من و زن بیوه ی چتی

قضیه از اون روزی شروع شد که من برای حضور در دانشگاه،عازم تهران شدم.اسم من مهدی، 29سالمه و اصالتم اهوازیه،چون هیکل و قیافم خوب بود راحت میتونستم با خانوما ارتباط برقرار کنم،چه دانشگاه چه اف بی و…انقد حریص بود که از هر راهی وارد شدم.تو دانشگاه یه رفیقی داشتم که با یه خانومه بیوه دوست شده بود.عکسشو نشونم داد اب دهنم اب رفت.گفتم از کوجا آشنا شدین؟گفت نت.اسم برنامه رو گرفتم و شب دانلودش کردم.خوشم از فنچ و کم سن نمیومد.سرچ زدم روم سکس.یه چندتا روم اورد.ولی سوژه هاش سره کاری و ضایع بودن.سرچ زدم متاهل.رفتم تو یه روم که اکثرا زن بودن.رفتم رو مخ چندتاشون.خونه هم آوردمشون.قضیه ای که میخوام تعریف کنم درباره یه زنه به اسم شهنازه.یه زن بیوه 35ساله.وقتی رفتم تو روم.دیدم بیقراره و دا ه قضیه زندگیشو میگه.میگفت شوهرم یه ساله تصادف کرده و فوت شده.من تو مخم گفتم به چپم.ولی رفتم رو مخش.تریپ دلسوزی برداشتم.

 

یه روز.یه هفته یه ماه چت کردیم.بد غلق بود.ولی هر زنی یه روز زانو میزنه جلوت.خ بهم وابسته شد.انقد که شمارمو گرفت و صبح تا شب حرف میزدیم.یه صبح پا شدم.بدجور حشر بودم.اس دادم بیا نت.اومد.منم کم کم رفتم رو مخش.خ عاشقم شده بود.گفتم کاش تو بغلم بودی الان عشقم.اروم میبوسیدمت.میمالیدمت.گفت مهدی برم شیره ترانه رو بدم میام.گفتم منم میخوام.گفت ای شیطون.خلاصه با حرف حشریش کردم.گفتم اون ممه کوچولوتو بخورم.تو دهنم بمکمش.لبتو بلیسم.دست بمالم رو شکمت و بمالمت.دست کنم تو شرتت و اروم چچولتو بمالم.بدجور حشر شده بود.اونم گفت منم محکم بغلت میکردم.منم گفتم شرتتو در بیارم با دندون.لب بزارم رو لب کوست.بمکمش.آب کوست دهنمو گس میکنه.بعد ازین سکس چت.هرشب ارضاش میکردم.اول خیلی ادا تنگا رو در میاورد.ولی فیلمش بود.یه روز خواستم دل رو بزنم ب دریا و مخشو ب نم ببرمش خونه.بهش گفتم.تصور نمیکردم انقد روشن فکرانه جواب بده.گفت تو خونه ی خودت نه.ولی یه شب دعوتی خونم.

 

شب جمعه شد.ز زد گفت بیا ونک.گفت سواره یه پراید سفیدم.منم لباس پوشیدمو و تیزی رو گذاشتم تو جورابمو رفتم سرقرار.سوار شدم.یه عطره تلخ زده بود.موهاشو مش کرده بود و یه مانتو نازک سفید تنش بود.رفتیم سمته خونشون.ویلایی بود.یه حیاط بزرگ داشت.یه طرفش تاب بود و یه طرف درخت.رفتیم سمته دره ورودی .صدای گریه ی ترانه رو شنیدم که از خواب بیدار شده بود.رفتیم تو پذیرایی نشستم.گفت برم لباس عوض کنم.یه تاپ مشکی کوتاه و دامن کوتاه پوشیده بود.موهاشو با کلیپس بسته بود.زنگ زد از بیرون غذا اوردن.خوردیم.ساعت شد 11.ترانه خوابید.شهناز برام لباس اورد.گفت بیا شرت و تی شرت مرحومو بپوش.با خنده گفت.باینکه حالم بهم خورد از لباسای اون مرده.ولی پوشیدم.گفت بیا جلو خودم بپوشش.از زیره تاپش نک سینه اش سیخ شده بود.یه نم عرق کرده بود و صورت سفیدش سرخ شده بود.لخت شدم.بدنمو که دید گفت.واو بنازم به عضله و سیکس پک.انگشتشو اورد لتی سینه و عضله هام.اروم نوازش کرد.منم بلندش کردم چسبوندمش دیوار.لبمو گذاشتم رو لبش و مک زدم لبو زبونشو.دستام تو دستاش بود و فشارش میداد.ناخنای بلندش فشار میداد رو دستم.سینه اشو از رو تاپ مک زدم.تاپشو دادم بالا.سینه هاش نوکشو خوردم.اروم میمالیدم زبونمو رو موک ریز و قهوه ایش.تاپشو در اورد.منم شلوارمو.از رو شرت کیرمو میمالید.خیلی کلفت شده بود.بلند و بی پروا آه میکشید.منم دست زدم لای پاهاش.تپول بودن و داغ.دستمو فشار دادم رو لب تپول کس اش.خ داغ و خیس بود.انداختمش رو تخت.کسشو لیس میزدم.چچولشو با زبونم میدادم بالا و پایین.زبونمو میکردم تو کوس داغش و میخوردم کوسشو.دستمو قفل کردم دور کونش.کون تپولی داشت.خوب میمالیدمش لوپاشو.اروم میخوردم کوس و کونشو.کمرشو داد بالا.

 

کونشو گذاشت رو زبونم.مک زدم تو کونش.کوسش خیلی گشاد بود.معلوم بود خدا بیامرز هرشب روش بوده.کیرمو در اورد.رو تخت زبونشو اورد رو کله ی کیرم.اروم مکش زد و خوردش.کله کیرمو کرد تو دهنش.رژ لبش کیرمو سرخ کرد.تا ته خوردش.معلوم بود حسابی حرفه ایه.دستم تو موهاش بود و عقب جلو میکردم کله اشو سمته کیرم.شب قبل دو تا ترامادول خوردم تا دیر آبم بیاد.مثه جنده ها داد میزد اون کیرو بزار تو کوسم بیشرف.پاشو باز کردم.کوس گشادشو فشار داد سمت کیرم.هول بود.سریع کردمش.انقد سریع عقب جلو میکردم که جیغش کل اتاقو گرفت.آبم داشت میمود.صورتشو اورد جلو.کیرمو مالیدم تا ابم بپاشه رو زبونش.آبم طوری فوران کرد که صورتش کامل سفید شده  بود.خسته افتادم رو تخت.اونم افتاد.با کیر خواب رفته ام ور میرفت.یه سیگار روشن کرد و کشید.نصفه شب رفتم دوش گرفتم و صبح نشده زدم بیرون که سه نشه.

 

نوشته:‌ مهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*