کونم رو تسلیم کیرش کردم

سلام من رویام میخام یکی‌ از اولین خاطرات سکسیمو براتون بنویسم …

داستان از این شروع میشه من با ی پسری اشنا شدم ب اسم علی از نظر من واقعا واسم فرشته نجات بود چون توی موقعیتی اومد تو زندگیم ک خییییلی داغون بودم و از عشق کثیفم خیانت دیدم اونم چ خیانتی طرف زن داشت و من نمیدونستم

خلاصه بگذریم ما از اول قصدمون ازدواج بود من 20 سالم اون 29 سالشه بد یه سال کشید ک
جورشد که بیان باخانوادش خواستگاریم ک ب خاطر دلایلی نشد ازدواج کنیم
ولی بهم قول دادیم تا اخر عمر باهم باشیم حتیبد ازدواج ک الانم هستیم
خب برم سر اصل مطلب از قبل برنامون این بوده هم تولد بگیریم اونم خونه سال قبلش بیرون گرفتیم زیاد خوب نبود
خب این داستان مال تولد اونه
بطور اتفاقی خونمون جورشد البته دقیق روز تولدش ن یکم زودتره

 

مامان اینام قرار بود برن شهرستان ولی تاشب برمیگشتن منم ب بهانه کلاس نرفتم حالا واقعا کلاسم داشتم صبحش رفتم کلاس تا س9 اینا اومد دنبالم علی دم دانشگاه بد هوا خییلی سرد بودمنم یخخخ زده بودم چون مامان اینا س11-12 میرفتن مجبوربودیم این دوساعتو بیرون بگذرونیم ک رفتیم یه میدون بالاتر از دانشگاه ی جیگرکی من خیلی گرسنم بود یه 7-8 تا سیخ جیگر گرفتیم باچایی خوردیم اومدیم بیرون رفتیم یکم پایین تر واسم یه دست گل خرید
تولد اون بود اونم برام گل خرید خخخخخخخ
بد زنگیدم خونه دیدم مامانم گف داریم کم کم میرم ماهم رفتیم کیک تولدو و شمعمو و میوه و خوراکی خریدیم بد بخاطر ایتک خیالم راحت شه زنگیدم دوبار خونه کسی جواب نداد خیالم راحت شد ک رفتن بد اول من رفتم خونه بد10 دقیقه ام علیم اومد بهش گفتم کفشتتو بیارداخل ک بردم گذاشتم زیر تختم و کیکو بدم تو یخچالم گذاشتم رفتیم اتاقم کمدمو باز کردم بهش گفتم کدوم لباسمو بپوشم ک یه تاپ و دامن کوتاه و چسبان سبز یشمی رو انتخاب کرد جلوش لخت شدم و پوشیدم
از پشت بغلم کرد سینه هامو فشار داد گفت اخیشششششش چه ناز شدی عشقم
منم خوشم اومد حقیقتش خیلی
بد رفتیم رو مبل نشستیم ک گفت بیا رو پاهام بشین ک رفتم نشستم راستی گفته بود زیر دامن شورت نپوش بد بوسم کرد بغلم کرد لبامو میخورد و زبونمو گاز زذ یهو ک گفتم اخخخخخ البته صدام در نیومد متوجه نشد زیاد چون لبام تو دهنش بود…

 

اروم اروم لب پاینمو میمکید و کسمو میمالید و منم یه جوری شدم کم کم داغ شدم کسم خیس شد اب عشق داشت می اومد و خوشم میومد ک بلندم کرد و بغلم کرد بردم تو اتاقم گذاشت رو لبه تختم منم نشستم کنارش وبوسش میکردم میگفتم دوست دارم ک میگف من بیشتر بد بلندم کرد ازجلو بغلم کرد دامنمو کشید پایین و تاپمو در اورمد محکم بغلم کرد لبای همو میخوردیم گاهی هم اخخخخخ و اووووف میکردیم بد میخواست سوتینو دربیاره ک داشتم خودم در میوردم ک گف نه خودم درش میارم برگرد بد برگشتم درش اورد بهم گفت رویام لباسمم تو دربیار منم براش در اوردم اول کمر بندشو باز کرد ک نمیتونستم کمکم کرد درش اوردم پیراهنشم در اوردم بد خودش یهو مکم بغلم کرد چشاشو بست یه اااااااه عمیقی کشید و میگف ووووای رویا چ گرمی عشقم چ بغلت ارمش داره منم گفتم همینطور نفسم بد دوباره یکم لبمو و سینه هامو خورد و لیسشون زد بد گفت رویا جونم رو تخت بخواب روشکم ماسازت بدم ک خوابیدم اروم اروم از گردن و کتفم ماسازم میداد تا کف پاهام البته بیشتر کونمو و کمرمو ماساز میداد بد یه دفعه اومد رو کمرم نشست و کتفمو ماس از میداد منم میگفتم اخیشششش اخیشششش مرسی عشقم ااااخخخخ چ حالی میده

 

بد از روم بلند شد کونمو باز ماساز میداد اول اروم اروم بد تند تند ک شهوتی کرد هردمونو بد اروم لاشو باز کرد سوراخ کونو لیس میزد من تو وجودم یه حس لذت و قلقک فرا گرفت اون کارشو همینطور ادامه داد هیزبون میزد سوراخ کونمو منم ولول میخوردم کم کم اخ اااااه میکردم بد دوطرف قلنبه های کونمو گاز زد محکم چند تا که هر باری ک زد جیغ زدم گفتم ااااااااییییی علیمنک جیغ میکشدم خوشش اومده بود بیشتر گازش میزد ک بدا متوجه شدم کبود شده همش بد دوبار سوراخ کونمو لیس زد اروم رفت پایین یه دفعه زبونشو کرد تو کسم یهو یه جیغ کشیون دم بدجور دردم اومد نمیدونم چرا اخه زبون ک چیزی نبود گف رویا یا خداااا تو با زبن اینجوری جیغ میکشی و درت میاد چجوری میخای کیر رو تحمل کنی گفتم نمیدونم خودمم تعجب کردم بد برگشتم پاهامو باز کردم اومد وسط پاهام سرشو گذاشت کسو میخورد وووووای چ لذتی داشتم ددیونه میشدم مخصوصا چوچولمو گاز میزد و لای لباش میکشید و ول میکرد و باز میگرف اوووووف بد پاهامو برد بالا و بد خودم گذاشتم رو شونش دستشو گذاشت زیر کونم یکم کونم بالا بود ینی قشنگ رو زمین نبود بد کسمو لیس میزد هی میخوردش بوسش میکرد اووووووف بد زبونشو رو کسم نگه داشت منک شهوتیشده بود ولول میخوردم زبونش ک روکسم ثابت بود من کسمو بالا وپایین میکم تا بزبونش بکشه اونم خوشش می امد من صدام بالا گرفته بود ااااااخخخخخخ وا خخخخخ و اااه و ااااااااه ااااه میکردم اونم میگف جووووووون جووون فداتی اخ و افت بشم عشقم قربونت برم چ کسی داری تو بد خودش دوباره شروع ب خوردن کرد اینقد خورد ک ابم اومد و یکم ابم لیس زد گف ترشه رویا بد من بدجور بیحال شدم گف بازم بخورم گفتم ن بیحال شدم بیا کنارم بخواب یکم ک اومد خوابید…

 

بغلش کردم پاهاشو دور پاهام پیچوند چسبید بهم اخخخ خیلی خوشم می اومد بدنش میخورد ب بدن گرممم لذت داشت مخصوصا زانشو دقیقا رو کسم بد بعضی موقعا فشار می اورد خوشم میاومد بوسش میکردم اونم همینطور بد ک یکم حالم بهترشد گف رویا بیا روم مدل 69 بخوابیم کیرو کس همو بخوریم ک رفتم روش گف رویا یکم بیا بالاتر کست قشنگ جلود دهنم باشه رفتم بالاتر بد شروع کردیم ب خوردن هم منم کیرشو میخوردم اول کلشو بوس کردم کامل بد از سرش لیش زدم تا اخرش و خایه هاشم لیس میزدم اول بلد نبودم چون نخورده بودم تاحالا هی دندونم میخورد ب کیرش دردش می اومذ ک بد یاد گرفتم بالبم بخورم داشتم میگفتم لیس میزدم و گاهی تا نصف تو دهنم میکردمش و ی بار کامل رفت تو دهنم ک نزدیک بود حالم بهم بخورده عق زدم اخه بد همینجوری ک داشتم میخوردم یهو ابش پاشید تو دهنم حالم بد شد ولی بخاطر اینک ناراحت نشه چیزی نگفتم و سریع کشیذ بیون بقیش ریخت تو دستم و تموم موهام کثیف شد بد گفتم علییییی بین چ کردی بد گفت ببخش غشقم مشغول کس خوردنت بودم حواسم ب ابم نبود ک بگم بد گف پاشو بریم حموم رفتیم اول رفتم زیردوش شامپو زدم البته اون برام زد منم براش زدم و بدنشو کیرشو شستم و زیر دوش اب بغل کردیم همو بوسش میکردم بد حوله پوشیدیم رفتیم بیرون بد یکم ک حالم جا اومد باز ی لباس دیگ پوشیدم تاپ وشلوارک مشکی چسبون پوشیدم گف وووای این لباست منو دیونه کرد رویااا بد گفت رویا جونم عشقم بهم میدی با خجالت سرمو پاین انداختم ک ادره بددستمو زدم ب دیوار و کونمو دادم عقب اونم اومد پشتم چشامو بستم چون میدونستم درد شدیدی در انتظارمه

 

ب کیرش تف زد یکم با انگشتش سوراخ کونمو مالید و انگشتش کرد ک خوشم می اومد ولی انگتشبزور رفت گفم یا خدا من کیرشو چوری تحمل کنم کیش 18سانت بود قطرش فک کنم 4 بود بد اروم گذاشت دم سوراخ کونم یکم با سرکیرشو ب سوراخش مالید و سرش رو برد کرد توش یکم یه دفعه لرزیدم و درد گرف شدی گفتم اییییییییییییی علییییییی مردم دردم میاد گفت عشقم تحمل کن خوب میشه گفتم ن نمیشه درش بیار تورو خدا اخخخخخ اخخخخخخخخخخ دردم میاد بد دید خییییلی بی تابی میکنم خوبم نمیشه وبد چندتا اروم عقب و جلو کردن درش اومرد ک دیدم خون اومده از کونم ترسیدم گفتم علی چرا خون میاد گف نترس نفسم چیزی نیس بخاطر تنگیش خون اومده نفسم خوب میشه باز رفتم حموم باهم دوش گرفتیم اون غسل کرد منم اومدیم اهنگ انداختیم کیک و شمعو اوردیم کلی عکس گرفتیم من بازی لباس مشکی پوشیدم البته پیراهن و کیک رو بردید و رقصیدیم ساعت 5 بدازظهر شد رفتیم بیرون البته قبلش یکم قبلش لختی بغل هم خوابیدم ک باز خوابم برد …

 

5 Replies to “کونم رو تسلیم کیرش کردم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*