جنده عزیزم

سلام اسم من پرهامه تهران زندگی میکنم 17 سالمه قدم 170 و کیرم 14 سانت با قطر 5 . یکم لاغرم ولی خوش قیافه.این ماجرا از اونجایی شروع شد که من تو یه برنامه چت با دختری آشنا شدم به اسم الناز.دختر باحالی بود و خیلی هم حشری! 19 سالش بود قدش 160 با پوست سبزه و سینه های بزرگ و یه کون گنده و خوش فرم! (اینا رو بعدا از عکساش فهمیدم) باهاش زیاد شوخی میکردم و خیلی زود سر حرفای سکسی بینمون باز شد.اونم اصلا کم نمیاورد! با جنبه بود.دیگه بیشتر وقتها سکس چت میکردیم از اون به بعد.اونم چون خیلی حشری بود بدش نمیومد. سکس چتامون خیلی هات بود و اونم خوب بلد بود.دوتایی جغ میزدیم و همدیگرو ارضا میکردیم. تا یک سال سکس چت های ما ادامه داشت گاهی هم وویس سکسی و عکس میفرستادیم اونم دیگه بهم اعتماد کرده بود و خوب همدیگرو شناخته بودیم.ولی هیچکدوممون اصراری واس اینکه هنو ببینیم نداشتیم…

 

تا اینکه این اواخر دیگه از سکس چت خسته شده بود و منم چون خیلی حشری بودم همش اصرار میکردم ولی اون میگفت دیگه جغ بهش حال نمیده! گفت کیر میخوام!تا حالا سکس نداشته بود ولی گفتش ک دوس داره امتهان کنه.منم که از خدام بود. از پسر خالم کلید خونه مجردیشو گرفتم و قرار شد واسه پنجشنبه با هم بریم بیرون. ساعت 1 ظهر بود که رسیدم سر قرار. همدیگرو دیدیم و دست دادیم وروبوسی کردیم. اونم حسابی خوشگل کرده بود یه شلوار لی چسبون که حسابی کونشو به چشم میاورد با چکمه های کوتاه و یه کاپشن سفید پوشیده بود و یه شال سبز ک به پوست سبزش میومد. یکم راه رفتیم و حرف زدیم.اولش خیلی ازم خجالت میکشید ولی کم کم بهتر شد.رفتیم تو یه رستوران و ناهارو با هم خوردیم ک اونم به حساب من بود!

 

ساعت 2 بود که رفتیم و نشستیم تو یه پارک. کنارم رو نیمکت نشسته بود و حرف میزدیم.گفتم هنوزم کیر میخوای خانوم خشگله؟ گفت اوهوم. گفتم پس مکان دارم بریم اونجا که گفت نه خونمون خالیه بریم اونجا. منم گفتم باشه و سریع یه دربست گرفتم تا خونشون.یه خونه شخصی دو طبقه که طبقه اول خودشون بودن و طبقه دوم مستاجرشون.اون رفت تو و بعد که دید اوضاع مرتبه به من که سر کوچه بودم زنگ زد و گفت بیا. رفتم تو و درو پشت سر خودم بستم. یه خونه مرتب و شیک بود با دوتا اتاق خواب ک یهو صداش از یکی از اتاقا اومد گفت بشین الان میام. رفتیم رو مبل نشستم.بعد از چند دقیقه اومد.لباساشو عوض کرده بود و یه لباس مشکی یه تیکه پوشیده بود که تا بالای زانوش بود با یه یقه باز و آستینشم طوری بود که شونه سمت چپش بیرون بود.خواست بره شربت بیاره ک گفتم نمیخواد تازه ناهار خوردیم.گفتم بیا بشین اینجا پیشم ببینم.با کلی ناز و عشوه اومد و نشست کنارم.دستمو کشیدم رو موهای بلندش و گفتم خیلی وقت بود منتظر امروز بودم.اونم گفت منم همینطور. سرمو بردم جلو و لبامو گذاشتم رو لباش. لباشو میخوردم و همزمان دستمو میکشیدم رو رونش.

 
با دستاش شونه هامو هل داد و بلند شد وایستاد جلوم.گوشه لبشو گاز میگرفت و دستشو میکشید رو بدنش…شروع کرد رفتن سمت اتاق و منم فقط نگاش میکردم. بهم اشاره کرد برم دنبالش و منم پشت سرش رفتم تو اتاق.دستمو گرفت و نشوندم لبه ی تخت خودش جلوم وایستاد و شروع کرد لاس زدن. سینه هاشو میمالید و دست میکشید رو کونش. منم زیپ شلوارمو باز کردم و کیرم در آوردمو میمالیدم… چشمش ک به کیرم افتاد یه آه کوچیک کشید.. و لبشو گاز گرفت..جلوی من با خودش ور میرفت..داشت دیوونم میکرد..خیلی کاراشو دوست داشتم.منم جلوش کیرمو میمالیدم.نگاش فقط به کیرم بود.اومد یه قدم نزدیک تر و پشتشو کرد به من.آروم آروم خم شد و کونشو داد سمت من. دست میکشید رو کونش.اون یکی انگشتش تو دهنش بود و از بالای شونش منو نگاه میکرد…

 

آروم آروم لباسشو داد بالا و کونش معلوم شد.یه شرت مشکی نازک تنش بود.یکی زد رو کونش.لرزشش دیوونم میکرد.بهش اشاره کردم بیاد پیشم.زانو زد جلوم دستاشو گذاشت رو رونم و به کیرم نگاه میکرد که داشتم میمالیدمش.موهاشو گرفتم تو دستمو سرشو آوردم جلو. آروم گفتم کیر میخوای جنده خانوم؟ گفت اوووف خیلی… گفتم جنده ی منی تو.همیشه تو سکس خوشم میومد ازین حرفا بزنم. اونم گفت باشه عشقم.دستمو از رو کیرم برداشتم و گذاشتم رو سورتش. گفتم بو بکش بوی کیرمو جنده خانوم. بو میکشید دستمو زبونشو میمالید کف دستم.دستشو گرفتمو گذاشتم رو کیرم. کیرمو گرفت تو دستش و گفت اووف چه داغه… گفتم واس تو داغ کرده جنده حشری.حرفام بیشتر تحریکش میکرد. شروع کرد به مالیدن کیرم.انگاشتاشو دور کیرم حلقه کرده بود و از بالا تا پایین کیرم میکشید. با اون یکی دستشم خایه هامو میمالید. نگاش به من بودو لباشو گاز میگرفت.منم حسابی داشتم حال میکردم.لبشو گذاشت سر کیرم یکمشو کرد تو دهنش. آروم میک میزد.کم کم سریع ترش میکرد.نصف کیرم تو دهنش بودو محکم لباشو رو کیرم میکشید. منم دیگه چشامو بسته بودمو دستامو گذاشته بودم لبه تخت.کیرمو تا ته میکرد تو دهنشو درمی آورد.بعد از یه 10 دقیقه بلندش کردم یه لب ازش گرفتمو انداختمش رو تخت. تی شرتمو در آوردم انداختم کنار.شلوار و شورتمم کامل در اوردم که گفتش خودم برات اسپری گرفتم. تو کشو میزه.منم یه نیشخند زدمو رفتم اسپریو برداشتم زدم به کیرم و رفتم روی تخت. خوابیدم روشو لبامو گذاشتم رو لباش.

 

چند دقیقه ای لب بازی کردیمو آروم آروم رفتم زیر گردنش. زیر گلوشو یه لیس کشیدم تا بالای سینش.لباسشو دادم بالا و خودش درش آورد.از رو سوتین سینه هاشو میمالیدمو بالاشو که از سوتین بیرون بود میک میزدم.کم کم آه و نالش راه افتاده بود.دستامو بردم پشتش سوتینسو باز کردم.افتادم به خوردن سینه هاش. سرشو میک میزدمو گازهای کوچولو میگرفتم.اونم جیغای کوچیک میزد.حسابی که سینه هاشو خوردم آرو آروم از سینش بوسیدمو اومدم پاین تا رسیدم به شرتش. سرمو کردم لای پاش.بینیمو میمالیدم رو کسش. شرتشم خیس شده بود.یه آه بلند کشیدو سرمو فشار داد رو کسش.لبامو میکشیدم از رو شرت رو کسش.شرتشو کم کم در اوردم.یه نگاه به کسش کردم.موهاشو زده بود و یه کس قهوه ای کم رنگ با یه چوچول تیره. گفتم جووووون و یه لیس محکم کشیدم رو کسش. تند تند چوچولشو زبون میزدمو میمکیدم. داشتم کسشو میخوردم که خودش سرمو هل داد عقب. بلند شد و اومد جلوم کیرمو گرفت تو دستش و لبامو چسبید. حالت سگی خوابید و لای کونشو برام بار کرد. از کنار شونش داشت نگام میکرد و گفت بزن تو کووونم.منم گفتم چشم!
رفتم جلو دستامو کشیدم رو کونش.یه دونه زدم روش.لاشو باز کردمو یکم سوراخ کونشو زبون زدم. خودم بهش یاد داده بودم چجوری توی کونشو تمیز کنه واس همین میتونستم از کون بکنمش بدون اینکه کثافت کاری بشه.سوراخشو خیس کردمو اروم اروم یه انگشتمو کردم تو کونش. زیاد تنگ نبود که خودش گفت خودم با خیار گشادش کردم برات کیرتو بزار توش. منم یه توف انداختم رو کیرمو گذاشتم در کونش فشار دادم. سرش رفت تو.یه آآآآه حشری کشید… بیشتر فشار دادمو نصف کیرم رفت تو. خیلی داغ بود سوراخش. کیرمو درآوردم ویه دفعه تا ته فشار دادم تو کونش.. یه جیغ کشید و ملافه تختو چنگ زد.گفت اروم دیوس. یه دونه زدم رو کونشو گفتم خفه جنده خانوووم.شروع کردم به تلمبه زدن. اول اروم کیرمو عقب جلو میکردم. کم کم تند ترش کردم.

 

محکم تلمبه میزدم تو کوونشو خایه هام میخورد رو کسش. اونم با حرفاش حشری ترم میکرد. جووووون پرهام جونم منو بکککن.الی جندتو بککن. جووونم کیرت آتیشم میزنه.اوووف کونمو بگااا جرممممم بده.. کیرم در آوردمو خوابیدم رو تخت. گفتم بیا بشین روش. یه پاشو گذاشت سمت راستم یکی ام سمت چپم. کیرمو گذاشت دم سوراخ کونشو آروم نشست رووش.. مثل حالت دسشوییی رفتن نشسته بود و کونشو رو کیرم بالا پایین میکرد. منم با دستم کونشو گرفته بودمو کمکش میکردم. 10 یا 15 دقیقه ای تو این حالت بودیم و کم کم داشت آبم میومد که یه دفه کونشو فشار داد رو کیرمو کیرم تا ته رفت تو کونش و ارضا شد رو شیکمم… بیحال افتاد روم..یکم بقلش کردمو گفتم منم آبم کم کم داره میاد برام ساک بزن الی جنده. گفت باشه عزیزم و رفت پایین. تا جایی که میتونست کیرمو کرد تو دهنشو تند تند ساک میزد.کیرم میخورد به سقف دهنش.چند ثانیه بعد سرشو تو دستم فشار دادمو آبم ریخت تو دهنش. اونم همشو خورد و گفت جووون چه داغ بود آبت..
اومد بالا و سرشو گذاشت رو سینم و جفتمون خوابمون برد…

نوشته:‌ پرهام

3 thoughts on “جنده عزیزم

  1. آگه کسی هست که خیلی سکس خشن دوست داره بهم زنگ بزنه بدون کلک ارضاش میکنم مردونه09375513980

  2. سلام من یه پسر 24 ساله از اصفهان اگه دختر یا زنی مکان داره برا سکس ودنبال یه شریک با اعتماد میگرده بم زنگ بزنه خوب بلدم ارضاش کنم 09339756014

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>