رویای صادقه

ماهم یه همسایه داریم اسمش رویاست.یه زن چادری قد بلند که جوونیاش شناگر بوده.بدجور حشریم میکنه.پسراش بزرگ شدن .یکیش زن گرفته اون یکی ام هیچ وقت خونه نیست.شوهرشم سر کاره همش.احاس میکنم اونم بهم پا میده.از نگاهش معلومه شهوت داره ادامه مطلب