انتقام لذت بخش با سکس

نشسته بودم و سرمو گرفته بودم تو دستم و داشتم از استرس میمردم، به یاسین گفتم دیگه نباید باهم باشیم من علیو دوست دارم ولی اون گند زد به زندگیم و رفت همه چیو به علی گفت.. گند زده بود به همه چی. علی بهم گفت دیگه نمیخواد باهام باشه منم مجبوری گفتم یاسین دروغ میگه، علی من دوست دارم نرو. اونم گفت بعدا حرف میزنیم و شب منتظر اس ام اسم باش. ساعت 12 بود ولی خبری از علی نبود …

 

تا اینکه بعد یک ساعت گفت باورت دارم. رزای من دروغ نمیگه… این قضیه تموم شد و رابطه ی ما ادامه داشت تا یه روز که یهو بهم گفت رزا من دیگه از این استرس تو زندگیمون خسته شدم از اینکه هیچکس نباید مارو ببینه. از این نسبت فامیلیه دورمون خسته شدم… 1هفته داشتم التماسش میکردم اما رفت… تا اینکه با ارشیا همسایه ی عموم اینا آشنا شدم. خیلی پسر خوشگلی و جذابی بود در کل از من سرتر بود، یه روز بهم گفت رز رز میای پیشم؟؟؟ منم که هنوز به فکر علی بودم گفتم باشه عزیزم چرا که نه؟ سریع رفتم همون پیرن دکلته قرمزمو پوشیدم و موهامم فر کردم یه آرایشه ملایمم کردم و سریع پالتو مشکی و روسری مشکی که طرحهای قرمز داشت پوشیدمو بوتم پام کردم و با دربستی رفتم خونه ارشیا. و به علی اس ام اس دادم امروز با رقیبت ارشیا تو خونشونم. وقتی سند شد گوشیمو سایلنت کردم و سریع رفتم تو خونه.. ارشیا وقتی منو دید سریع چسبوندم به در و گفت بالاخره اومدی عشقم.. دیگه اجازه حرف زدن ندندو لبشو گذاشت رو لبم و با اون یکی دستش دکممو باز کردو پالتومو در اورد پرت کرد رد زمین روسریمم خودم در آوردم. وقتی منو با اون لباسه کوتاه دکلته دید دیگه آتیش گرفت و بلندم کرد همونطوری منو برد تو اتا قش و گذاشتم زمین

 

اول قشنگ با نگاش منو خورد بعد اومد پشتمو زیپه لباسمو باز کرد. لباسم سر خوردو افتادو من با بالا تنه ی لخت و با یه ساپورت بودم از پشت گردنمو بوس کرد و اومد جلومو پرتم کرد رو تخت انگار که دیگه طاقتش تموم شده. روم خیمه زد و شروع کرد به لب گرفتن ولی انقد مکید که احساس کردم که دیگه لبم ورم کرده بعدش اومد سراغه گردنم دیگه دیدم خیلی داره میمکه با اینکه حال میکردم و حسابی خیس شده بودم بهش گفتم عزیزم الان کبود میشه بسه دیگه اونم تو چشام نگاه کرد با یه لخن شیطون گفت این تازه خوبشه هنوز که کاری نکردم… کاری میکنم که صداتو همه بشنون… منم از خدام بود چون میدونستم پشته در کیه. ارشیا رفت پایین و سینمو میخورد انقد محکم فشارش میداد که داشتم از درد میمردم دیگههه داشتممم جیغغغ میزدم.. اررررشششیااا جووونه هرکیی دوست داری بسههه. اهههههه بسههه دارم میمیدم از درررددد اااااهههه اونم هی محکم تر میخورد ،با حرفام حشری تر میشد: میخوام جرت بدم. امروز تو ماله منی هر کار بخوام میکنم باهات من دیگه اشکم در اومده بودو به غلط کردن افتادم و همش التماس میکردم ولی فایده نداشت تا اینکه رفت پایین ساپورتمو جوری کشید پایین که قشنگ صدا جر خوردنشو شنیدم شورتمم با دستش پاره کرد و دشتشو کشید لای کوسمو گفت جوووون امروز حسابی با این کس سفیدو تپل کار دارم…

 

من دیگه لذتو یادم دفته بود و همش ترس بود گفتم: ارشیا من دخترم کاری نکنیا.. اونم گفت از امروز دیگه نیستی. دیگه حس مرگ داشتم همونطوری که با دستش داشت کسمو میمالید گفت گریه نکن عزیزم قول میدم به تو هم خوش بگذره و خم شد رو کسم شروع کرد به خوردن دیگه گریه نمیکردم و داشتم با لذت و صدای بلند اهههه میکشییدممم. اههههه ارشیااا بخووررررر با زبونش تند تند لیس میزد دیگه داشتم از حال میرفتم که با یه اه بلند ارضا شدم. اونم لباسشو در اورد و با کیره کلفتش اومد جلو دهنم گفت بخورش لطفا. منم که بدم نمیاد شروع کردم به ساک زدن وقتی اه میکشید با اون صدای جذابش حس میکردم حشری تر میشم. انقد براش خوردم تا خودش از دهنم کشید بیرون و گفت حالا دیگه باید جرت بدم.. کیرش خیلی کلفت بود مطمئنم بره تو کونم جر میخوردم ولی چیزه نگفتم. ولی اون منو خوابوند دوباره و کسمو دوباره خورد تا حسابی آب انداخت و و سر کیرشو گذاشت دم سوراخم یکم مالید بعد تا ته کرد تو احساس کردم هم سوختم هم از درد کسم تیر کشید یه جیییغ بلند کشیدم که ارشیا هم ترسید چه برسه خودم.. .

 

کلی قربون صدقم رفتو بوسم کرد. دیگه دردم تموم شده بود که شروع کرد به اروم تلمبه زدن. دیگه داشتم لذت میبردم و اهه از سر شهوت میکشیدم… اههههه ارشییی جووونممم بکن توووو کسممم… قربونه کیره کلفتت ااهههههه بکن تووووو. جوووووم.. اااااهههههه .. کسم داره جر میخوووورهههه ااااهههه ججووووننن ارشیا هم حسابی حشری شده بود تند تند عقب جلو میکرد که صداش شلپ شلپش بلن شده بود. انقد کرد تو کسم تا دوباره ارضا شدم. بیحال افتاده بودم که با کیر سیخش گفت حال کردی عشقم منم گفتممم عاااااالیییی بببووود اونممم گفت حالا میخوام کونتو پاره کنم. منم گفتم کسو کونم ماله تو عزیزم… جرررم بدهههههه اونم سری به پهلو خوابوندمو گفت پاهاتو تو شکمت جم کن همونطوری که مثل جنین تو خودم جم شده بودم پاهامو گرفت و کیرشو گذاشت دمه سوراخم. یکم فشار داد ولی دید تو نمیره رفت کرم اورد و هم به کونه من زد و هم به کیره خودش و دوباره گذاشت دمه سوراخم و یه فشار داد که سرش رفت تووو… و مننن یههه اهههه بلند کشیدم. اونم یک فشار محکم دیگه اوردو تا دسته کرد تو کونم… اههههههه ارششششیییااااااا جررررر خخخخوووردددممم… اهههههه

 

اونم میگفت جوووووننن جرت میدمممم جووون مالههه خودمییی… بعد شروع کرد به تلمبه زدن انقد با سرعت تلمبه میزد که دیگه صداهامون کل خونه پر کرده بود من اههههه میکشیدمو میگفتم بکن منو اهههههه اونم هی میگفت جونو با دست چوچولمو تند میمالید دیگه داشت آبش میومد چون دیدم سرعتشو بیشتر کرد بعد کیرشو در اورد کرد تو کسم و دوباره تلمبه زد که با دو سه بار جلو عقب آبشو خالی کرد تو کسم. وااااییی ابششش خیییلیی داااغ بوووددد. جوووووننن سوووختممم اههههه. اونم همونطوری که کیرش تو کسم بود یه لب طولانی ازم گرفتو گفت مرسی خانمم… و بلند شد ابارو از کسم پاک کردو کسم یه بوس کرد و رفت یه قرص با آب داد. گفت بخور عشقم. منم خوردم پاشدم با کمک ارشیا لباس پوشیدمو ارشیا هم برام آژانس گرفت داشتم میرفتم که دوباره ازم یه لب گرفتو گفت خدافظ عشقم منم رفتم تو آژانس نشستم وقتی رسیدم دمه در علیو دیدم که جلو درمونه. یه نیشخند زدم گفتم برو کنار خستم. و داشتم میرفتم تو که اونم گفت جنده شدنت مبارک و رفت…. من موندمو یه دهنه باااز ولی بازم لذتش بالاتر بود. هم کلی حال کردم هم علی رو سوزوندم

نوشته: رز

One Reply to “انتقام لذت بخش با سکس”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*