااییییی کسم سوووخت کیر بلند و کلفتش خیلی داغ و سفت بود با همه و جودم ناله ای از لذت کشیدم و شروع کردم پریدن رو کیرش آآآییی. اونم دستاشو برد پشتم و سوتینمو در آورد و سینه هامو گرفت و نوکشونو مالید و بعدشم گذاشت تو دهنش و واسم خوردشون. سینه هام سایزشون80 و خیلی خوش فرم و نازن..و اونم حسابی ازشون استفاده کرد…
بعد از رو کیرش بلند شدمو واسش قنبل کردم کوسم از پشت حسابی زده بود بیرون و اونم بهش رحم نکرد همه کیرشو یجا کرد تو کسم شروع کرد به تلنبه زدن و انگشتشم میکرد تو سوراخ کونم و به کونم ضربه میزد….منم آااااه میکشیدم و ناله های شهوتی میکردم اوووووووه .کم کم آبش داشت میومد و از کوسم کشید بیرون و منم سریع برگشتم و گفتم بریزه تو دهنم و رو سینه هام …اوووووووووف آبش محکم پاشید بیرون و رو صورت و سینه هام ریخت عجب آبکیر خوردنی بود و منم با انگشتام آبشو جمع کردم و گزاشتم دهنمو باز ریختمش بیرون بعدم کیرشو گرفتمو سرشو واسش لیسیدم اونم منو بوسید و بعد از چند دقیقه دراز کشیدن رفتیم خودمونو تمیز کردیم و بعدش از خونه رفتیم بیرون و رفتیم رستوران شام خوردیم و از همدیگه تشکر کردیم و بعدشم منو همونجا که سوار کرده بود پیاده کرد و البته اونموقع شب مثلا نگران تنها بودنم بود ولی راضیش کردم بره ومنم 5 مین بعدش خونه بودم… نمیدونم قرص خورده بود یا چی ولی خیلی حال کردم آبش دیر اومد…از روز بعدم دیگه جوابشو ندادم و این تنها سکسم باهاش بود که البته عالی بود و اونم بعد از یه مدت بیخیالم شد
 
ببخشید اگه طولانی شد….امیدوارم با حفظ شخصیت نظرتون رو بدین….
نوشته: سحر جووونی

1 دیدگاه دربارهٔ «سکس خارج از نت»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top