رقص کثیف

از همون اول نظرم رو به خودش جلب كرده بود.ميشه گفت از همه پسرايى كه تو مهمونى بودن يه سر و گردن بالا تر بود.كت و شلوار خوش دوخت مشكى با كروات مشكى جذابيتش رو بيشتر كرده بود.همون جورى كه يه قسمت از پايين موهام رو تو انگشتم پيچ ميدادم نگاهش ميكردم كه سنگينى نگاهم رو حس كرد و برگشت.منم كه هول كرده بودم سريع رومو برگردوندم احساس كردم داره بهم نزديك ميشه با دستپاچگى موهامو پشت گوشم دادم.با غرور خاصى جلوم وايستاد و گفت : افتخار رقص ميدى؟! منم از خدا خواسته دستمو گذاشتم تو دستشو رفتيم وسط.موقع رقص دستشو رو كمرم گذاشته بود منم با ناز تو بغلش آروم قر ميدادم.بوى عطرش مستم كرده بود.سرشو آورد تو گودى گردنم و با صداى بمش گفت: اسمت چيه؟! -النا اوهومى گفت و گردنم رو آروم مك زد و دستشو گذاشت رو كونم ناخداگاه آهى كشيدم كه آروم گفت:نميدونستم انقد مشتاقى فهميده بود ميخوامش منم بى مقدمه لبمو گذاشتم رو لباى داغش كه بيشتر به خودش فشارم داد انگار رو ابرا بودم…

 

 

لبمو ميخورد و با دستش كونمو فشار ميداد.آهنگ كه تموم شد از هم جدا شديم ولى من سير نشده بودم.ميخواستم تو بغلش باشم اونم انگار از حالت چشمام فهميد بدون هيچ حرفى دستمو گرفت و بردم طبقه بالا.در يكى از اتاقارو باز كرد و رفتيم تو و در رو از پشت قفل كرد و رو به من با پوزخندگفت خب كجا بوديم؟!
گوشه لبمو گاز گرفتم و بهش نزديك شدم.انگشتشو نوازش وار روى گونم كشيد كرواتشو باز كردم و گذاشتم كنار دكمه هاى پيرهنش رو دونه دونه بار كردم اونم به كارام نگاه مى كرد هيكل خوش فرمش رو به روم قرار گرفت.هيكلى داشت كه هر دخترى با ديدنش تحريك ميشد محو عضله هاش بودم كه چونمو گرفت تو دستش و سرم رو آورد بالا و دوباره با پوزخند گفت:خوشت اومد؟
-اوهوممم چه جورم
-پس شروع كن !
دو طرف صورتشو گرفتم و لباشو بوسيدم و سعى ميكرم جورى وايسم كه كسم به كيرش بخوره بهد گردنش رو مك زدم و بوسيدم همينطور كه بوسش ميكردم اومدم شكمش همه جارو ليس زدم و بوسيدم جالبيش اين بود كه تموم مدت دستاشو كرده بود تو جيبش و منتظر حركت بعدى من بود.در برابرش احساس ضعف ميكرم با همون دكلته و پاشنه بلند جلوش زانو زدم و كمر بندش رو باز كردم و شلوارشو دادم پايين از رو شرت كيرش رو لمس كردم همون چيزه بود كه ميخواستم شرتشو كشديم پايين و كيرش رو گرفتم تو دستم سرشو بوس كردم و گذاشتم دهنم حسابى مك زدم بعد كلشو گذاشتم دهنم و اول آروم بعد تند عقب جلو ميكردم پسرى كه از اول مهمونى چشم همه دخترا رو كور كرده بود الان جلوم بود و منم داشتم كيرش رو ساك ميزدم ..

 

 

واقعا حس خوبى بود بلاخره دستشو از جيبش دراورد و موهامو با دستش گرفت و گفت آروم تر همش مال خودته كيرش و از دهنم در آوردم و گفتم خوش به حالم دوباره يه ليس محكم به كيرش زدم كه بلندم كرد و برد پرتم كرد رو تخت و گفت الان بيشتر خوش به حالت ميشه جنده ! خنديدم و و و بدنم رو واسش پيچ دادم اومد روم و تو يه حركت لباسمو تو تنم جر داد هم ترسيده بودم هم خوشم اومد شروع كرد گردن و گوشمو گاز گرفتن لاله گوشمو گرفت به دهنشو و مك ميزد منم ناله هام بلند شده بود دستشو آورد پايينو گذاشت رو شرتم و از رو شرت همزمان كسمو ميماليد منم چشمام به زور باز بود و صداى آه و نالم بلند تر ميشد سوتين زرشكيمو با همون خشونت مخصوصش جر داد و يكى از سينه هامو گذاشت تو دهنش و ميخورد نوكشو گاز ميگرفت معلوم بود كار بلده منم دستمو كردم لاى موهاشو سرشو بيشتر فشار ميدادم بعد نافمو ليس زد و رفت سراغ كس خيسم شرتمو كشيد پايينو انگشت كسيد به كسم و انگشتشو آورد بالا و گفت چه خيس كردى كوچولو بعد همون انگشت رو كرد تو دنم و گفت بخورش منم هرچى ميگفت گوش ميدادم چندبار انگشتشو با كسم خيس كرد و كرد تو دهنم تا بخورم خودشم ميخنديد.بعد سر كيرشو از بالا تا پايين كشيد رو كسم

 

 
-ااااااااهه -دوس دارى جنده؟؟ -اره عزيزم -چى دوس دارى دقيقا؟! -كير نفسم..ميميرم برا كيرت -كارى ميكنم زير كيرم جون بدى التماس كن جرت بدم منم ديگه طاقت نداشتم شروع كردم التماس كردن كه تو روخدا كير برسون بهم ولي باز كار خودشو ميكرد ديگه نااه هام به جيغ تبديل شده بود داد ميزدم بسه ديگه خواهش ميكنم جرم بده اونم بى معطلى كيرشو تا تع كرد تو كسم كه احساس كردم نفسم بند اومد جيغى كشيدم كه تا هفت تا كوچه اونور تر فهميدن من جر خوردم اونم محكم كيرشو عقب جلو ميكرد و همزمان گردنمو ميخورد راست ميگفت واقعا داشتم زير كيرش جون ميدادم كه بدنم لرزيد و ارضا شدم جوونى گفت و لبمو بوس كرد كيرش و كشيد بيرون محكم به كسم سيلى زد كه از درد بازم اه كشيدم -جنده كي بودى؟؟! -تو عشقم تو بلندم كرد و مجبورم كرد چهار دست و پا بشم ميخواست از كون بكنتم همونجا فاتحمو خوندم موهامو دور دستش پيچوند و سرم رو آورد عقب كه دردم اومد تو گوشم گفت آماده اى از عقبم جر بخورى؟!اره اى گفتم و اونم سر كيرشو كرد تو كونم كه از درد ملافه رو چنگ زدم دنيا به چشم سياه شده بود خواستم از زيرش در برم كه كمرمو گرفت و گفت كجا!؟تا مثه سگ بهم كون ندى هيچ جا نميرى….

 

 

بعد كيرشو تا خايه كرد تو كونم و محكم تلميه ميزد منم ناله كه هيچ زجه ميزدم بعد چند دقيقه انگار آبش داشت ميومد كه كيرشو در آورد و كرد تو دهنم منم يه كم ساك زدم كه آبش اومد و همش خالى شد تو دهنم و از گوشه لبم سرازير شد اونم كيرشو درآورد و با لبام تميزش كرد بعد ولو شد بغلم منم كه جون نداشتم بلند شم بغلش دراز كشيدم موهامو ناز كرد و گفت مرسى…

یک دیدگاه برای “رقص کثیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>