لیلا خواهرزن حشری من

با سلام خدمت دوستان گل. ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به چند سال پیش…
یه روزصبح که رفته بودم خونه خواهر زنم که یه چیزی رو که خانومم بهم داده بود رو به دست خواهر زنم لیلا برسونم رسیدم در خونه شون در رو زدم لیلا اون ور در گفت کیه منم جواب دادم که منم درو باز کن لیلا با چشمهای خواب الود با لبلاس خواب اومد در رو باز کرد لیلا 2 سال از خانومم بزرکتر بود با اندام لاغر قدی حدود 165 ظاهری متوسط و سبزه بود که بچه دار نمیشد بسته رو بهش دادم و تعارف کرد که بیا تو منم گفتم نه مزاحم خوابت نمیشم برو بخواب گفت نه بیدار شدم بیا تو منم رفتم تو دیدم شوهرش نیست گفتم پس مهرداد کو گفت رفته ماموریت بعد صبحانه اورد و با هم خوردیم دیگه خواب از سرش پریده بود یدفعه بهم گفت یه روز با موتور منو میبری بیرون شهر گفتم اگه دوست داری باشه گفت فردا من اماده میشم دو تای بیریم بیرون شهر ناهار هم درست میکنم از این حرفش خیلی تعجب کردم که گفت دو تای بریم گفتم باشه پس تو هر چی لازم داریم رو اماده کن من فردا میام دنبالت که بریم.

 

فردای اون روز نزدیکای ساعت 10 رفتم دنبالش یه سبد اماده کرده بود همه چیزو گذاشته بود داخل سبد یه گلیم هم برداشتیم بستیم ترک موتور و حرکت کردیم بهش گفتم خب کجا بریم گفت بریم یه جای خلوت که هیچکس نباشه چون به ارامش نیاز دازم گفتم باشه یه جاده قدیمی خلوت نزدیکای شهر بود رفتیم و یه جای دنج پیدا کردیم و همون جا گلیم رو پهن کردیم و نشستیم و ناهار خوردیم بعد کنا هم دراز کشیدیم و شروع کردیم به حرف زدن یدفعه بهم گفت فرشاد من خیلی تنهام مهراد هیچوقت خونه نیست بچه هم که ندارم بابت امروز که باهام بودی خیلی ممنون کاش بیشتر با هم بودیم بهش گفتم هر وقت که بخوای من پیشتم گفت میتونیم تا شب اینجا بمونیم گفتم باشه هر طور که تو بخوای همینطور که کنارم دار کشیده بود یدفعه سرشو گذاشت روی سینم حس عجیبی داشتم کیرم داشت بلند میشد منم دستمو گذاشتم روی شکمش هیچی نگفت بعد از چند دقیقه کنارم نشست و توی چشام زل زد و گفت مال من میشی نمیدونستم چی بگم دستشو فشار دادم گفتم اخه حرفمو قعط کرد گفت خب تو هم باید با یکی باشی اخه ستاره هم با مردهای دیگه رابطه داره گفتم داری شوخی میکنی گفت نه اول تو بگو مال من میشی من هم بهت ثابت میکنم گفتم باشه من از حالا مال توام بعد همدیگه رو گرفتیم توی بغل و شروع کردیم به لب گرفتن هوا داشت تاریک میشد گفتم تصمیم داری بمونی گفت اره یه چند ساعتی دیگه هم اینجا باشیم دوست دارم لخت تو بغلت باشم گفتم باشه لیلا دراز کشید منم دراز کشیدم روش و شروع کردم لب هاشوخوردن بعد دکمه های مانتوش رو باز کردم و مانتو رو از تنش در اوردم یه تاپ نقرای رنگ تنش بود شلوار جین ابی رنگ هم که پوشیده بود رو هم در اوردم

 

یه شورت مشکی پوشیده بودکه اونم از پاش کشیدم بیرون و تاپش هم که بیرون اوردم یه سوتین مشکی پوشیده بود که اونم باز کردم و لخت لخت کنارم بود شروع کردم به در اوردن لباس های خودم و لیلا هم توی این کار کمکم کرد منم لخت شدم و خوابیدم روی لیلا شروع کردم به لب گرفتن ازش و گاهی سینه های که نسبت به اندامش درشت تر بود رو میخوردم کلی که از هم لب گرفتیم شروع کردم به خوردن سینه هاش و همینطور اومدم پایین تر و رسیدو به کسش شروع کردم به خوردن کسش با اینکه تا حالا زیمان نکرده بود ولی لبه های کسش اویزون بود شروع کردم به مکیدن لبه های کسش بد جوری شهوتی شده بود و اخ و اوف میکرد صداش خلوت و سکوت اون مکان رو شکسته بود منم با اخ و اوف لیلا خیلی حشری شده بودم بعد لیلا رو بلند کردم و روی زانو هاش نشست و من هم وایسادم لیلا شروع کرد به خوردن کیرم جوری لیس میزد که صدام بلند شد یه 5 دقیقه ای که برام ساک زد شروع کرد به لیسدن تخم هام که بدجوری حشریم کرده بود دستش رو گرفتم و بلندش کردم و گرفتمش توی بغلم و دوباره شروع کردیم به لب گرفتن بعد از چند دقیقه من روی زانو هام نشستم و از پشت دستمو کردم توی کسش و انگشتم رو میچرخوندم لیلا هم میگفت وای وای وای و اه اه میکرد کس گشادی داشت هر 5 تا انگشتم رو جمع کردم و کردم توی کسش و با کسش که ازش اب میومد و خیس خیس شده بود بازی میکردم …

 

بعد از چند دقیقه دستمو از کسش کشیدم بیرون و انگشتمو کردم توی کون که اونم نسبت به هیکل لاغری که داشت بزگ بود سوراخش کونش انقدر که کسش گشاد بود گشاد نبود ولی معلوم بود میشه راحت کرد ولی کرم نیاز بود که همراه نداشتیم و لیلا خودش هم فهمید که هوس کونش رو کردم و گفت فعلا کونمو بیخیال شو دفعه بعد که روی تشک توی خونه بودیم از کون منو بکن قبول کردم و بعد دوباره لیلا رو خوابوندمش روی گلیم و دوباره سینه هاشو خوردم هر دو مون خیلی حشری شده بودیم کیرمو گذاشتم لبه کسش و با یه فشار کردم داخلش خیلی گشاد بود ازش پرسیدم به غیر از مهرداد تا حالا با کسی دیگه ای هم بودی یه لبخندی زد و گفت حالا یه روز دیگه برات تعریف میکنمشروع کردم به تلمبه زدن توی کس خیسش و همینطور نوک سینه هاش هم رو میخوردم صدای اه اه اه لیلا بلند شده بود کیرمو از کسش کشیدم بیرون و با تاپ لیلا خشک کردم کس خیس لیلا رو هم خشک کردم و لیلا رو روی چهار دست و پا برشگردوندم و از عقب گذاشتم توی کسش و دوباره شروع کردم محکم تلمبه زدن یه 10 دقیقه ای که کردمش دوباره کیرمو در اوردم و دراز کشیدم و اینبار لیلا نشست و کیرم و شروع کرد به پایین و بالا شدن

 

از بس شهوتی شده بود بعد از چند دقیقه ارضا شد بلندش کردم و خوابوندمش و پاهاشو دادم بالا و انداختم روی دوشم و شروع کردم به تلمبه زدن داشت ابم میومد که لیلا گفت بریز داخل منم کیرمو تا ته فشار دادم داخلش و ابمو با فشار ریختم داخلش و ولو شدم روی لیلا بهش گفتم مشکلی نیست ابم رو ریختم داخلت گفت من که حامله نمیشم تازه اگه بشم که چه بهتر و خندید با هم بلند شدیم و رفتیم کنار یه نهر اب که نزدیک بود دست و صورتمون رو شستیم و حرکت کردیم به سمت خونه لیلا رو رسوندم و وقتی میخواستم با هاش خداحافظی کنم گفت فردا مهرداد میاد ولی دوباره میره ماموریت وقتی رفت بهت زنگ میزنم که بیای پیشم اینبار رو توی خونه با هم باشیم منم بوسیدمش و با هم خداحافظی کردیم

***

از سکس اولمون چند روزی گذشته بود که یه روز لیلا بهم زنگ زد و گفت فرشاد امشب موقیعت خوبیه مهراد رفته ماموریت و چند روز نیست امشب منتظرت هستم گفتم باشه میام گفت سعی کن اخر شب بیای گفتم باشه تو چیزی لازم نداری گفت نه مرسی شام درست میکنم چیزی بیرون نخوری منم گفتم باشه زنگ زدم به ستاره (خانومم)و بهش گفتم امشب باید برم بیرون شهر یه کاری برام پیش اومده ستاره هم که از صداش معلوم بود راضیه که من شب نمیام خونه قبول کرد

نزدیکای ساعت 11 بود که رفتم سمت خونه لیلا اینا قبلش باهاش تماس گرفتم که در رو باز کنه کوچه شون خلوت بود رسیدم دم در خونه دیدم در رو نیمه باز گذاشته رفتم توی حیاط و در رو بستم در سالن رو باز کردم رفتم داخل و در رو پشت سرم قفل کردم لیلا رو صدا زدم از توی اتاق جواب داد سلام رسیدی بشین من هم الان میام رفتم و نشستم و تکیه دادم به پشتی یه چند دقیقه بعد لیلا از اتاق اومد بیرون با ارایش غلیظ و لباسی که پوشیده بود یه تاپ مشکی با یه دامن کوتاه مشکی که شورت مشکی هم از زیرش معلوم بود سوتین هم معلوم بود نبسته و اومد کنارم نشست و با هم روبوسی کردیم و گفت من سفره رو پهن میکنم که با هم غذا بخوریم بعد از شام لیلا گفت که دوست داری بیریم توی اتاق یا همین جا تشک رو بندازیم منم گفتم بهتره همین جا بندازیم و رفتیم با هم از توی اتاق رختخواب ها رو اوردیم و پهن کردیم با کمک لیلا لباس هامو از تنم بیرون اوردم و با یه شورت رفتم روی تشک دراز کشیدم و لیلا هم اومد توی بغلم دراز کشید یکم با هم حرف زدیم و ازش پرسیدم که درباره ستاره چی میدونه لیلا هم گفت بین خودمون باشه ولی با همسایه تون رابطه داره گفتم کدوم همسایه گفت با غفور هنگ کردم اخه غفور یه مرد 50 ساله بود البته پولدار زن غفور هم رابطه صمیمانه ای با ستاره داشت البته زن غفور هم معلوم بود که اهلشه…

 

توی همین فکر ها بودم که لیلا گفت تازه امشب هم برنامه دارن گفتم تو از کجا میدونی گفت اخه چند بار که پارتی داشتن ستاره بهم زنگ زد و گفت که منم برم که یه بار رفتم امشب هم زنگ زد گفت که تو نیستی بریم پارتی که من گفتم نمیتونم حالا قراره چند روز دیگه یه پارتی دیگه که داشتن من هم برم گفتم هر وقت که خواستی بری به من هم بگو گفت میخوای چیکار کنی گفتم هیچی میخوام دزدکی بیام یه سرکی بکشم گفت اخه گفتم اخه ما خه نداریم بهم قول بده لیلا هم قبول کرد و گفت باشه بهت خبر میدم به شرط اینکه امشب خوب بهم حال بدی منم گفتم من امشب در خدمت توام هر طوری که بخوای بهت حال میدم و شروع کردیم به لب گرفتن از هم دیگه لب ها مون رو روی هم گذاشتم و زبونمون رو توی دهن همدیگه میچرخوندیم از زیر تاپی که پوشیده بود دستم رو بردم و شروع کردم پستوناشو مالیدن و لیلا هم دستشو برد توی شوردم و شرع کرد به بازی کردن و مالیدن کیرم کیرم شق شده بود لیلا لباشو از روی لبم برداشت و رفت سراغ کیرم و شورتمو از پام در اورد و شروع کرد به خوردن و مکیدن کیرم کیرم داشت منفجر میشد همینطور که ملیسید مک هم میزد که بدجوری شهوتیم میکرد من هم برگشتم و سرمو بردم لای پاهاش به حالت 69 شروع کردم به خوردن کسش همون جوری که کیرمو میمکید من هم شروع کردم کسشو مکیدن کیرمو از دهنش اورد بیرون و شروع کرد به اه اه اه کردن من هم بیشتر میخوردم و مک میزدم…

 

از کسش همینطور اب میومد بهم گفت دیگه تحمل ندارم منو بکن تا ته کیرتو بکن توی کسم بدجوری شهوتی شده بود من هم بلند شدم و کیرمو تا ته چپوندم داخلش و شروع کردم تلمبه زدن خونه از صدای اه و ناله های لیلا پر شده بود فضای به شدت شهوانی حاکم شده بود همینطور یه 15 دقیقه ای ادامه دادیم بعد کیرمو از توی کسش بیرون اوردم و خشک کردم و کس لیلا هم که داشت ازش اب میومد رو پاک کردم و دراز کشیدم لیلا نشست روی کیرم و شروع کرد به پایین و بالا رفتن یه 10 دقیقه ای هم به همین منوال گذشت از روی کیرم بلندش کردم وبه بغل خوابوندمش واز پشت کیرمو گذاشتم توی کسش و شروع کردم تلمبه زدن همینطور هم پشت گردنش رو لیس میزدم که باعث میشد بیشتر شهوتی بشه بعد برش گردوندم و به حالت چهار دست و پا شروع کردم به تلمبه زدن یه مقدار که تلمبه زدم بهش گفتم خب قولی که داده بودی حالا باید از کون بکنمت لیلا هم گفت باشه فقط صبر کن کرم بیارم بلند شد و رفت کرم رو اورد و داد دستم من هم یکم کشیدم روی کیرم و یکم کشیدم روی سوراخ کون لیلا و دمر خوابوندمش و کیرمو گذاشتم در سوراخش یکم فشار دادم داخل سر کیرم فرو رفت داخل کونش تنگ نبود ولی گشاد هم نبود یکم دیگه فشار دادم که لیلا گفت یواش تر بفرست تا یکم جا باز کنه گفتم باشه

 

یواش یواش کیرمو کردم داخل و کم کم شروع کردم به تلمبه زدن ولی یواش یواش این کارو میکردم که دردش نگیره بعد از یه 5 دقیقه ای که براش عادی شد و کیرم جاشو توی کونش باز کرد شروع کردم به تلمبه زدن شدید تر اولش یکم اخ و اوخ کرد ولی بعد تبدیل شد به اه و ناله های شهوتی لیلا کیرم بدجوری داغ شده بود و لذت از کون کردن لیلا رو هم چشیده بودم کیرمو از توی کونش بیروکشیدم و همونطور از پشت کردم توی کونش یکم اروم تلمبه زدم بعد لیلا رو برشگردوندم و از جلو لنگاشو باز کردم کیرمو گذاشتم توی کسش ولی اینبار اروم و رومانتیک شروع کردم به تلمبه زدن و هم زمان گردنش و کوش و پستوناشو هم میخوردم که بدجوری لیلا شهوتی شده بو و یهو ارضا شد من هم یکم دیگه تلمبه زدم وقتی میخواست ابم بیاد کیرمو کشیدم بیرون و ابمو همش ریختم روی شکمش با هم بلند شدیم و رفتیم حموم توی حموم هم دوباره کردمش و بعد دوباره اومدیم توی بغل هم خوابیدیم صبح که از خواب بیدار شدم لیلا صبحانه رو اماده کرده بود و با هم صبحانه خوردیم و بعد ازش خداحافظی کردم و قرار شد درباره اون پارتی بهم خبر بده که چند روز بعد بهم خبر داد و داستان اون پارتی رو هم براتون میگم بعد از اون خیلی با لیلا سکس داشتیم تااینکه لیلا حامله شد و بعد از زایمانش فقط یکبار باهاش سکس داشتم که توی داستان بعد براتون میگم

ممنون از همه دوستان بای

 

نوشته: فرشاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>