خارشک

ما توی شهرستان زندگی میکردیم با این که وضع مالی بابا خوب بود ولی بالا شهر نبودیم توی محله پدری بابام زندگی میکردیم که جزء محله های متوسط بود اما سطح فرهنگی بسیار پایین… مادر من از معدود مانتویی های ادامه مطلب خارشک