گاییدن دختر دبیرستانی خیلی خوشگل

یه روز عصر از خونمون را افتادم سمت یکی از پارکای بالاشهر که دوستمو ببینم. بعد از خوش و بش و دور زدن اطراف پارک چشمم خورد به یه دختر خیلی خوشگل سفید که داشت تو محوطه اسکیت پارک، اسکیت بازی میکرد. دور و برو که نگا کردم دیدم که کل پسرای پارک دخترای خوشگل دیگرو ول کردن و همه تو کف اینن. به دوستم گفتم این دختره کیه. گفت اسمش “سالومه” اس. مهرماه میشه سوم دبیرستان. هفته ای یه بار میاد اینجا و خیلی وقته پسرا دنبالش هستنو فقط میان اینجا که مخ اینو بزنن. کلی هم خواستگار داره و به هیشکی هم پا نمیده. هرکی ام میره سراغش میگه برو گمشو و خیلیم مغروره، بی خیالش شو. 5 دقیقه بعد دختره با دوستاش خدافظی کرد که بره خونشون. با همون اسکیتش راه افتاد که بره دوستاش بهش گفتن اسکیتتو خراب نکن، گفت به درک، یکی دیگه میخرم. به دوستم گفتم من میرم دنبالش گفت نرو بی فایدس. به اینهمه خواستگارو پسرای مایه دار پا نداده اونوقت به تو پا بده؟ من گفتم میرم سراغش زود برمیگردم.

 
افتادم دنبالش رفت توی کوچه. کوچه های بالاشهر بودو شدید خلوت. همین که رسید ته کوچه و خواست بپره رو پیاده رو یهو بدجور خورد زمینو آه و نالش بلن شد. هم پاش هم کونش بدجور خورد به گوشه ی جدول. من زود رفتم سراغش. گفت پام خیلی درد میکنه، دستمم زخم شده. دخترک سوسول دستش یه زخم خیلی کوچولو برداشته بودو داشت آه و ناله میکرد! گفتم بذار کمکت کنم، گفت دس نزن. بهم برخورد و با اخم گفتم دختر نمی تونی راه بری هیشکیم نیس بذا کمکت کنم، هیچ کاریم بات ندارم. بعد دستمو انداختم دور گردنشو بلندش کردم. همینطوری ماتو مبهوت نگام کردو چیزی نگفت. کلیدو از جیبش درآوردو درو باز کرد. گفت مرسی. گفتم تا داخل خونه میرسونمتو تحویل مامانت میدم. گفت مامانم بیرونه، کسی خونه نیس. رفتیم داخل خونه، دم در اسکیتاشو واسش درآوردمو رفتیم داخلو نشوندمش رو تختش. با قیافه ی حق به جانب گفت مرسی دیگه، خدافظ! همشم آی پام آی پام میکرد. گفتم بذار ببینم پات چی شده. گفت لازم نکرده خودم می بینم. الکی گفتم من دانشجوی پزشکی ام و بهش گفتم بذار ببینم شاید پات مو ورداشته. ساپورت پوشیده بود. خیلی جدی و مطمئن بهش گفتم: هرجا من دس زدم درد کرد بهم بگو! دیگه واقعا باورش شده بودو فک میکرد که من یه پسر سر به زیرم که پزشکی میخونمو قصدم خیره!

 

مچ پاشو گرفتمو گفتم درد میکنه گف نه، اومدم بالاتر ساق پاشو آروم آروم میمالیدم گفت آره. زانوشو هم همینطور . اومدم بالاتر پاهاش لرزیدو آروم آروم جاهای مختلف رونشو به بهانه پیدا کردن جای درد می مالیدم که وسطا میگفت اینجا درد میکنه ولی من بازم ادامه دادم و دستمو بردم جای خمیدگی نزیک کس. یهو لرزیدو لبشو گاز گرفتو چیزی نگفت، فهمیدم حشری شده. آروم دستمو بردم سمت کسش ، بدنش شدید تکون خوردو دستشو گذاش رو دستم گفت چیکار میکنی؟ تو چشاش نگا کردمو شرو کردم به مالیدن کسش. صداش بلن شد که آی نکن دستتو بردار، من محکمتر کسشو میمالیدمو اون دو سه باری گف نکن دستتو بردار و هردفه صداش آهسته تر میشد تا این که دیگه چیزی نمی گفت و فقط آی آی میگفت. دستشو از رو دستم برداشتو لای پاشو یکم باز کرد. منم دستمو از رو کسش برداشتمو زود از زیر ساپورتش و شورتش رد کردمو تا به خودش بیاد از زیر شرتش دوباره شروع کردم به مالوندن کسش.

 

حشری حشری که شد یهو ساپورتو شورتشو با هم تا نصف پاهاش کشیدم پایین. با صدای بلند گفت چیکار میکنی؟ سرشو بلن کردو خواست بلن شه که شلوارشو بکشه بالا که من زود دهنمو گذاشتم رو کسش و کل کسشو جا دادم تو دهنمو محکم تو دهنم فشار دادم که سرشو دوباره گذاشت رو تختو جیغ کشید. شرو کردم به مکیدن گوشتای کسش. داشت دیوونه میشدو میگفت واااای وااااااااای. سرمو بلن کردم تا شلوارشو کامل درآرم که داد زد بخووووور بخوووور . شلوارشو درآوردمو بازم شروع کردم به خوردن کسش. همزمان یه نیم نگاهی به بالا داشتمو دکمه های مانتوشو به زحمت باز کردم. بلن شدم دستمو از پایین پیراهنش ردکردمو پیراهنو سوتینشو دادم بالا و پستونای تپلو سفیدشو که دیدم محکم با دستام گرفتمو فشارشون دادمو شرو کردم به خوردنشون. بعد بلندش کردمو لباساشو از تنش درآوردم. زود لباسای خودمم درآوردم که کیر راس شدمو دید. گفت وای چه بزرگه! تا حسش نپریده دهنمو گذاشتم رو کسش که به اوج حشری بودن برسه. با خودم گفتم زیباترین دختر دنیا لخت جلوته، همه آرزوی همچین لحظه ای رو دارن، بکنش! فرصتو از دست نده! بکنش!

 

بلن شدم یه پاشو بلن کردم گذاشتم رو شونم. کیرمو بردم سمت کسش. گفت میخوای چیکار کنی؟ نذاری تو! گفتم نه دارم میمالم به کست. بردم سمت سوراخ کسش. به سوراخ کسش یه لحظه مالوندمو کیرمو فشار دادم تو کسش. چشاش از حدقه زد بیرونو داد زد آآآآآآی. سرکیرم رفته بود تو. بیشتر فشار دادم و یهم ساقه ی کیرم تا نصف رفت تو کسش. سالومه هم یه جیغ و داد بلند زد: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی….. . یکم آروم کیرمو عقب جلو کردمو کشیدم بیرون که خون ریخت بیرون. با ترس نگا کرد زود با زیرپیراهنم که کنار تخت بود پاکش کردم. گفت وای پردمو زدی! گفتم هیچی نیس فداتشم، لذت ببر از سکسمون و ببین چجوری میگامت! تا بخواد حرفی بزنه کیرمو گذاشتم لب کسشو گذاشتم توش. شرو کردم به عقب جلو کردن تا کسش باز شه. اونم داد میزد آی آی خیلی کلفته خیلی کلفته! بلندش کردم نشوندمش بغلم پاهاشو انداخت دور شکممو دستاشو گذاشت رو شونه هام. یه ذره کونشو بلن کردمو کیرمو گذاشتم تو کسش. شرو کردم آروم آروم بالا پایین کردنش که یهو کیرمو تا ته کوبیدم تو کسشو جیغ بلندی کشید.

 

حالا دیگه فقط خایه هام بیرون مونده بود. شرو کردم به بالا پایین کردنش. یکم بعد سرعتشو زیاد کردم. حالا دیگه با قدرت و تن تن داشتم تو کسش تلمبه میزدمو اونم شدیدا آه و ناله میکرد. داد زد گفت یواش، توروخدا یواش! ولی من برعکس سرعتشو بیشتر کردم. کیر کلفتم تن تن تا ته میرفت تو کسشو تا نزدیک سرش میومد بیرونو میرفت تو. خیلی خیلی خیلی لذت بخش بود و باورم نمی شد که یه همچین دختر با کلاسو سوپرخوشگلیو که اونهمه خواستگار پولدار داشتو به هیشکی پا نمیدادو مغرور بود داشتم مفت و مجانی حسابی میگائیدمو هرکاری که دلم میخواست میتونستم باهاش بکنم. به همه جای بدنش میتونستم دس بزنمو کیرم هم وسط بدنش تا ته تو کسش بود.
همونطوری که داشتم محکم بالا پایینش میکردمو دستاش دور گردنم بود، تو چشام نگا کردو دهنمو گذاشتم رو دهنو لبای خوشگلش. با تمام وجود شروع به خوردن دهنو لباش کردم. با دستامم همزمان به پشتشو همه جاش دس می کشیدم. چنان محکم کیرمو میکوبیدم تو کسش که صدای برخورد خایه هام به کسش تو اتاق پیچیده بود.
یکم بعد کیرمو درآوردم. خوشگلترین دختر دنیا دراز کشید رو تخت، پاهاشو بلن کردمو از مچ پاهاش که ناخوناشو بلن کرده بودو لاک صورتی پررنگ زده بود، گرفتمو کیرمو گذاشتم تو کسش. محکم و وحشیانه کیرمو تا ته میکوبیدم تو کس ترو تازش.

 
میدونستم که قرصای HD واسه جلوگیری از بارداری میفروشن که تا سه روز بعد از سکس مهلت هس که طرف بخوره و خیلیم خوب جواب میدن. پس گفتم عب نداره از دفه بعد کاندوم میارم. این دفه رو حال کن.
همونجوری که سکس میکردیم از دستاش گرفتمو دوباره مثل حالت اول نشوندمش تو بغلم، با عشوه نگام کرد. منم به کل بدن سفیدو نازش نگا کردمو به کسش نگا کردم که کیرم توش بود. تلمبرو که را انداختم شروع کرد به آخ و اوخ کردن و داد میزد که جرم بده وای منو بگا. محکم دستشو دور گردنم انداخته بود. من محکمتر میگاییدمش و هی سرعت تلمبمو بیشتر میکردم تا اینکه چنان با قدرت میگاییدمش که دادم بلن شده بود. من ممتد داد میزدم اونم ممتد جیغ میزد و کیرم با سرعت تا ته میرفت تو کسشو خایه هام میخورد به گوشتای کسشو صداش شدیدا پیچیده بود تو اتاق. تو همین وضعیت جیغ و داد ارضا شدم و تموم آبمو پاشیدم تو کسش. هردومون یه دادو جیغ اساسی زدیمو حالا که ارضا شده بودیم یهو زدیم زیر خنده و چسبوندیم به هم. بعد ولو شدیم رو تخت. بعد پرسیدم چطور بود. چشاشو بستو گفت عالی بود عالییییییی. گفت تو چی؟ حال داد بهت؟ گفتم محشر بود محشر! یهو برگشت بهم نگا کرد گفت: دوست دارم! منم تو دلم یه نیشخند زدمو گفتم منم دوست دارم.

 
یهو گفت وای یکم دیگه مامان بابام میرسن. بلن شدیم لباسامونو پوشیدیم. شمارشو گرفتمو رفتم خونه. از اون به بعد تا آخر پیش دانشگاهیش کلی باهم سکس داشتیم که بعدش مامان باباش واسه ادامه تحصیلش بردنش کانادا. بهرحال من عشقو حالمونو حسابی کردمو تا جایی که جا داشت سالومه خانومو گاییدم!

6 thoughts on “گاییدن دختر دبیرستانی خیلی خوشگل

  1. درود,محمدم,سنم 23 قدمم 184 وزنم 85 رنگ چشم و مومم قهوه ایی هسته.دنبال جنس مونث با هر گروه سنی و هر شرایطی هستم داخل شهر یزد.با همه جور شرایطی هم کنار میام,یه کیر مشتی هم دارم,حال مشتی هم میدم جوری ک بهترین سکس تون شه09330848786

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>