گاییدن کس و کون خاله کوچیکه

بعد از ازدواج داییامو خاله هام موند خاله اخریم مریم … یه دختر ۲۰ساله با قد ۱۶۸ وزن ۷۰ و بدن تپلو گوشتی و چهره سبزه و تپلو خوشکل…

***

چون یکسال ازم بزرگتر بودو بعد دیپلمم دیگه درس نخوند همش خونه تنها بودو از ترس داییامو بابا بزرگم اهل رفیق بازیو اینا نبود حتی دوستپسرشم یه تهرانی بودو فقط درحده تماس تلفنی رابطه داشتن …
رابطه منو مریم خیلی رابطه خوبی بود ینی راحت بودیمو مثه دوتا دوست باهمدیگه دردو دل میکردیم …
سکسو فقط تو فیلما دیده بودم با دوست دخترمم فقط در حده لب چندباری حال کرده بودم…
تازه تخت خواب خریده بود و رفتم خونشون ..
بابا بزرگم رفته بود دنبال خریدو فروش ملکو خونه و اینا مامانبزرگمم تو حیاط مشغول بود
وارد اتاق مریم شدم رو شکم رو تخت دراز کشیده بودو پاهاشو بالا خم کرده بود
زیر دامنش چیزی نداشت ساق خوش تراشش دیوونم کرد
چرخیدو خودشو مرتب کرد نشستم پیششو گفتم به به مبارکه …
رو کمر ولو شدمو گفتم اخخخخ جون میده برا بغل…
خندیدو زد رو شکمم گف گمشو کفارات رونمو کشیدم کنار رونش هیچی نگفت …
کنارم خوابید اروم حس کردم رونش گرم شد ..
پرسید شاهین یه چیز بگم قول میدی بین خودمون بمونه..گفتم بگو خاله : گف امروز دوستم چندتا عکس فرستاده برام همش دوسدارم نگاشون کنم

 
با خنده چرخیدم سمتشو گفتم خو بده ماهم ببینیمممم…
با اسرار گوشیو اوردو عکسارو باز کرد
چندتا عکس کیرو کسو سکسی بودن ..
گفتم وااای خاله بگیر اونور حالم خرابشدددد…
گفت چرا؟ گفتم خو خاله ادم هوس میکنه یهو
خجالت کشید و اروم گفت اره والا
بی اختیار چسبیدم بهشو رونمو انداختم رو روناش خاست خوشو عقب بکشه ک بغلش کردمو لباشو اروم بوسیدمم …
همممم لذت وصف نشدنی داشت وقتی تنه کرمو نرمشو با تمام وجوت تو آغوشم گرفتم
گفتم خاله جون نگا نکن از از اینا خوب نیس برات
گفت خو چیکار کنم نمیشهههه
کیرم نیمخیز بود رو رونش فشار میدادم دستمو رو کمرش میکشیدمو لبمو قفل کردم به لباش
از عمق وجورم میمکیدمو رونمو رو رونش میکشیدم
تو گوشش گفتم دوست دارم مریم ….

 
یهو بغلم کردو فشارم داد وااای خدای من کیرم سفت شد لبو صورتشو با لبام میخوردم …
سینمو به سینه هاش فشار میدادم دستمو رو کون نرمو گوشتیش فشار دادم اروم گف واییی شاهییننن
صدای مامانبزرگم اومد سریع جمو جور کردیمو از اتاق زدیم بیرون دیگه اونروز نشد کاری کنمو اومدم سمت خونه
یه چندروزی با اس بازیو زنگو اینا کاااامل امادش کردم برا سکس .
چند روز بعد زنگ زد ک امشب میخایم بریم روستا خونه اقوام زنش زاییده صب برمیگردیم ولی من نمیخام برم ،تو بیا اینجابمون تا نبرنم شب پیشم باشی …
خلاصه سریع رفتم اینورو اونور ۱۰سی سی شربت متادون گیر اوردم (هر از گاهی با دوستام چند قطره میخوردیم ،فاز نعشگی خیلی بهتر از مستیه)
سرتا پا خودمو مرتب کردمو عصری رفتم خونشون
خلاصه بگم بهونه جور شد ک چون شاهین اینجاست شب تنها نیستم شما برید..
خلاصه غروب زدن بیرونو منو مریم تنها شدیم
مریم صدام زد از اتاقشو رفتم بالا
با تاپ و شلوارک تننننگو خوشکل نشسته بود رو تخت رفتمو هلش دادمو خابیدم روش
همممم لباشو تو لبام گرفتمو مکیدم…
میخوردمو رونمو رو کسش میکشیدم و فشار میدادم
تنش گرم شد

 
لب بالاییشو با لبام مک میزدم ..دستامو رو سینه هاش گذاشتمو فشار دادمم یکم نعشه شده بودمو حس خیلی خیلی لذت بخشی داشتم..
تاپشو اروم کشیدم بالاو در اوردم واییییی ممه های خوشفرمو خوردنیش.
۷۵ سایزش بودو سفت
فشارش میدادمو نوکشو میلیسدم .
صدای اهو نالش بلند شد
سینه هاشو فشار میدادممم لیس میزدمو میمکیدم اروم زبونمو کشیییدم رو شکمش به پایین…کناره های شلوارکشو گرفتمو کشیدم پایین هوفففف کس نازو تنگو بی مو
خیره شدم به کسش ..داخل روناشو دس میکشدم دهنمو رو کسش گذاشتمممم
واااای کشیدو روناشو پاهاشو کشییید رو تخت…
با انگشتام چاکشو باااز کردمو زبونمو لای چاکش فشار دادم …
چوچوله های کوچیکو سفتشو زبون میزدم …هیچی نمیگفت فقط پاشنه هاشو میکشید رو تختو اه میکشید…
داغ بود کسش دااااغه داغ
روناشو فشار میدادمو میلیسیدم کسشو
یبونمو رو چوچولاش تند تند بالا پایین میکشیدم
خیسه خیس بود
کسش داغتر میشد

 
سینه هاشو تو مشتم گرفتمو کسشو میمکیدم .سرمو گرفته بود
لیسیدنمو محکمتر کردم
رپاهاشو فشار میداد رو تختو ناله میزد…
شاهیییین شاهیییین اه مممم واااای
کمرشو بالا اورد
کسش داااغ شدو مایع لزج و سفیدی اروم اروم میزد بیرون
میلیسیدمو میمالیدمش کمرشو برد پایین
تکون خوردناش تموم شد
انگار سررردش میشد یهو بدنشو جم کرد
شاهین دوست دارم اه مممم
رفتم بالاو خابیدم روش
لباشو بوسیدمو قربون صدقش میرفتم…

 
چند دقیقه ای گذشت تا جون تازه ای گرفت با خندهگفت نمیخای لختشی تو
لبشو ماچیدمو گفتم جون بخاااا
لباسامو در اوردمو شرتمم کندم
۱۹سانت کیرمه یکمم خمه رو به پایین کلفته کلفتم هست…
کیرمو تو دستاش گرفتو فشار میداد با اب کسش خیسش کردو میمالید
دستای نرررمش وای
اروم سرشو گذاشت تو دهنش
فشار دادم تو دهنش
میکشیدم بیرونو میکردم تو
صدای اهم بلند شد
کیرمو میمکید …خلیه هامو میمالیدو میلیسید کیرمو …لذت بخش بود خیییلی …
صونتشو میمالیدمو کیرمو میخورد …تو ساک زدن حرفه ای نبود ولی خیلی حال میکردم
گفتم بسه دیگه میخوام بکنمت خاله جوووونم
خندیدو گفت من سوراخام بستس نمیشه بکنی …
از کون دادن میترسید ولی راضی شد بالاخره …
قنبل کردو اروم با کرم چرب چربش کردم
نوک انگشتمو توش میکردم خودشو سفت میکرد…
با بدبختی و ناله هاش انگشتمو فشار دادم تو کونش …
شاهیییین وااااای

 
ارومش کردمو انگشتم عقبو جلو میکردم خوشش اومدو کونشو میداد عقبتر
نشستم رو زانوامو سر کیرمو چرب کردمو رو سوراخش کشیدم
اومممم کردمو فشااار دادمممم
اخخخخ شاهیییین
یه جیغ ارومی زدو کیرم رفت تو کونش…
سشو رو بالش فشار داد
کیرمو تا ته کردم تو کونش
نفسش بالا نمیومد
اروم کشیدم عبو کردم تو
اه تنننگ بود
خیلی کیف میکردم
کیرمو تا اخر فشار میدادمو میکشیدم بیرون …شلپ شلپ میکوبیدم بهش وااای خیلی خوشحال بودمو لذت میبردم…ابم میخاس بیاد نزدیک ۱۰دقیقه فقط میکردمش اونم صدای نالش میومد از زیر کسشو میمالیدمو کونشو میکردم …
اوففف خاله کونتو جررر دادمممم
جیغ کشیدو ارضا شد بازم
تا ته کیرمو کردم تو کونشو ابمو ریختم وااای با فشار ریختم تو کونش
از کناره هاش میزد بیرون
اوففف
جونم در رف
کشیدم بیرونو افتادم رو کمرش

 
با بدبختی خودمونو با شلوارکش پاک کردیمو بغل هم خابیدیدیم صب لخته لخت ساعت ۸بیدار شدیم …
یکم لبای همدیگه رو خوردیم و رفتیم صبوته خوردیم بعدم زیر دوشم یه دس کردمش و رفتم خونه
مثله دوست دخترم شده بود عاشقش بودم…
هر زمانم میشد سکس میکردیم …
الان ۱سالو نیم میگذره هر روز بیشتر همدیگه رو دوس میداریم …

 

 

 

نوشته: شاهین

9 thoughts on “گاییدن کس و کون خاله کوچیکه

  1. خانوم های که دنبال کیر کلفت و دراز هستن زنگ بزنن ۰۹۱۰۳۵۵۷۳۶۴
    تهران
    و زوج های که میخوان زنشونو جلو چششون یکی کیر کلفت بکنه زنگ بزنه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>