التماس کردم منو بکنه

سلام. من شقایق هستم. 18 سالمه.قدم 170 و 48 وزنمه.
بدن سکسی ای دارم.. موهام مشکیه و تا باسنم میرسه. 4 ساله با احسان دوستم. احسان بدن ورزشکاری ای داره قدشم 180 هست و 9 ماه ازم بزرگتره…
2 سال فقط باهم رابطه ی اس ام اسی داشتیم و بیشتر تلفنی سکس میکردیم و واسه همدیگه عکس میفرستادیم. من واقعا عاشقش شده بودم. تا اینکه یه روز قرار گذاشتیم همو ببینیم.
یه جایی خارج از شهر قرار گذاشتیم. من حسابی به خودم رسیدم و بهترین لباسمو پوشیدم. رفتم سر قرار. احسان اونجا منتظرم بود. بهم گفته بود اگه یه روز ببینمت اول یه لب محکم ازت میگیرم! وقتی منو دید اومد جلو. بغلم کرد و لپمو بوس کرد. هنوز صورتش نزدیک گردنم بود گفت شقایق این چه عطریه زدی؟ میخوای دیوونم کنی؟!
خندیدم… با دستاش کمرمو فشار داد منو چسبوند به خودش. روسریمو از روی گردنم زد کنار. داشت لباشو رو گردنم میکشید. می دونست عاشق این کارشم.
چشمامو بستم. دستامو کشیدم رو گردنش لای موهاش… میخواست دستشو رو سینه هام فشار بده که بهش گفتم واسه این دفعه بسه.
موقع رفتن یه لب محکم ازم گرفت!
چند روز بعد بهم زنگ زد گفت برم خونشون..! اولش گفتم نه ولی کلی اصرار کرد و ازش قول گرفتم شیطونی نکنه! ولی خودم از خدام بود شیطون بره تو جلدش!
رنگ قرمزو خیلی دوست داشت..پرسپولیسی هم هست! یه رژ لب قرمز با لاک قرمز و سوتین و شورت قرمز پوشیدم… رفتم خونشون.

 
درو باز کرد …بعد از اینکه سر تا پامو برانداز کرد گفت سلام عشششقم!
سلام کردم رفتم تو. وقتی داشتم از کنارش رد میشدم شالمو باز کردم تا بوی عطرمو حس کنه. خودشو از پشت بهم چسبوند گفت بذار مانتو تو دربیارم راحت باشی. وقتی داشت دکمه های مانتومو باز میکرد دستشو فشار میداد به سینه هام. کیرشم از پشت جسبونده بود بهم. حشری شده بودم. داشتم نفس نفس میزدم. هنوز دستاش رو سینه هام بود از تکون خوردن سینه هام فهمید شهوتی شدم نفسام تند شده…مانتومو درآورد
یه تاپ صورتی نازک از زیرش پوشیده بودم. منو محکم از پشت گرفت. دستاشو رو سینم فشار میداد. زبونشو کشید رو گردنم لیسش زد…دیگه تحملم تموم شد…یه آااااه بلند کشیدم.
گفت جووووون دوست داری؟
دوباره گردنمو لیس زد. پاهامو از رو زمین بلند کرد منو برد تو اتاقش. پرتم کرد رو تخت. داشت وحشی میشد. پشت تلفنم مثل وحشیا سکس میکرد.
تاپ و شلوارمو درآورد.
لباسای خودشم درآورد فقط یه شورت داشت.

 
کل هیکلشو انداخت روم که نالم دراومد. لباشو گذاشت رو لبام عین وحشیا میخوردش لبامو گاز میگرفت اومد سمت گردنم. یه گاز محکم از گردنم گرفت که جیغ زدم… انگار از جیغم خوشش اومد شروع کرد به لیس زدن گردنم. از گردنم تا سینه هامو لیس میزد. من از شدت لذت بلند نفس نفس میزدم. بلندشد منو برگردوند سوتینمو باز کرد. سرشو آورد جلوی سینه هام. سرشو با دستام نگه داشتم گفتم احساان آروم بخوریا… گفت چشممم!
یکی از سینه هامو کرد تو دهنش اون یکی رو هم می مالوند. سینه هامو محکم میمکید لیس میزد گازای کوچیک میگرفت. منم فقط داشتم آه و ناله میکردم و کیرشو میمالوندم. یه دفعه یه گاز محکم از سینم گرفت که گفتم سینم کنده شد! بلند جیغ کشیدم…
گفت ببخشید ببخشید…حواسم نبود!
یه لبخند شیطنت آمیز زد و دوباره شروع کرد به مکیدنش… که دوباره محکم تر از قبلی سینمو گاز گرفت گفتم آاااااااااییییی مردم دیوونهههه آااااااخخخخ…
گفت ای جوووون! میخوام فقط واسم آه بکشی!
خودش میدونست عاشق سکس وحشیم… دست از وحشی بازی برنمیداشت!
رفت پایینتر دور نافمو لیس زد. سرشو برد لای پاهام لباشو از روی شورت به کسم فشار میداد. اطراف کسمو میبوسید. لای پامو لیس میزد. ولی به کسم کاری نداشت انگار نه انگار که اصلا کسی هست!! میخواست منو دیوونه کنه. با آه و ناله گفتم احسااان؟؟ گفت جونم؟
گفتم بخورش دیگههه…
چیو بخورم؟
با دستم کسمو نشونش دادم…اینو!
گفت من که نمیدونم چیو میگی! بعد رون پامو لیس زد. از ساق پام تا انگشتای پامو بوس میکرد.
دیوونه شده بودم.
صدای ناله های شهوتیم بلندتر شده بود. گفتم کسمو بخور!
گفت چی رو؟
کسمو.
نشنیدم!
کسمو بخور بخورش دیگه!
شرتمو پاره کرد! دستشو کشید رو کسم گفت جووون مال خودمه! سرشو برد سمت کسم. اول یه گاز ازش گرفت. همشو کرد تو دهنش میمکید.

 
آااااااه جووون عاشششقتم بخورش احسان بخورش آاااااااااااااااااه…
سرشو به کسم فشار میدادم موهاشو چنگ میزدم. پاهامو دور گردنش حلقه کردم. با زبونش با کسم بازی میکرد. که آبم اومد و همشو خورد…
واسه این لحظه له له میزدم…گفت حالا بیا بخورش مال توئه…
گفتم چیو بخورم؟ کیر خوشمزتو؟!
آره بیا همش واسه توئه یالا بخورششش…
شورتشو درآوردم کیرشو کردم تو دهنم.آخخخ چه مزه ی خوبی داشت. لبامو رو کیرش فشار میدادم. کل کیرشو لیس میزدم… جووون چقد داغه عشقم… کیرشو میمکیدم خایه هاشم میمالیدم.
صداش دراومده بود داشت بلند آه میکشید. موهامو گرفته بود تو دستش سرمو به کیرش فشار میداد. داشتم محکم ساک میزدم. تندترش کردم….محکم میمکیدم تا آبش اومد.همشو خوردم…
خوابیدیم رو تخت. گفت بمالش. کیرشو گرفتم تو دستم. همینطور که میمالوندمش اونم لبامو میخورد و دستشو میکشید رو بدنم. دوباره شق کرده بود.گفت برگرد.
واسه چی؟
میخوام بکنمت عشقم!
گفتم نمیخوام درد داره.
گفت مگه دست توئه؟ بهت میگم برگرد بگو چشم.
گفتم نمیذارم…خواستم از دستش فرار کنم… افتاد روم… با دستاش دستامو گرفت. گفت کجا؟! تازه میخوام جرت بدم!
گفتم احسان توروخدا نکن!
کیو؟؟
گفتم منو!

 
یه لب محکم ازم گرفت…کیرشو فشار داد به کسم ولی نکرد توش. داشت کیرشو میمالید به کسم…
شهوتیم نکن… آااااااه آاااااااه…خواهش میکنم…
انقد شهوتیم کرد که آخرش خودم بهش گفتم کیرتو بکن تو کونم!!
گفت نمیکنم!
احسان منو بکن…خواهش میکنم…
گفت التماس کن؟
گفتم التماست میکنم جرم بده!
همه ی بدنم شل شده بود منو برگردوند کونمو فشار داد چند بار محکم با دستاش بهش زد…که آخم دراومد..
کیرشو گذاشت رو سوراخش آروم کرد تو …
آاااااخ…(آخه کیرش خیلی کلفته)
بیشتر فشار داد…آااااایی آاااخ…یه دفعه کل کیرشو تا ته کرد تو… یه آااااه بلند کشیدم همراه با جیییغ!
گفت جووووونم آه و ناله کن بلند تر!!
محکم تلمبه میزد…هرچی التماسش میکردم آرومتر تندترش میکرد! داشت گریم درمیومد. فقط کیرش درد نداشت! وقتی ضربه میزد کل بدنم درد میگرفت! بالاخره آبش اومد و من راحت شدم!! خوابید رو تخت. منو کشوند رو خودش و بدنمو ماساژ میداد.. یه چند ساعتی همونطور خوابمون برد…

 
امیدوارم از ماجرای اولین سکسم خوشتون اومده باشه.

10 Replies to “التماس کردم منو بکنه”

  1. کوس و کون خانم لیس میزنم یک خانم یا چند تا فرقی نمیکنه بردگی هم میکنم09136707163واتساپ یا تلگرام پی ام بدید فقط خانمها جهت ارضا شدن

  2. عااااااااااااااااااااااالیییییییییییییی بود
    خوش ب حالتون من ک تاحالا سکس نداشتم و ارزومه فقط واس ی بار کس ببینم و بوسش کنم و گاز کوچیک بگیرم
    18سالمه ولی تاحالا ب دختر دست نزدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*