یه شب پر از شهوت

سلام من اسمم یلداس عاشق سکسم فقط دوس دارم برم به یکی کوس و کون بدم الان هم کوسم خیس خیسه … از خودم بگم سینه هام 95 قدم 167 خوش هیکل

یه روز یه مهمونی دعوت شدم رفتم حموم به خودم رسیدم لباسم و ارایشم ام کردم به شورت مشکلی لامبادا پوشیدم لباسم هم دکلته بود ولی اگه باهاش یه کم دولا میشدم کوسو کونم میزد بیرون ..
تاکسی امد رفتم سوار شدم راننداش یه پسر جون بود از این جوجه تیغیا دکمه های مانتو باز کردم دیدم داره نگاه میکنه از آینه منم کرمم گرفت وستمو بردم سمته سینم مالیدمش بعد با زبونم رلبم و خیس میکردم بعد یه کم لم دادم رو صندلی پاهامو باز کردم شروع کردم کوسو مالیدن یه دستم هم به سینم بود دیدم پسره از اینه میخ شده بهم زیره لب
میگه : جوووون
فکنم داشت جق میزد منم حشرم زده بود بالا میمالوندم کوسمو
میگفتم : آاآااااااااخخخخخ اوومم کوسم
ایفقدر مالیدم که یه دفعه لرزیدم که جیغ زدم
گفتم : ااااااهههه کاش ککیییییررررر بوود اااوووففف
یه دفعه صداش در امد
گفت : ااااخخخخخ جنده گایدمت ااااخخخخ امدددد ااااه کیییرمم تووووو کوووسسستتت جنننندههه
گفتم : قربونش بشششششم منننن ججججججوووون
گفت : واسم بکنمت ؟!
گفتم : جوووونن ککاش میشود ولی نه …..
بعد رسیدم خودمو مرتب کردم رفتم داخل
یه دفعه دیدم یکی از موشت بغلم کرد کیرشو چسبونده بود به کونم منم کونمو قر میدادم
گفت : جنده کجا بودییی
گفتم : یه جا خوب
گفت : نکونمت شانس آوردی

 
یه نیش خند زدمو رفتم تو اتاق شورتم و در آوردم رفتم بیرون چراغا خاموش بود رفتم پیش یه پسره که داشت میرقصید که کلی مالوندم حشری شده بود باز که یه دفعه بین جم سینمو مالوندن اهههههه میکشیدم دره گوشش
رفتم بعد تو اتاق دراز کشیدم سینمو میمالوندم که در اتاق واشد یه پسره امد تو نشست رو صندلی به دیدن من .. اروم سینمو در اوردم مالوندم
گفتم : اووم اااخخخ
پاشد امد سمتم از شلوارش کیرشو در اورد یه تف انداخت سرش گذاشت لا سیمنم
گفت : ااوف چه کسی هستی میگامت
منم میگفتم :بگام فقققط بکننن منممو
گفت : برگرد قنبول کن تا بهت بگم
قنبول کردم سینمو از پشت گرفت اروم کرد تو کوسم وااااااااااایییی چقدر حاااال میداااد با اون یکی هم داشت کوسمو میمالید

 
+ ااااااااخخخخخ بککککننننممممم میییخخخخوااااممم ججججرررممم بدددهههه
- میکنمتتت اااووف چه کوسیییی کیرم داره میترکههه
+ ااااااههههه بمااال بماااللل
محکم تلمبه میزد یه دفعه برم گردوند سینمو میخورد
- اااااووووممممم جنده کوووریییی بیبیننن دارممم میکنمتتتتت
+ ججججججووووونننن فقط بکوون جندتووو کووستوو بکننن
رو فضا بودممم مثل کیر ندیدها کیر میخواستم
- وااااییی میکنمتتتتت
+ بکنننننننننننن وااااااااااااااااایییییییی ممممحححکککممم ترررررررر بکنممم
- میکننننم

 
یع دفعه لرزیدم والی اون وانساد فقط میردم
+ جرررررر خوووررردممممم ااااااااههههه
- خفففه شووووو کییییرممم تو کوسه ننتتتتت جندهههه
+ چرا کوس اون تا کوسههههه من هههسسسسسست بکووون تو کوووسههه منننن
- ججججججووووننن میکننننممم
+ اااااااخخخخخخخخ اآااااههه
- ووووواااییی دااارههه میااااد
تلمبه هاش محکم تر شده بود
+ بریزززز تووو کووووسسسسممم
- ااااااااااوووووخخخخخ گااایییدددمتتتتت
+ بگااااامممم کیییرررتتتتت توووو کووسمهههه داره میگاااد منووووو
- اااااخخخخ امممممددد اااااخخخخخخ
+ ججججججججوووووووووونننن ااتتتییشششم زدییییی
- اااخخخ
بعد پاشدم همون مدلی رفتم بیرون از در که با تعجب نگام میکردن که گفتم بیان سکس پارتی کنیم که همه موافق بودن ….

16 thoughts on “یه شب پر از شهوت

  1. یلداخانم ازشهامتت خوشم اومدبین مامرداهم اینقدرراستی وشهامت کم پیدامیشه اگه خواستی اس بده اشنابشیم سیاوشم 42سالمه09017351163

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>